Ani­ja val­da üle 73 000, Raa­si­ku val­da 56 000 eu­rot Lea­der-toe­tu­si

93

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja, mil­le te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, 2021. aas­ta esi­me­se taot­lus­voo­ru pro­jek­tid on hin­na­tud ning teh­tud PRIA­le et­te­pa­nek ra­has­ta­mi­se koh­ta. Ka­hes meet­mes saa­vad toe­tust kok­ku 17 pro­jek­ti, neist Ani­ja val­last 6 ja Raa­si­ku val­last 3.

Taot­lus­voor oli ava­tud 1. märt­sist 2. ap­ril­li­ni. Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­me
ee­lar­ve oli 150 000 eu­rot, ühe­le pro­jek­ti­le sai taot­le­da ku­ni 30 000 eu­rot. Meet­mes­se esi­ta­ti 12 taot­lust, kok­ku kü­si­ti 275 343 eu­rot. Hin­da­mis­ko­mis­jon te­gi PRIA­le et­te­pa­ne­ku toe­ta­da 7 pro­jek­ti kok­ku 141 298 eu­ro­ga. Neist on Ani­ja val­last 2, Raa­si­ku val­last 1 ja Ko­se val­last 3 pro­jek­ti, li­saks üks maa­kond­lik pro­jekt.

SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm Keh­ra vä­li­jõu­lin­na­ku pro­jek­ti toe­ta­tak­se 23 090,40 eu­ro­ga, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 30 787,20 eu­rot. Ani­ja val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti­le Keh­ras­se ma­dal­seik­lus­par­gi ra­ja­mi­seks an­tak­se 14 980,95 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 19 974,60 eu­rot. Aa­ve Spor­dik­lu­bi saab Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja juur­de ma­dal­seik­lus­ra­ja ra­ja­mi­seks 27 255 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 34 500 eu­rot. Har­ju Ja­hin­dusk­lu­bi saab Pe­nin­gi las­ke­tii­ru kaar­ra­ja mär­gi­hei­te­ma­si­na­te soe­ta­mi­seks ja pai­gal­da­mi­seks 5250 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 6562,50 eu­rot.

Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­me pro­jek­te hin­na­nud ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid HEA­Ki kon­sul­tant Hül­le Saarts, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht An­ne Oruaas, Lää­ne-Vi­ru Lea­der-gru­pi MTÜ Part­ne­rid te­gev­juht El­sa Hundt ning et­te­võt­jad And­res Tur­ro Ko­se ja Ka­rin Koort Raa­si­ku val­last.

Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se meet­me ee­lar­ve oli 100 000 eu­rot, taot­le­da sai ku­ni 20 000 eu­rot. Esi­ta­ti 17 taot­lust, neist hin­da­mi­se­le jõu­dis 16, üks pro­jekt võe­ti ta­ga­si, sel­le­le saa­di toe­tust mu­jalt. Esi­ta­tud toe­tus­te­le taot­le­ti kok­ku 198 844 eu­rot. Hin­da­mis­ko­mis­jon esi­tas PRIA­le et­te­pa­neku ra­has­ta­da 10 pro­jek­ti kok­ku 99 998  eu­ro­ga. Neist on Ani­ja ja Ko­se val­last 4 ning Raa­si­ku val­last 2.

Ani­ja val­last saab sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus mõi­sa­par­ki me­si­las­te­raa­pia ma­ja­de ra­ja­mi­seks 7729,99 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 12 883,32 eu­rot. MTÜ Nõmb­ra Kar­ja­mõi­sa­le an­tak­se Nõmb­ra met­sa­res­to­ra­ni ja val­gus­kuns­ti ra­ja ko­han­da­mi­seks äri­tu­ris­ti­le ja suurg­rup­pi­de­le 19987,11 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 38 363 eu­rot. MTÜ Voo­se Kõrts saab Voo­se Päi­ke­se­ko­du te­ge­vus­või­ma­lus­te laien­da­mi­seks 3668,40 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 6114 eu­rot. Aeg­vii­du OÜd Pir­ru­kas­tid toe­ta­tak­se la­ser­pin­gi soe­ta­mi­sel 3908,59 eu­ro­ga, ko­gu­mak­su­mus on 6514,33 eu­rot.

Raa­si­ku val­last saab OÜ Iga­ve­re Puu­kool puu­de is­tu­ta­mi­se ja üles­võt­mi­se sead­me ost­mi­seks 9307,50 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 18 615 eu­rot. OÜ­le For­ce Hol­ding an­tak­se au­to­töö­kot­ta vär­vi­kamb­ri ja ke­re­töö­de abi­va­hen­di­te ning töö­riis­ta­de soe­ta­mi­seks 14 571,38 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 29 142,76.

Et­te­võt­lu­se meet­me pro­jek­te hin­na­nud ko­mis­jo­nis olid MTÜ Part­ne­rid te­gev­juht El­sa Hundt, HEA­Ki kon­sul­tan­did Hül­le Saarts ja Anu Rit­son, Ko­se val­la et­te­võt­ja Mar­gus Proos, Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se raa­ma­tu­pi­da­ja Triin Türn­puu.

Lõp­li­ku kin­ni­tu­se saa­vad kõi­gi pro­jek­ti­de toe­tus­sum­mad pä­rast se­da, kui pro­jek­tid on PRIAs üle kont­rol­li­tud.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor üt­les, et üks et­te­võt­lus­meet­mes­se esi­ta­tud pro­jekt ei saa­nud va­ja­lik­ku mi­ni­maal­set punk­ti­de ar­vu, kõik üle­jää­nud pro­jek­tid mõ­le­mas meet­mes üle­ta­sid lä­ven­di.

„See kin­ni­tab, et pro­jek­tid, mis toe­tust ei saa­nud, ei ol­nud keh­vad, vaid ra­ha oli vä­he. Pro­jek­tid reas­tu­sid punk­ti­de alu­sel pin­ge­rit­ta ning toe­tust said need, kel­le­le ra­ha jät­kus,“ sel­gi­tas ta.

Sil­le Noor mär­kis, et võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga esi­ta­ti Lea­de­rist toe­tu­se saa­mi­seks roh­kem rahataotlusi: „Mul on hea meel, et MTÜd on ha­ka­nud aru saa­ma, et hoo­li­ma­ta or­ga­ni­sat­sioo­ni vor­mist, kui nad te­ge­le­vad et­te­võt­lu­se­ga, tu­leb neil taot­lu­sed esi­ta­da mit­te elu­kesk­kon­na, vaid et­te­võt­lu­se meet­mes­se.“

Aren­dus­ju­hi sõ­nul saa­vad Lea­der-gru­pid käesoleval aas­tal veel Co­vi­di-krii­si­ga seo­tud li­sa­ra­ha: „Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da saab se­da suu­rus­jär­gus 150 000 eu­rot. Pea­me te­ge­ma st­ra­tee­gia­muu­da­tu­se ja koos­ta­ma meet­me, et saak­si­me sü­gi­sel ha­ka­ta toe­tu­si ja­ga­ma. Tu­leb veel töög­rup­pi­des aru­ta­da, kuid esialg­ne mõ­te on te­ha toe­tus­mee­de nei­le, kes said ko­roo­nak­rii­sis kõi­ge roh­kem pih­ta, need on ma­ju­tus- ja toit­lus­tu­set­te­võt­ted.“

Sil­le Noor rää­kis ka, et kui­gi Lea­der-prog­ram­mi üks ra­has­tus­pe­riood on nüüd lõp­pe­nud, ei järg­ne sel­le­le nii-öel­da va­heaas­tat, vaid 2023. aas­tal al­ga­va järg­mi­se pe­rioo­di ra­ha an­tak­se te­ge­vusg­rup­pi­de­le va­rem ning se­da on või­ma­lik ju­ba tu­le­val aas­tal ja­ga­ma ha­ka­ta.

Eelmine artikkelMuu­si­ka­koo­li­de õpi­las­te saa­vu­tu­sed kon­kurs­si­del
Järgmine artikkelLahe­maa sai Ro­he­li­se Siht­ko­ha kuld­ta­se­me