MA­TA toe­tus Aru­kü­la jää­väl­ja­ku­le

203
Aruküla jääväljak.

HO­Li ju­ha­tus kin­ni­tas Har­ju­maa 5 põ­hi- ja 2 re­servp­ro­jek­ti maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se toe­tus­meet­mest (MA­TA) toe­tu­se saa­mi­seks. Esi­me­ne pro­jekt, mil­le­le toe­tust taot­le­tak­se, on Aru­kü­la jää­väl­ja­ku­le komp­res­so­ri soe­ta­mi­ne ja pai­gal­da­mi­ne. Sel­le jaoks kü­si­tak­se 148 553 eu­rot. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ar­ves­tas komp­res­so­ri ja sel­le pai­gal­da­mi­se mak­su­mu­seks 242 400 eu­rot, MA­TAst taot­le­ti 180 000 eu­rot. Mul­ti­funkt­sio­naal­ne jää­väl­jak asub Aru­kü­la staa­dio­nil. Viie ni­me­kir­ja kan­tud põ­hip­ro­jek­ti seas on ka ühist­rans­por­di reaa­la­jas toi­mi­vad elekt­roo­ni­li­sed tab­lood, Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se pro­jek­ti­le taot­le­tak­se 251 595 eu­rot. Maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­ka­vas­se 2020-2023 saa­vad Har­ju­maa oma­va­lit­su­sed esi­ta­da ühe vä­he­malt viie oma­va­lit­su­se ula­tu­se­ga mõ­ju­ga te­ge­vu­se või ob­jek­ti aas­tas, nen­de jaoks on meet­mest või­ma­lik taot­le­da ku­ni 75 prot­sen­ti kaas­ra­has­tust. Pro­jek­ti­de ni­me­kir­ja peab kin­ni­ta­ma ka Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus.