Aru­kü­la-Pe­nin­gi kerg­liik­lus­tee pla­nee­ri­mi­sest

34

Sep­temb­ris ava­li­kus­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus eel­nõu pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee äär­de kerg­liik­lus­tee esi­me­se eta­pi ehi­tusp­ro­jek­ti koos­ta­mi­seks. Esi­me­ses eta­pis on ka­vas ra­ja­da 2,5 ki­lo­meet­rit kerg­liik­lus­teed maan­tee äär­de Aru­kü­la mõi­sa­pool­se sis­se­sõi­du­tee ris­tist ku­ni Ka­le­si bus­si­pea­tu­se­ni. Val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on sel­le lõi­gu pro­jek­tee­ri­mi­seks ka­van­da­tud 25 000 eu­rot, tee­hoiu­ka­vas on kerg­liik­lus­tee esi­me­se eta­pi ehi­ta­mi­ne et­te näh­tud 2023. aas­tal.

Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si koos­ta­tak­se ava­tud me­net­lu­ses ehk en­ne kin­ni­ta­mist saa­de­ti eel­nõu koos skee­mi­de ja se­le­tus­kir­ja­ga ar­va­mu­se aval­da­mi­seks kõi­gi­le kin­nis­tuo­ma­ni­ke­le, kel­le maid tu­le­va­ne kerg­liik­lus­tee puu­du­tab.

Ar­ves­ta­des asus­tu­se ja üldp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud aren­du­sa­la­de paik­ne­mist, ka rii­gi-
a­me­ti­te sei­su­koh­ti ning sel­leks, et ta­ga­da või­ma­li­kult suu­rel mää­ral liik­le­ja­te ohu­tus, mää­ras val­la­va­lit­sus ko­gu tu­le­va­se kerg­liik­lus­tee asu­ko­haks ala­tes Kul­li raud­teeü­le­sõi­dust ku­ni Pe­nin­gi rist­mi­ku­ni maan­tee lõu­na­pool­se kül­je. See tä­hen­dab, et kerg­teed soo­vi­tak­se pla­nee­ri­da Aru­kü­la poolt vaa­da­tes tei­se­le poo­le maan­teed. Kerg­liik­lus­tee ei ma­hu seal maan­tee ka­tast­riük­su­se­le ning tu­leb võõ­ran­da­da maad või sea­da sund­val­dus, sa­mu­ti re­ser­vee­ri­da kerg­liik­lus­tee jaoks va­ja­lik ala me­net­lu­ses ole­va­tes pla­nee­rin­gu­tes.

Kerg­liik­lus­tee esi­me­se eta­pi alas­se jää­vad pea­le rii­gi- ja val­la­maa veel 21 erao­man­dis ole­vat kin­nis­tut, neist 10 on ela­mu­maad. Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõus on, et li­gi­kau­du 3 meet­ri laiu­ne kerg­liik­lus­tee peab sõi­du­teest ole­ma eral­da­tud va­he­ri­ba­ga ning asu­ma maan­teest mi­ni­maal­selt 5-10 meet­ri kau­gu­sel. Era­maa­de oma­ni­kud olid vä­ga vas­tu, et kerg­liik­lus­tee võib osa­li­selt tul­la nen­de maa­de­le, ning val­la­va­lit­sus kor­ral­das nen­de­ga kok­ku­saa­mi­se.

Val­la­va­nem And­re Sepp tõ­des, ka koo­so­le­kul üt­le­sid krun­dio­ma­ni­kud, et nad ei ole nõus maad võõ­ran­da­ma: „Sa­mas ei ol­nud meil nei­le ko­he öel­da, mi­tu ruut­meet­rit iga oma­ni­ku maast on va­ja võõ­ran­da­da, kus saab il­ma sel­le­ta hak­ka­ma ja nii eda­si. See­tõt­tu ot­si­me või­ma­lu­si, kas ja kui­das on või­ma­lik ka­van­da­da kerg­liik­lus­tee sel­li­selt, et see era­maa­de­le ei lä­he või lä­heb mi­ni­maal­selt. Pea­me lä­bi­rää­ki­mi­si ka trans­por­dia­me­ti­ga, mõ­nes ko­has on või­ma­lik kerg­liik­lus­teed vei­di kit­sa­maks te­ha, ehk on mõ­nes ko­has või­ma­lik piir­nor­me mõ­ne­ti lee­ven­da­da.“

Val­la­va­nema sõ­nul on prob­leem kõi­ge te­ra­vam koh­ta­des, kus kerg­liik­lus­tee jaoks pla­nee­ri­ta­val alal on ela­muk­run­di aed või hekk. Kerg­liik­lus­teed esial­gu siis­ki tei­se­le poo­le La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teed te­ha ei ka­vat­se­ta: „Ela­mua­ren­dus on prae­gu maan­teest lõu­na­ pool. Kerg­liik­lus­tee on eel­kõi­ge va­ja­lik Iga­ve­re las­te tur­va­li­seks jõud­mi­seks Aru­kü­la koo­li.“

Val­laar­hi­tekt Reet Vii­gi­puu li­sas, et tei­sel pool maan­teed po­le kerg­liik­lus­teel nii suurt mõ­tet, sest sealt piir­kon­nast saa­vad jalg­si või rat­ta­ga liik­le­jad Aru­kül­la tei­si teid möö­da, ei pea ka­su­ta­ma maan­teeäär­set teed. Ta on prae­gu koos­ta­mas es­kii­si, mil­les püüab kerg­liik­lus­tee ma­hu­ta­da või­ma­li­kult suu­res osas rii­gi­le kuu­lu­va­le maa­le. Pä­rast val­mi­mist tut­vus­ta­tak­se es­kii­si maao­ma­ni­ke­le.

„Vä­he­malt prae­gu ka­van­da­me kerg­teed ik­ka­gi maan­tee lõu­na­poo­le­le, kui­gi maid sund­võõ­ran­da­da me kui­da­gi ei ta­ha, seal ela­vad ju meie oma val­la ini­me­sed. Sa­mas on see kerg­liik­lus­tee vä­ga va­ja­lik,“ lau­sus And­re Sepp.

Tu­le­val aas­tal alus­tab trans­por­dia­met Aru­kü­la ja Pe­nin­gi va­he­li­se maan­tee­lõi­gu re­konst­ruee­ri­mist. Val­la­va­ne­ma ar­va­tes oleks ideaal­ne, kui sel­leks ajaks on val­mis ka kerg­liik­lus­tee esi­me­se eta­pi pro­jekt.