Lahe­maa sai Ro­he­li­se Siht­ko­ha kuld­ta­se­me

110

EAS ava­li­kus­tas rah­vus­va­he­li­se sääst­va tu­ris­mi aren­da­va or­ga­ni­sat­sioo­ni Green Des­ti­na­tions, tõl­kes Ro­he­li­sed Siht­ko­had, hin­nan­gu Ees­ti tu­ris­mi­siht­koh­ta­de­le. La­he­maa rah­vus­park sai kõi­ge kõr­ge­ma tun­nus­tu­se – kuld­ta­se­me. Jär­va­maa, Saa­re­maa, Hiiu­maa ja Tar­tu­maa päl­vi­sid hõ­be­da ning Rak­ve­re ja Pär­nu pronk­si.

Kõik need seit­se siht­koh­ta Ees­tis kuu­lu­vad maail­ma kest­li­ke rei­si­siht­koh­ta­de TOP100 ni­me­kir­ja. Hin­nang on an­tud ka­heks aas­taks, siis vaa­da­tak­se uues­ti üle. La­he­maa koh­ta taot­les hin­nan­gut MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing, mis loo­di aas­ta ta­ga­si.

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ja MTÜ Öko­kul­ler pro­jekt sai EA­Silt tä­na­vu ke­va­del 200 000 eu­rot toe­tust, et muu­ta La­he­maa rah­vus­par­gis tu­ris­ti­de­le lii­ku­mi­ne su­ju­va­maks ning luua vee­bip­lat­vorm, mis va­hen­daks tu­ris­ti­de­le rah­vus­par­gis pa­ku­ta­vaid tee­nu­seid.

La­he­maa tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no sõ­nas, et Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de kuld­ta­se­me saa­mi­ne on suur tun­nus­tus: „Mei­le saa­de­tud tea­tes mär­gi­ti, et hin­da­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­das mul­jet laia-u­la­tus­lik ja häs­ti põh­jen­da­tud taot­lus. Li­saks loo­du­se ja kul­tuu­ri­pä­ran­di hoiu­le, mis meil on tä­nu rah­vus­par­gi­le heal ta­se­mel, sai kõr­geid punk­te ka La­he­maa kui tu­ris­mi­siht­ko­ha juh­ti­mi­ne koos­töö­na. Meie jaoks on see olu­li­ne märk, et La­he­maa Tu­ris­miü­hing on õi­gel teel. Meie ees­märk on tuua kok­ku eri­ne­vad osa­poo­led, et La­he­maa moo­dus­taks kva­li­teet­se tu­ris­mi­siht­ko­ha­na üht­se ter­vi­ku.“

Kva­li­tee­di­mär­gis an­tak­se pi­du­li­kult üle Ees­ti tu­ris­mi­kon­ve­rent­sil, mis toi­mub 29. sep­temb­ril.

Eelmine artikkelAni­ja val­da üle 73 000, Raa­si­ku val­da 56 000 eu­rot Lea­der-toe­tu­si
Järgmine artikkelKau­ni­saa­re, Ala­ve­re ja Lok­sa uju­mis­ko­had saa­vad ohu­tus­poid