Sal­mis­tu sa­da­ma põh­ja­muul hak­kab val­mis saa­ma

703
Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mis­tööd märt­si kesk­pai­ku. Põh­ja­muul hak­kab val­mis saa­ma, pil­dil on nä­ha ka veea­lu­ne osa – kai, slipp ja osa­li­selt kal­da­kind­lus­tu­sed. Fo­to Kau­rits OÜ

Ehi­tus­fir­ma Kau­rits OÜ lu­bab Sal­mis­tu re­konst­ruee­ri­tud sa­da­ma Kuu­sa­lu val­la­le üle an­da au­gus­ti­kuus.

Rii­gi­han­ke­ga Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­ta­jaks ja pro­jek­tee­ri­jaks va­li­tud Kau­rits OÜ pro­jek­ti­juht Ivo Lõh­mus üt­leb, et ap­ril­li lõ­puks on sü­ven­dus­tööd teh­tud ja veea­lu­sed konst­rukt­sioo­nid ra­ja­tud ning aju­ti­sed tam­mid ee­mal­da­tud.

Sa­da­ma kai ja slipp on ehi­ta­tud kuiv­mee­to­dil, ve­si pum­ba­ti ehi­tu­sa­lalt väl­ja, et ta­ga­da kai ele­men­ti­de pai­gal­dus­täp­sus ja veea­lus­te be­too­ni­töö­de kva­li­teet. Töö­de­ga ol­lak­se pro­jek­ti­ju­hi kin­ni­tu­sel graa­fi­kus, sü­gis­tor­mid ja tal­ve­kül­mad eri­ti ei se­ga­nud ning be­too­ni­tööd pi­did­ki al­ga­ma märt­sis, kui il­mad olid ju­ba soo­je­mad.

„Ole­me ha­ka­nud aju­ti­si tam­me ee­mal­da­ma ja vett ta­sa­pi­si ta­ga­si lask­ma. Suu­rem osa, mis on val­mi­nud, jääb pa­ra­ku vee al­la ja se­da ka­su­ta­ja enam ei näe. Põh­ja­muu­li ja­lam ula­tub li­gi 5,5 meet­rit kesk­mi­sest vee­ta­se­mest al­la­poo­le. Muu­li ha­ri saab ole­ma 3 meet­rit üle kesk­mi­se vee­ta­se­me ja see jääb nä­ha,“ sel­gi­tab ta.

Mais-juu­nis alus­ta­tak­se tras­si­de ehi­ta­mi­se­ga – elek­ter, ve­si, ka­na­li­sat­sioon. Vas­ta­valt le­pin­gu­le pea­vad sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mis­tööd lõp­pe­ma hil­je­malt 8. no­vemb­ril. Ehi­ta­ja lu­bas mul­lu sü­gi­sel val­la­va­lit­su­se­le, et val­mis sa­dam an­tak­se üle 2021. aas­ta au­gus­tis, ja pro­jek­ti­ju­hi hin­nan­gul nii ka te­hak­se.

Kau­rits OÜ on ehi­ta­nud või re­konst­ruee­ri­nud sa­da­maid mit­mel pool üle Ees­ti: Ka­ber­nee­mes, Sil­la­mäel, Ka­re­pal, Pal­dis­kis, Tal­lin­nas Ka­la­sa­da­mas, Lää­ne­maal Pui­se kü­las ja Ruh­nus. Tööd käi­vad veel Vask­nar­vas ja sel ke­va­del alus­ta­tak­se kai laien­dus­töö­de­ga Saa­re­maal Roo­mas­saa­res.

Ivo Lõh­mus sõ­nab Sal­mis­tu sa­da­ma koh­ta, et töö­de käi­gus on muu­li teh­tud esial­gu ka­van­da­tust võim­sa­maks ja lai­ne­tu­se­le vas­tu­pi­da­va­maks: „Ku­na siin lii­vad lii­gu­vad, siis edas­pi­di tu­leb muu­li esist kor­du­valt sü­ven­da­da, kuid se­da ei pea eel­dus­li­kult te­ge­ma igal aas­tal. Sa­dam on pro­jek­tee­ri­tud vä­he­malt järg­mi­seks 50 aas­taks, aga oma­ni­kul tu­leb ar­ves­ta­da hool­dus­ku­lu­de­ga. Põh­ja­muul on pro­jek­tee­ri­tud ar­ves­tu­se­ga, et se­da saab edas­pi­di pi­ken­da­da. Ar­ves­ta­des ra­ha­li­si ja kesk­kon­naa­la­seid pii­ran­guid, tu­leb so­liid­ne ja vä­ga esin­dus­lik sa­dam. Töö­ta­me iga päev pa­ri­ma lõpp­tu­le­mu­se ni­mel.“

Sa­da­ma sü­ven­da­mi­sest üle jääv ma­ter­jal lä­heb sa­da­ma kal­dao­sa tõst­mi­seks, pee­nem liiv lao­ta­tak­se Sal­mis­tu ran­na-ala­le, osa ma­ter­ja­li viiak­se mu­ja­le. Pro­jek­ti­juht tõ­deb, et seo­ses re­konst­ruee­ri­mis­töö­de­ga on suu­red veoau­tod pi­da­nud sõit­ma sa­da­ma juur­de vii­val teel. Ap­ril­li lõ­pust lii­gub ras­keid ma­si­naid vä­hem, ent be­too­niau­to­sid tu­leb ka edas­pi­di. Tek­ki­nud teeau­ke on täi­de­tud ja au­gus­ti al­gu­ses, kui park­la hak­kab val­mis saa­ma, teeb ehi­ta­ja sa­da­ma­tee kor­da. Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­le taas­ta­tak­se juur­de­pää­su­tee ehi­tu­seel­ne olu­kord.

Ivo Lõh­mus: „Pa­lu­me ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt mõist­lik­ku suh­tu­mist, ehi­ta­mi­ne põh­jus­tab pa­ra­ta­ma­tult häi­rin­guid.“

Kuu­sa­lu val­la aren­dus­spetsialist Kair Tam­mel kin­ni­tab sa­mu­ti, et ehi­ta­ja on kor­ras­ta­nud sa­da­ma juur­de vii­vat teed ja lu­ba­nud se­da hool­da­da ku­ni ehi­tus­töö­de lõ­pu­ni, kui see muu­tub auk­li­kuks. Koos re­konst­ruee­ri­tud sa­da­ma­ga tu­leb val­la­le üle an­da ka taastatud juur­de­pää­su­tee.

„Ole­me saa­nud ela­ni­kelt pöördumisi, et miks on ran­da la­dus­ta­tud suu­red lii­va­hun­ni­kud. Sel­gi­ta­me, et see liiv pä­ri­neb sa­da­maa­la väl­ja­kae­vest, tegevus vastab ehitusprojektile ja veekasutusloale. Enne suvitushooaja algust silub ehitaja liivahunnikud ja korjab välja kivid. Lai­ne­tu­s ja tor­mi­d kannavad edaspidi liivast välja tumedama peenosa ja ran­na­le la­des­ta­tud lii­vad üht­lus­tu­vad ka tuule mõ­jul. Sadama akvatooriumist välja kaevatud puhta­ma lii­va­ga kae­tak­se me­reäär­ne ran­na­piir­kond, ki­vi­sem ja savisem ma­ter­jal viiak­se mu­ja­le. Se­da­si te­hak­se ik­ka, kui ehi­ta­tak­se sa­da­maid,“ lau­sub val­la aren­dusspetsialist.

Kau­rits OÜ alus­tas Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­se eta­pi töö­de­ga mullu sep­temb­ri al­gu­ses. Töö maksab 1 661 280 eu­rot, mil­lest Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus toe­tab 790 311,40 eu­ro­ga ja 870 096,60 suu­ru­se omao­sa­lu­se ta­su­mi­seks võt­tis Kuu­sa­lu vald lae­nu.