Lahe­ma Tu­ris­miü­hing al­ga­tas pro­jek­ti idee „La­he­maa lii­nid“

565
Lahemaa rahvuspargi ja lähialade kaart, kuhu on kantud bussiliinide võimalikud algus- ja lõppkohad, kavandatavad rattajaamad, paadisadamad.

MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no tut­vus­tas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil „La­he­maa lii­ni­de“ ideed. Plaan on taot­le­da Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­t-a­su­tu­selt (EAS) toe­tust, et pan­na käi­ma La­he­maa bus­si­liin ja lae­va­liin, ava­da jalg­rat­ta­jaa­mad, luua jalg­si- ja sõi­du­mars­ruu­did, te­ha vee­bi­põ­hi­ne bro­nee­rin­gu­süs­teem ning kor­ral­da­da üht­set tu­run­dust.

Ta sel­gi­tas vo­li­ko­gu­liik­me­te­le, et La­he­maa on loo­dus­tu­ris­mi po­pu­laar­ne siht­koht, mil­lest üle poo­le asub Kuu­sa­lu val­las. Aas­tas kü­las­tab La­he­maad üle 200 000 tu­ris­ti. Li­gi 80 prot­sen­ti neist tu­le­vad La­he­maa­le oma au­to­ga, sest tei­si­ti on rah­vus­par­gis ras­ke rin­gi lii­ku­da. Sa­mas on suur hulk mat­ka­jaist vä­lis­maa­la­sed, pal­ju nii-öel­da sel­ja­ko­ti-rän­da­jaid.

„Jär­jest sa­ge­da­se­mad olid olukorrad, kus vä­lis­mai­sed mat­ka­jad tu­lid Tal­lin­nast Lok­sa poo­le suun­du­vas­se lii­ni­bus­si, kaa­sas pilt Viru rabast, mida näi­ta­sid bus­si­ju­hi­le. Pä­rast ra­bas­käi­ku sõit­sid lii­ni­bus­si­ga Tal­lin­nas­se ta­ga­si, sest kau­ge­ma­le nad lii­ku­da ei saa­nud. Kui olek­sid jalg­ra­tas­te lae­nu­ta­mi­se, ko­ha­li­kel tee­del bus­si­de­ga lii­ku­mi­se ja miks mit­te ka paa­di­sõi­du või­ma­lu­sed, vii­bik­sid mat­ka­jad La­he­maal kauem, öö­bik­sid meie ma­ju­tus­koh­ta­des, tar­bik­sid tei­si­gi ko­ha­lik­ke tee­nu­seid ja jä­tak­sid siia ra­ha,“ kir­jel­das Kai­sa Lin­no.

Ta näi­tas La­he­maa kaar­ti, ku­hu on kaa­sa­tud rah­vus­par­gi­ga külg­ne­vad alad ehk MTÜ Aren­dus­ko­da te­ge­vus­piir­kond.

Aren­dus­ko­jal on rah­vus­par­ki­de rah­vus­va­he­lis­te sääst­va arengu strateegia­ raames loo­dud tu­ris­mi aren­gust­ra­tee­gia. La­he­maa bus­si­lii­nid võiks ala­ta-lõp­pe­da Kol­gas ja Viit­nal ning ühen­da­da toi­mi­va­te bus­si­lii­ni­de­ga, mat­ka­jad is­tuk­sid üm­ber La­he­maa bus­si­le. Näiteks jalg­rat­ta­jaa­mad te­ha Kol­ka, Lok­sa­le, Võ­su­le, Viit­na­le ja Ta­pa­le. Paa­ti­de­ga või­ma­ldada sõi­ta ühest sa­da­mast tei­se. Lii­nid töö­tak­sid vas­ta­valt bro­nee­rin­gu­te­le.

Kok­ku lä­heks „La­he­maa lii­ni­de“ käi­vi­ta­mi­ne maks­ma hin­nan­gu­li­selt 175 000 eu­rot. Sel­lest EAS an­naks 140 000 eu­rot ning 20prot­sen­di­li­se oma-o­sa­lu­se, kok­ku 35 000 eu­rot, li­sak­sid oma­va­lit­su­sed ja et­te­võt­jad. Kuu­sa­lu val­la osa­lus võiks ol­la 8000 eu­rot, mär­kis ta. Ra­ha­taot­lus tu­leb EA­Sile esi­ta­da 7. jaa­nua­riks.

Kui EAS toe­tab, võiks pro­jek­ti käi­vi­ta­da tu­le­val su­vel, esi­me­sed kat­se­tu­sed te­ha La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­se raa­mes, li­sas ta. Mat­ka­ja­te­le saaks ha­ka­ta va­ra­kult rek­laa­mi­ma või­ma­lust lii­ku­da mõ­nel nä­da­la­va­he­tu­sel La­he­maa ko­ha­li­ku bus­si­ga ühest siht­ko­hast tei­se.

Kai­sa Lin­no lu­bas min­na „La­he­maa lii­ni­de“ pro­jek­ti tut­vus­ta­ma ka Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na val­la­vo­li­ko­gu­de­le ning Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu­le. Va­ja oleks star­di­ra­ha, tu­le­vi­kus peak­sid lae­nu­tu­sed ja lii­nid ko­ha­li­ke­le et­te­võt­ja­te­le end pi­le­ti­ra­ha­ga ära ta­su­ma.

Eelmine artikkelKol­ga jõu­lu­laat jääb ära
Järgmine artikkelSõnumitoojas 2. detsembril