Lee­si ko­gu­kon­na­poe edu­kas esi­me­ne hooaeg

672
Möö­du­nud kol­ma­päe­val Tal­lin­nas Pro­to Avas­tus­kes­ku­ses muin­sus­kait­se aas­tap­ree­mia­te kät­teand­mi­sel. La­val on Lee­si poe­ma­ja fo­to taus­tal Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ ju­ha­tu­se lii­ge ANU MÜÜRSEPP ning MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus ju­ha­tu­sest AR­TUR TAL­VIK ja ANTS VIIR­MAA.

Muin­sus­kait­sea­met kuu­lu­tas MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus pä­ran­di hoid­ja 2020 aas­tap­ree­mia lau­reaa­diks.

Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Ar­tur Tal­vik tea­tas Fa­ce­boo­kis, et muin­sus­kait­sea­me­tilt saa­dud suu­re au pea­mi­ne põh­jus pol­nud­ki nii­võrd kau­nilt taas­ta­tud ma­ja, sest sel­li­seid on pal­ju, vaid hoo­pis, et sar­na­selt sa­da aas­tat ta­ga­si te­gut­se­nud Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se loo­ja­te­ga koon­da­sid Ju­min­da pool­saa­re rah­va ühi­sus­se, ko­gu­sid igalt liik­melt 1000 eu­rot ja ost­sid ko­gu­kon­na­le poe­ma­ja, et seal poe­pi­da­mist jät­ka­ta.

„Olu­li­seks ole­vat saa­nud ka as­jao­lu, et me ko­gu­kond ei and­nud se­da ma­ja liht­salt mõ­ne­le pro­fes­sio­naal­se­le poe­pi­da­ja­le ope­ree­ri­da, vaid hak­kas ise poo­di pi­da­ma,“ kir­ju­tas ta.

Muin­sus­kait­sea­met ni­me­tab aas­ta pä­ran­di hoid­jaks va­li­tud MTÜd Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus tut­vus­ta­des ime­looks, kui­das ko­gu­kond os­tis Lee­si kaup­lu­se kin­nis­tu, re­mon­tis va­ba­taht­li­kult poe- ja pos­ti­ma­ja ning ot­sus­tas ha­ka­ta ise poo­di pi­da­ma: „Lee­si kü­la­poe lu­gu tões­tab, et ühen­da­des jõud on või­ma­lik te­ha suu­ri as­ju. Tä­na­me suu­re pa­nu­se eest ko­ha­li­ku pä­ran­di hoid­mi­sel ja tut­vus­ta­mi­sel!“

Ühi­sed ke­va­di­sed re­no­vee­ri­mis­tööd või­mal­da­sid poe ava­da juu­lis. Ar­tur Tal­vik kii­dab, et ehk­ki kaup­le­mis- ehk su­ve­hooaeg jäi lü­hi­ke­seks, on tu­le­mu­sed näi­da­nud, et ko­gu­kon­na­poe pi­da­mi­ne oli ka­sum­lik ja on õi­ge tee: „Tee­ni­si­me li­gi kolm kor­da roh­kem ka­su­mit poe­ma­ja eda­si­seks aren­da­mi­seks, kui olek­si­me saa­nud ope­raa­to­ri pa­ku­tud ren­di­sum­mast. Ra­ha on vä­ga va­ja, et ma­ja re­mon­ti jät­ka­ta. Kind­las­ti hak­ka­me ka fon­di­dest toe­tus­sum­ma­sid taot­le­ma.“

Kaup­lus oli ava­tud juu­lis ja au­gus­tis iga päev ning sep­temb­ris nä­da­la­lõp­pu­del ree­dest pü­ha­päe­va­ni. Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ-l, mis on MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus tü­ta­ret­te­võ­te poe pi­da­mi­seks, oli OÜ ju­ha­tu­se liik­me Anu Müürsepa sõ­nul hooaja kaup­le­mi­se käi­ve kok­ku üle 100 000 eu­ro. Koos MTÜ­le maks­tud ruu­mi­de ren­di ja ka­su­mi­ga on tee­ni­tud li­gi 10 000 eu­rot poe­hoo­ne re­mon­di jät­ka­mi­seks ja järg­mi­sel hooa­jal kaup­lu­se taa­sa­va­mi­seks. Kõik poe käi­vi­ta­mi­seks tehtud kulud, tegevuskulud ja maksud on ta­su­tud, sa­mu­ti töö­ta­sud.

„Oo­tus oli, et suu­dak­si­me esi­me­sel hooa­jal kat­ta poe käi­vi­ta­mi­se ku­lud ja pal­gad koos mak­su­de­ga ning jää­da tu­le­mu­se­ga plus­si. Kuid sel­gus, et se­da poo­di tar­galt ma­jan­da­des on või­ma­lik ma­ja eda­si kor­ras­ta­da,“ lau­sus ta.

Juu­lis poodi avades oli sor­ti­ment väik­sem, ost­ja­telt kü­si­ti arvamust ja laien­da­ti kau­ba­va­li­kut. Anu Müürsepp too­ni­tas, et eri­ne­valt pal­ju­dest maa­poo­di­dest olid Lee­sil müü­gil ka ja­hu­ta­tud li­ha­too­ted. Hea koos­töö oli ko­ha­li­ke väi­ke­toot­ja­te­ga. Sõit­me kü­last Jõe­kää­ru ta­lu pe­re­nai­ne tõi müü­ki saia- ja ka­la­too­teid, sii­ru­peid, moo­se, hoi­di­seid ning Kuu­sa­lu Hoo­le­la te­ge­vus­ju­hen­da­jad klien­ti­de kas­va­ta­tud köö­gi­vil­ju. Po­pu­laar­sed olid ko­ha­li­ku õl­le­toot­ja Vel­di ja Tüt­red kä­si­tööõl­led. Ala­ve­re Li­ha­töös­tu­sest saa­di laias sor­ti­men­dis li­ha­too­teid, et­te­võt­te omanik on Ju­min­da pool­saa­re ela­nik.

„Ko­ha­li­ke toot­ja­te suur pluss on, et va­ja­du­sel saab too­teid või värs­ket kraa­mi poo­di kii­res­ti juur­de tuua. Hoo­gus­ta­me sel­li­se koos­töö­ga et­te­võt­lust maal. Ku­na poes võib too­teid müüa vaid siis, kui ter­vi­sea­me­tist load saa­dud, te­ge­le­vad osad ko­ha­li­kud väi­ke­toot­jad lu­ba­de taot­le­mi­se­ga, et järg­mi­sel hooa­jal ka en­da too­ted me poo­di tuua.“

Anu Müürsepp te­ge­les kaup­lu­se juh­ti­mi­se­ga va­ba­taht­li­kult ning üt­les, et su­vi läks vä­ga põ­ne­valt ja in­ten­siiv­selt, uu­si as­ju on hu­vi­tav te­ha: „Sain juur­de tut­vu­si, tek­kis äge selts­kond ja sü­ner­gia. Poe­pi­da­mi­se ind ei ole rau­ge­nud, ju­ba ana­lüü­si­me, mi­da saaks järg­mi­sel hoo­ajal pa­re­mi­ni te­ha. Oli suu­re­pä­ra­ne idee an­da noor­te­le või­ma­lus poodi pidada ja poes töö­ta­da, see oli hea töö­kas­va­tus ja te­ki­tas uue sõp­rus­kon­na. Kok­ku oli neid 8 – ne­li müü­jat olid va­ne­mad kui 18 aas­tat ja ne­li noo­re­mat va­nu­ses 16-17 aas­tat.“

Ta li­sas, et Lee­si ko­gu­kon­na­poo­di tea­ti ja tar­ni­jad suh­tu­sid po­si­tiiv­selt. Ko­gu­kon­na­poe võ­lu ja ee­lis pei­tub sel­les, et kok­ku­lep­peid sõl­mi­ti hea mee­le­ga. Ka­su­ta­ti ka Ju­min­da pool­saa­re ini­mes­te isik­lik­ke kon­tak­te, tä­nu mil­le­le sai kau­pa sis­se os­ta soodsate hin­dade­ga.

OÜ ju­ha­tu­se lii­ge, fil­mi- ja teat­rip­ro­dut­sent Vei­ko Es­ken, kes kor­ral­das Lee­si poe lo­go­de ja rek­laa­mi­de val­mis­ta­mist ning kaup­lu­se õuel an­samb­li Kõr­si­kud kont­ser­di, sõ­nas, et järg­mi­sel hooa­jal on plaa­nis su­ve­kont­ser­ti­de­ga jät­ka­ta: „Õu on kor­da teh­tud, mu­ru kas­vab, la­va jäi järg­mi­si kont­ser­te oo­ta­ma. Vah­va on, et Lee­si poest on mee­dias pal­ju rää­gi­tud, näit­le­jad ja muu­si­kud tea­vad me et­te­võt­mist. Ka Ivo Lin­na oli Mu­hu saa­rel kur­sis ja kü­sis, kui­das meil lä­heb.“

MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Ants Viir­maa: „Muin­sus­kait­se tun­nus­tus oli vä­ga suur ja to­re ül­la­tus. Pal­jud tu­lid tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel kü­si­ma, et kui­das sel­li­ne asi on või­ma­lik, et üle 70 ini­me­se on val­mis and­ma 1000 eu­rot, ma­ja os­te­tak­se ära ja hakatakse veel ise poodi ka pidama. Mit­mest piir­kon­nast soo­vi­tak­se tul­la uu­ri­ma, kui­das te­gut­se­me. Meie MTÜ liikmed on eri küladest ja eri taustaga, kuid hoolivad ajaloolise poemaja saatusest.“

Lee­si pood on li­gi poo­le aas­ta­ga saa­nud tä­nu ko­gu­kon­na ühi­se­le te­gut­se­mi­se­le uue ka­tu­se, ak­nad, uk­sed, soo­jus­tu­se ja fas­saa­di. Maja taastamist toetas ka LHV pank – andis remondi toetuseks 15 000 eurot. Re­mon­ti jät­ka­tak­se post­kon­to­ri osas, ku­hu ta­he­tak­se pan­na pa­kiau­to­maa­did, kor­da on te­ge­ma­ta üle­mi­ne kor­rus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kesk­kool au­hin­na­ti Har­ju pa­ri­maks murd­maa­tea­te­jook­sus
Järgmine artikkelKeh­ra jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­seks taot­le­tak­se toe­tust