Kau­ni­saa­re, Ala­ve­re ja Lok­sa uju­mis­ko­had saa­vad ohu­tus­poid

262

Veeõn­ne­tus­tes huk­ku­nu­te vä­hen­da­mi­seks paigaldatakse Põh­ja re­gioo­ni uju­mis­koh­ta­des­se kok­ku 15 ohu­tus­poid, ka Lok­sa ran­da, Ala­ve­re tii­ki ja Kau­nis­saa­re vee­hoid­las­se. Põh­ja pääs­te­kes­ku­se en­ne­tus­bü­roo ju­ha­ta­ja Rei­li Kul­li sõ­nul on poi­de näol te­gu pääs­te­va­rus­tu­se­ga, mis on väl­ja töö­ta­tud spet­siaal­selt me­re­lai­ne­tes ja ma­ge­vees vas­tu pi­da­ma. Puh­ke­poi­del on li­bi­se­mis­kind­lad käe­pi­de­med, et sup­le­ja saaks sel­lest kin­ni hoi­da ning pu­ha­ta. Pääs­te­poid saab ka­su­ta­da oo­ta­ma­tu ter­vi­se­ri­kke pu­hul ja suur­te lai­ne­te, tuu­le või tor­mi kor­ral. „Kind­las­ti ei ole need män­guas­jad ega ta­suks kat­se­ta­da poi­ni ja ta­ga­si uju­mist. Poi on elu­pääst­ja, mis saab abiks ol­la vaid siis, kui see on kor­rekt­selt pai­gal­da­tud ja rik­ku­ma­ta,“ sel­gi­tas ta.

Eelmine artikkelLahe­maa sai Ro­he­li­se Siht­ko­ha kuld­ta­se­me
Järgmine artikkelKeh­ra güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja lah­kus