Lahe­maa Liinide bus­si­de­ga sõitis ko­gu lau­päe­va li­gi 40 ini­mest

71
La­he­maa Lii­ni­de hop-on-hop-off-buss ja rei­si­saat­ja, loo­dus­giid RII­NA LAA­NE­TU Tsit­rest. Fo­to Kad­ri Ot­si­ver

Lau­päe­val, 20. mail Eu­roo­pa kait­sea­la­de päe­va ja muu­seu­miöö pu­hul kor­ral­da­tud La­he­maa pik­ni­ku- ja muu­seu­mi­päe­va pea­kor­ral­da­ja, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no üt­les, et päev läks kor­da, Lok­salt ala­nud kõi­gil kuuel bus­si­rin­gil oli sõit­jaid, üh­te­gi pä­ris tüh­jalt sõit­nud bus­si rin­gil ei ol­nud.

Hom­mi­kust ku­ni õh­tu­ni sõit­sid sel­leks päe­vaks fir­malt Ar­la Sõi­dud tel­li­tud hop-on-hop-off ehk hüp­pa-pea­le-hüp­pa-väl­ja-bus­sid Har­ju­maalt Lok­salt ku­ni Lää­ne-Vi­ru­maa­le Ver­gi­ni ning sealt Sa­ga­di-Palm­se-Val­ge­jõe-Kol­ga-Lee­si kau­du Lok­sa­le ta­ga­si. Bus­sid väl­ju­sid poo­le­tei­se tun­ni ta­gant, üks ring­sõit kes­tis kolm tun­di. Bus­si­del oli silt La­he­maa Lii­nid.

Kai­sa Lin­no: „Hom­mi­kul pa­ni­me sõit­ma kaks bus­si ja õi­ges­ti te­gi­me, sest paa­ri­küm­ne ko­ha­ga koo­li­bus­si ei oleks kõik mah­tu­nud. Ko­gu päe­va väl­tel, esi­me­sest ku­ni vii­ma­se pik­ni­ku- või muu­seu­mi­ko­ha­ni lii­ku­nud sõit­jaid oli li­gi 40. Nad väl­ju­sid bus­sist en­da­le hu­vi­ta­vas ko­has, vii­bi­sid seal pool­teist tun­di ja lii­ku­sid järg­mi­se bus­si­ga uu­de pai­ka. Sõit­ja­te ta­ga­si­si­de oli hea. Need, kel­le­ga suht­le­si­me, olid vai­mus­tu­nud ning tun­nus­ta­sid bus­si­de käi­ma­pa­ne­kut ja kiit­sid, et esi­me­se kor­ra koh­ta su­jus kõik vä­ga häs­ti – ot­se­kui eel­da­tak­se, et sar­nast pik­ni­ku­päe­va ja bus­si­de ring­sõi­tu kor­ral­da­me ka edas­pi­di.“

Bus­si­des olid rei­si­saat­jad, kes rää­ki­sid pai­ka­dest, mil­lest möö­da sõi­de­ti, ja and­sid in­fot mars­ruu­ti ka­van­da­tud pea­tus­pai­ka­de koh­ta. Bus­si­saat­jad olid La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se liik­med Tii­na Viir­na ja An­ne­li Ki­vi­saar ning Rii­na Laa­ne­tu, Lii Välk­mann, He­le Lõh­mus, Ur­mas Kirt­si ja Rei­mo Mür­gi­mäe.

Bus­si­pi­let mak­sis 5 eu­rot. Ena­mi­ku bus­si­de käi­gus­hoid­mi­seks va­ja­li­kust sum­mast ta­su­tak­se La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu­le EA­Silt an­tud toe­tu­sest, mis on eral­da­tud pro­jek­ti­le „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­dus­te loo­mi­ne“. Pro­jekt lõ­peb tä­na­vu sü­gi­sel. Kai­sa Lin­no mär­kis, et ei os­ka veel kin­ni­ta­da, kas sar­na­seid pik­ni­ku­päe­vi tu­leb ka edas­pi­di.

„Pa­lu­si­me ta­ga­si­si­det veel neilt et­te­võt­ja­telt, kes sel päe­val kü­la­li­si võõ­rus­ta­sid. Kõi­gi koh­ta se­ni ei tea, aga ole­me kuul­nud, et rah­vast käis Pi­ka­ko­sel pä­ris pal­ju, sa­mu­ti Sa­ga­di muu­seu­mis ja Palm­ses Mui­nas­tai­de Ko­jas. Pal­jud kü­la­li­sed sõit­sid pik­ni­ku­koh­ta­des­se ja muu­seu­mi­des­se siis­ki en­da au­to­de­ga. Me rek­laa­mi­si­me ko­gu üri­tust ning nä­ha oli, et roh­kem oli rah­vast neil, kes oma et­te­võt­mist ise ak­tiiv­selt rek­laa­mi­sid,“ kõ­ne­les ta.

Lok­sa bus­si­jaa­mas töö­tas pik­ni­ku­päe­va pu­hul in­fo­punkt ja Lii­sa Rii­nu pann­koo­gi­koh­vik. Ava­tud oli ka jalg­rat­ta­lae­nu­tus, kuid Kai­sa Lin­no sõ­nul üh­te­gi jalg­ra­tast ei lae­nu­ta­tud. In­fo­punkt, pann­koo­gi­koh­vik ja rat­ta­lae­nu­tus on ka­vas taas ava­da tä­na­vu juu­lis ja au­gus­tis.
Pik­ni­ku- ja muu­seu­mi­päev jät­kus üle-eu­roo­pa­li­se muu­seu­miöö­ga „Öös on lii­ku­mist“.

Eelmine artikkelKol­ga las­teaia fol­gi­pi­du
Järgmine artikkelAND­REAS PII­BE­MANN avas Vi­ha­soo ga­raažis Ju­ha­ni ko­du­loo­muu­seu­mi