Kuu­sa­lu kesk­kool au­hin­na­ti Har­ju pa­ri­maks murd­maa­tea­te­jook­sus

604
Har­ju­maa murd­maa­tea­te­jook­su meist­ri­võist­lus­tel tei­se ko­ha saa­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li 6.–7. klas­si võist­kond: SAND­RA NA­RUSK, MA­RI­LIIS TIITS, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ING­RIT KEER­MA, PIP­PA VEE­RE­METS, KEIT­LYN VOL­KOV ja KA­RIN MAS­TE­ROV.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si õpi­la­ne Ma­riel­la Soom oli möö­du­nud nel­ja­päe­val ju­ba ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nis, kui te­da kut­su­ti ki­be­käh­ku Har­ju­maa koo­li­de murd­maa­tea­te­jook­su meist­ri­võist­lus­te­le Kol­ga­kül­la. Koo­liõ­de pi­di vii­ma­sel mo­men­dil osa­le­mi­sest loo­bu­ma ja Ma­riel­la Soom soos­tus var­malt te­da asen­da­ma, vas­ta­sel ju­hul jää­nuks kool güm­naa­siu­mi­nei­du­de tea­te­jook­sus esin­da­ma­ta. Eli­sa­beth Jor­dan, Ai­di Ger­de Tuisk ja Kar­men O’Sul­li­van pü­si­sid kol­me eta­pi jä­rel nel­jan­dal ko­hal. Ma­riel­la Soom tõi viie­sa­ja­meet­ri­sel rin­gil tii­mi au­hin­na­ko­ha­le lä­he­ma­le. Üht päe­va kii­rei­mat ae­ga näi­da­nud Eg­le Pri­voi tõs­tis Kuu­sa­lu pii­gad kol­man­daks, ees lõ­pe­ta­sid Ko­se güm­naa­siu­mi ja Jü­ri güm­naa­siu­mi vii­si­kud.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ing­rit Keer­ma rõõ­mus­tas, et Ma­riel­la Soom koo­li­kaas­las­te­le ap­pi tu­li, li­sa­des, et ta on käi­nud koo­li au kaits­mas ka ker­ge­jõus­ti­kus, suu­sa­ta­mi­ses, võrk­pal­lis. Neiu lem­mi­ka­la on ka­ra­te.

Jooks on kõi­gi spor­dia­la­de alus
Ka võist­lus­päe­va ka­hel vii­ma­sel alal, noor­mees­te viis kor­da 1000 meet­ri tea­te­jook­sus saa­tis Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kon­di edu. Jes­se Lau­ter lõ­pe­tas 8.–9. klas­si­de kon­ku­rent­sis võit­ja­na, edu­maa jook­sid et­te Kaa­rel Prii­linn, Evar Saul, Ad­rian Aio ja Mat­tias Har­ti­kai­nen.

Güm­na­sis­ti­de mõõ­du­võt­mi­sel said Aa­ron All­mä­gi, Ako Rand­maa, Ats Soo­sa­lu, Uku Aas­rand ja Ja­rek Hein­maa tei­se ko­ha. Kuu­sa­lu õpi­las­te au­hin­na­saa­giks lan­ge­sid veel tei­ne koht ku­ni 5. klas­si pois­te ja 6.–7. klas­si tüd­ru­ku­te seas, kol­mas koht ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te seas.
Võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses esi­ko­ha saa­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li esin­da­sid eri spor­dia­la har­ras­ta­jad – uju­jad, jalg­pal­lu­rid, jalg­rat­tu­rid ja mõis­ta­gi ker­ge­jõus­tik­la­sed. Ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Il­vard Erik­soo sõ­nul osa­le­vad koo­li sü­gi­se­sel ja ke­va­di­sel murd­maa­jook­sul kõik õpi­la­sed ja kes ta­hab saa­da head hin­net, peab en­da va­ra­se­mat tu­le­must pa­ran­da­ma.

Jooks on kõi­gi spor­dia­la­de alus, se­da on mõist­nud ka nel­jan­da ko­ha saa­nud Keh­ra güm­na­sis­tid. Kä­si­pal­li Ees­ti noor­te­koon­dis­se kuu­lu­vad Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa ja Sig­mar Seer­mann on aas­taid esin­da­nud ko­du­koo­li ka tea­te­jook­su­des. Võist­kon­na­kaas­la­sed olid maad­le­ja Alex-Leon Veed­la, uju­ja Fred­dy Gu­nin ja orien­tee­ru­ja Jaan Viir­mann. Ül­dar­ves­tu­ses oli Keh­ra güm­naa­sium kuues ja Lok­sa güm­naa­sium seits­mes.

Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses Haab­nee­me koo­li ja Laag­ri koo­li jä­rel kol­man­daks tul­nud Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kon­nad koos­ta­ti spor­di­nä­da­lal ter­vi­se­ra­jal pee­tud murd­maa­jook­su­võist­lu­se põh­jal. Ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Rii­na Ein­loo sõ­nul ühi­nes osa õpi­la­si võist­kon­na­ga meel­sas­ti, mõ­ni pel­gas, et ei jak­sa Kol­ga­kü­la künk­li­kul maas­ti­kul üles rüh­ki­da: „Ke­da­gi ei saa sun­di­da võist­le­ma. Pä­rast jook­su öel­di küll, et hirm oli suu­rem, kui asi väärt.”

Aeg­vii­du põ­hi­koo­li 75 õpi­la­sest lip­pa­sid Hel­ges Mänd­met­sa ja Aar­ne Ida­vai­nu et­te val­mis­ta­tud ra­da­del ko­gu­ni 30. Ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Rei­mo Kaa­si­ku võt­tis kaa­sa ka esi­me­se ja tei­se klas­si lap­si, et võist­kon­di kok­ku saa­da: „En­dast va­ne­ma­te­ga võist­le­mi­ne ei häi­ri­nud lap­si. Olu­li­ne oli koo­li eest väl­jas ol­la. To­re ene­seü­le­ta­mi­si täis võist­lus­päev.”

Eelmine artikkelMAR­GIT AME­RI­LE Noor­te Kot­kas­te Tee­ne­te­rist
Järgmine artikkelLee­si ko­gu­kon­na­poe edu­kas esi­me­ne hooaeg