Kol­ga jõu­lu­laat jääb ära

150
Kolga jõululaada peakorraldaja JANNE KERDO.

Esial­gu oli plaan te­ha tä­na­vu­ne jõu­lu­laat Kol­gas ka­he­päe­va­ne ja õues, kuid ter­vi­sea­me­ti soo­vi­tu­sel jääb ära. Pea­kor­ral­da­ja Jan­ne Ker­do MTÜst Kol­ga Aren­dus rää­kis, et võt­tis ühen­dust ter­vi­sea­me­ti­ga ja kü­sis nõu. Kui kuul­di, et pea­le müü­gi­let­ti­de on laa­dap­rog­ram­mis koh­vik, pann­koo­ki­de söö­mi­ne, kont­ser­did, soo­vi­ta­ti jõu­lu­laa­ta mit­te te­ha. „Kah­juks laa­ta ei tu­le, me ei saa võt­ta se­da ris­ki, pea­me ar­ves­ta­ma ko­roo­na­vii­ru­se ohu­ga. Kui olu­kord lee­ve­neb, võib-ol­la tee­me ke­va­del Kol­gas li­ha­võt­te­laa­da või mi­da­gi muud sel­list,“ sõ­nas ta. MTÜ Kol­ga Aren­dus eest­ve­da­mi­sel süü­da­ti pü­ha­päe­va pä­rast­lõu­nal Kol­ga las­teaia vas­tas park­la juu­res kuu­se­puul pi­du­li­kult jõu­lu­küün­lad. Ja­ga­ti maius­tu­si, spon­so­ree­ris Ku­li­naa­ria OÜ.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sas tun­nus­ta­ti Har­ju­maa aas­ta te­gi­jaid
Järgmine artikkelLahe­ma Tu­ris­miü­hing al­ga­tas pro­jek­ti idee „La­he­maa lii­nid“