Hol­ly­woo­di fil­mi­võ­te­tel sä­rab Pä­ris­peal öö­si­ti kunst­lik kuu

789
Öi­sed fil­mi­võt­ted Pä­ris­pea met­sas. Fo­to Gab­rie­la Urm

Es­mas­päe­va, 7. no­vemb­ri õh­tul hak­kas Ha­ra la­he ran­na­kü­la­des­se üle me­re paist­ma Pä­ris­pea met­sa ko­hal kõr­guv val­gus­ke­ra. Te­gu on Hol­ly­woo­di õu­dus­fil­mi „Az­rael“ öis­te võ­te­te­ga.

Fil­mi­tak­se Kuu­sa­lu val­las Pä­ris­pea kü­las met­sa­tu­kas, mis asub kü­la­tee ja me­re lä­he­dal. Kunst­lik­ku kuu­val­gust te­ki­tav ühen­da­tud prožek­to­ri­te­ga süs­teem on kin­ni­ta­tud kõr­ge kraa­na ot­sa. Öi­sed võt­ted jät­ku­vad käe­so­le­va nä­da­la lõ­pu­ni. Kunst­lik kuu süt­tib kel­la 16 pai­ku, kui õues hak­kab hä­mar­du­ma, ja põ­leb ku­ni kel­la 3 öö­sel.

Õu­dus­fil­mi „Az­rael“ põ­hi­te­gi­jad on USAst Hol­ly­woo­dist – peap­ro­dut­sent on Dan Ka­gan, režis­söör Evan Katz, st­se­na­rist Si­mon Bar­rett.

Ope­raa­to­riks on va­li­tud eest­la­ne Mart Ta­niel, kes oli ka Kol­ga mõi­sas osa­li­selt fil­mi­tud „No­vemb­ri“ ope­raa­tor.

Näit­le­jaid on mit­mest rii­gist, peao­sas män­gib Sa­ma­ra Wea­ving, kaa­sa tee­vad Ees­ti näit­le­jad ee­sot­sas Ka­ta­rii­na Un­di­ga.

Ees­ti­ kaasp­ro­dut­sent Kat­rin Kis­sa, kes oli fil­mi „No­vem­ber“ peap­ro­dut­sent, rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et so­bi­vaid võt­te­koh­ti ot­si­ti mit­melt poolt, olu­li­ne oli, et asuks Tal­lin­na­le lä­he­dal: „Pä­ris­pea met­sa­maas­tik on va­hel­dus­ri­kas, väi­ke­se ala peal on eri­list ja ilu­sat met­sa uh­ke­te ja va­na­de puu­de­ga. Alus­ta­si­me fil­mi­võ­te­te­ga 10. ok­toob­ril, siis olid ööd veel hi­li­se­mad, esial­gu töö­ta­si­me val­gel ajal.“

Pro­dukt­sioon on suu­re­ma­hu­li­ne, mees­kon­nas 100-130 ini­mest. Näit­le­jad ja teh­ni­li­ne mees­kond on ma­ju­ta­tud ümb­rus­kon­na öö­bi­mis­koh­ta­des­se – Vii­nis­tu ho­tel­li, Lok­sa­le Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­ses­se, Palm­se ja Vi­hu­la mõi­sa, osa­li­selt Tal­lin­nas­se. Lä­he­mal ela­vad need, kes pea­vad iga­ päe­v ko­hal ole­ma.

Kat­rin Kis­sa: „Mu­jal maail­mas on fil­min­du­ses kan­da kin­ni­ta­mas ten­dents, et suur­lin­nast ei min­da roh­kem kui 60 ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le. Pä­ris­pea­le on Tal­linn oma len­nu­jaa­ma ja sa­da­ma­ga kül­lalt­ki lä­he­dal, aga leian, et pä­ris olu­li­ne on viia toot­mi­ne pea­lin­nast väl­ja, see ai­tab meil Ees­tis re­gio­naal­set elu ära­ta­da ja Tal­lin­nas­se pa­ra­ta­ma­tult koon­du­vat ra­ha õig­la­se­malt möö­da Ees­tit laia­li lao­ta­da. Ko­ha­lik­ke ela­nik­ke mas­sist­see­ni­des­se see­kord ei kaa­sa, ini­me­sed too­me sel­leks Tal­lin­nast. Sel kor­ral tun­dus kos­tüü­mi- ja grim­mip­roo­vi­de tõt­tu nii liht­sam. Sel­les fil­mis po­le neil ka nii suurt rol­li män­gi­da, kui va­ra­se­malt ko­ha­li­ku rah­va abil teh­tud „No­vemb­ris““.

Mees­kon­na toit val­mib võt­tep­lat­sil, sel­le eest hoo­lit­seb Ka­rin Kis­sa sõ­nul fil­mis­pet­sii­fi­kat ja va­ja­du­si tun­dev kokk oma abi­lis­te­ga. Sa­mas, kui lei­tak­se häid ko­ha­lik­ke te­gi­jaid, ke­da ra­ken­da­da, on kat­su­tud se­da te­ha. Sel kor­ral saab mees­kond soo­jad saiad ja värs­ked pi­ru­kad Lee­si kü­last Triin Vel­dilt Vel­di ja Po­jad OÜst.

Kü­si­mu­se­le, mi­da mu­jalt rii­ki­dest tul­nud fil­mi­rah­vas ar­vab Pä­ris­pea loo­du­sest, vas­tas Kat­rin Kis­sa, et fil­mi­mi­seks on ol­nud era­kord­selt ilus aeg. Prae­gu ol­lak­se võ­te­te­ga män­ni­met­sas, kus loo­du­se jäl­gi­mi­ne ei ole nii aegk­rii­ti­li­ne: „Ok­toob­ris alus­ta­si­me aga Val­ge­jõe met­sa­tu­kas, kui puud olid veel leh­tes ja iga päe­va­ga met­sa­vär­vid muu­tu­sid. Eest­la­sed on muut­li­ke sü­gi­sil­ma­de­ga har­ju­nud, suur­lin­na­dest ja mit­melt poolt Eu­roo­past tul­nud ini­mes­te­le tun­dub meie sü­gis aga vä­ga eri­li­ne. Era­kord­sed olid ka tä­na­vu­se sü­gi­se ma­he­dad ööd, kui soo­ja oli 12-13 kraa­di, sa­das aeg-ajalt udu­vih­ma ja va­lit­ses met­sa­vai­kus.“

Sa­mas tõ­des ta: „Võt­teg­ru­pis on ka ini­me­si, kel­le­le mets mõ­jub sa­ma pe­lu­ta­valt kui in­ter­net mi­nu va­nae­ma­le – iga samm võib kaa­sa tuua min­gi oo­ta­ma­tu ja tund­ma­tu ohu.“

Võttegrupi igapäevane külaline, naabertalu kass PÄTU istub valgustusmeistri, soomlase JANI PINOMAA seljakotil.

Fil­mi­võt­teid näe­vad Pä­ris­peal kõi­ge lä­he­malt kü­la­va­nem In­geld­rin Aug ja abi­kaa­sa As­ko Aug las­te­ga. Nen­de pe­re vei­sed on seal­sa­mas lä­he­dal kop­lis ja käi­vad võt­te­õhtute al­gu­ses fil­mi­rah­vast ter­vi­ta­mas. Võt­tep­lat­si pi­dev kü­la­li­ne on ka kõr­val­ma­jas ela­va Ar­go Au­gi pe­re kass Pätu, kes on fil­mi­mees­kon­na osa­de töö­ta­ja­te­ga saa­nud suu­reks sõb­raks. Au­gi­de ko­du­de juur­de on võ­te­te ajal tek­ki­nud fil­mi­lin­nak – trei­le­rid, soo­ja­kud, bus­sid ja sõi­duau­tod.

In­geld­rin Aug kin­ni­tas, et kunst­lik kuu pe­re öist ma­ga­mist ei se­ga: „Väl­jas on küll ta­va­pä­ra­sest he­le­dam, saa­me prae­gu pi­me­dal ajal ta­su­ta tä­na­va­val­gus­tust. Ole­me va­hel õh­tu­ti käi­nud fil­mi­mist vaa­ta­mas ning As­ko ja Ar­go on poo­lel­di ju­ba mees­kon­na­liik­med – peaae­gu iga päev abis­ta­vad mil­le­ga­gi ala­tes fil­mi­lin­na­kus õla al­la pa­ne­mi­sest ku­ni kon­tak­ti­de ja­ga­mi­se­ni. Võt­tep­lat­sil on vä­ga põ­nev. Mees­kond on suur, igaü­hel oma üle­san­ne täi­ta. Suh­tu­me fil­mi­ja­te töös­se suu­re aus­tu­se­ga, po­le pä­he tul­nud neid te­le­fo­ni­ga fil­mi­da või pil­dis­ta­da.“

Kü­la­va­nem li­sas, et loo­de­ta­vas­ti saab Pä­ris­peal üles võe­tud fil­mi tu­le­vi­kus ka oma kü­las nä­ha.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­ne KI­RA MIH­HAI­LO­VA või­tis hai­ku­võist­lu­se Grand Prix´