Keh­ra jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­seks taot­le­tak­se toe­tust

302
Veeb­rua­ris ava­tud Keh­ra jäät­me­jaam va­jab ju­ba roh­kem ruu­mi.

Tä­na­vu 1. veeb­rua­rist on Keh­ras Tsel­lu­loo­si tee ää­res avatud jäät­me­jaam. See asub aia­ga pii­ra­tud 30×30 meet­ri suu­ru­sel as­fal­dip­lat­sil. Seal saab vas­tu võt­ta pii­ra­tud ko­gu­ses jäät­meid, Ani­ja val­la­va­lit­sus soo­vib jäät­me­jaa­ma laien­da­da.

Val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul rää­kis eel­mi­sel nä­da­lal val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et va­ja­dus on suu­ren­da­da Keh­ra jäät­me­jaa­mas nii vas­tu­võe­ta­vaid jäät­me­ko­gu­seid kui laien­da­da jäät­me­lii­ki­de sor­ti­men­ti. See­tõt­tu soo­vi­tak­se taot­le­da KI­Ki ava­tud meet­mest „Jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se la­hen­dus­te toe­ta­mi­ne ko­ha­li­kes oma­va­lit­su­ses“ toe­tust jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­seks ning jäät­me­te ve­da­mi­seks kau­bi­ku ost­mi­seks. Aren­dus­juht sel­gi­tas, et sel­le­ga saaks ela­ni­ke­le, kel puu­dub või­ma­lus sor­tee­ri­tud jäät­meid jäät­me­jaa­ma trans­por­ti­da, pak­ku­da mo­biil­set jäät­me­veo tee­nust.

KI­Ki meet­mest on või­ma­lik saa­da toe­tust 90 prot­sen­ti, omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 10 prot­sen­ti. Keh­ra jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­ne koos va­ja­li­ku in­ven­ta­ri ning jäät­me­veoks va­ja­li­ku au­to ost­mi­se­ga lä­heb maks­ma 122 733,85 eu­rot. Val­la­va­lit­sus te­gi et­te­pa­ne­ku pla­nee­ri­da omao­sa­lu­seks 18 410,08 eu­rot ehk 15 prot­sen­ti pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest, ku­na suu­rem omao­sa­lus ta­gab pro­jek­ti­le kõr­ge­ma hin­de ja see­ga on suu­rem või­ma­lus toe­tust saa­da.

Vo­li­ko­gu liik­med soo­vi­sid tea­da, kui pal­ju kas­va­vad jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­se­ga pü­si­ku­lud, ning pa­lu­sid ana­lüü­si­da, kas jäät­me­veo tee­nu­se pak­ku­mi­ne val­la au­to­ga tu­leb oda­vam kui sel­le tel­li­mi­ne mu­jalt. Jäät­me­jaa­ma hal­da­ja, osaü­hin­gu Vel­ko AV ju­hi Erik Jü­riöö vas­tas, et pä­rast jäät­me­jaa­ma laien­da­mist pü­si­ku­lud kind­las­ti tõu­se­vad, ku­na kok­ku ko­gu­tak­se se­ni­sest roh­kem jäät­meid ning jäät­me­jaa­ma tu­leb hoi­da kauem lah­ti – prae­gu on see ava­tud 24 tun­di nä­da­las, pä­rast laien­da­mist hak­kab ole­ma 30 tun­di. Jäät­me­te käit­le­mi­se­le hak­kab te­ma sõ­nul ku­lu­ma um­bes 400 eu­rot kuus se­ni­sest roh­kem, jäät­me­jaa­ma hal­da­mi­se ku­lu­de kas­vu ta veel öel­da ei osa­nud.

Erik Jü­riöö sel­gi­tas ka, et kau­bi­ku­ga, mi­da pro­jek­ti raa­mes soo­vi­tak­se os­ta, saab pak­ku­da ela­ni­ke­le re­gu­laar­set jäät­me­veo­tee­nust ning ve­da­da Jõe­läht­me­le või Suur-Sõ­ja­mäe­le ära jäät­meid, mil­le­le jäät­me­te taas­ka­su­tus­kes­kus­test prae­gu jä­re­le ei tul­da jä­re­le, ku­na nen­de ko­gu­sed on väi­ke­sed. Li­saks saaks kau­bi­ku­ga pak­ku­da trans­por­di­tee­nust, kui on va­ja näi­teks mööb­lit ve­da­da.

Vo­li­ko­gu ot­sus­tas jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­se pro­jek­ti oma­fi­nant­see­rin­guks ka­van­da­da 2021. aas­ta val­laee­lar­ves 18 410,08 eu­rot.

Eelmine artikkelLee­si ko­gu­kon­na­poe edu­kas esi­me­ne hooaeg
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du oli Aru­kü­la staa­dio­nil