Kuusalu volikogu lükkas lasteaedade osalustasu kinnitamise edasi

813

Kuusalu ja Kolga lasteaedade hoolekogud saatsid 1. juuni istungiks vallavolikogule pöördumised.

Kuusalu vallavolikogu 1. juuni istungil, möödunud kolmapäeval oli päevakorras lapsevanemate kaetava osalustasu muutmine valla koolieelsetes lasteasutustes. Volikogu on eelnõud lugenud varem kahel korral ning seekord plaaniti määrus kolmandal lugemisel kinnitada.

Istungi alguses teatas volikogu esimees Andres Paomees, et eelnõule ettepanekute esitamise tähtaeg oli 10. mai, selleks ajaks neid ei tulnud. Kuid vahetult enne istungit, 30. ja 31. mail saabusid kirjad Kuusalu lasteaia Jussike ja Kolga lasteaia hoolekogudelt.

Volikogu esimees tegi ettepaneku nimetada ka seekordne arutelu eelnõu teiseks lugemiseks, viia kolmas lugemine üle 29. juuni istungile.

Osalustasu 14 eurolt 21 eurole
Eelnõu järgi oli plaanis tõsta lasteaia osalustasu alates 1. septembrist 2011 ühe lapse kohta 50 protsenti – 21 eurot (328,58 krooni) kuus, sellest 15 eurot (234,70 krooni) oleks kohatasu ja 6 eurot (93, 88 krooni) õppetasu. Praegu on osalustasu 14,06 eurot (220 krooni). Tasuda tuleks alati täiskuu eest ka siis, kui laps käib lasteaias kas või ühe päeva kuus.

Osalustasust kavatsetakse edaspidi täielikult vabastada 4 ja enama lapsega pered, kui laps ja vähemalt üks vanematest on kantud Kuusalu valla elanike registrisse. See on praegusega võrreldes suur muutus, sest siiani on Kuusalu vallas olnud lasteaia osalustasust vabastatud kõik pered, kus on lapsi kolm või rohkem. Osalustasust tahetakse jätkuvalt vabastada ka koolieelikud, kes saavad 1. oktoobriks kuueaastaseks.

Eelnõu seletuskirjas on öeldud, et osalustasu muudetakse pingelise vallaeelarve tõttu. Tänavu saaks kolme viimase kuu eest täiendavalt tulu umbes 6300 eurot (100 000 krooni), aastal 2012 22 200 eurot (347 000 krooni).

Riigi keskmine osalustasu 23 eurot
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi selgitas istungil, et osalustasud on vallas olnud sama suured kümme aastat – alates 2001. aastast: „On aeg teha muutusi, tuleb suurendada laekumist valla eelarvesse. Riiklikult on kehtestatud lasteaedade osalustasuks 20 protsenti alampalgast, mis on 55,60 eurot kuus. Eesti keskmine osalustasu on praegu 23 eurot, seega jääks ka uus tasu riigi keskmisest madalamaks. Kuna kolmelapselised pered ei ole seni osalustasu maksnud, võib see muutus osutuda suureks koormuseks ja muret tekitavaks. Kuid doteerimised peaksid olema suunatud siht­grupile. Kuna hoolekogud on eelnõu suhtes kriitilised, arutame osalustasu küsimust veel kord komisjonides.“

Värner Lootsmann küsis, kui eelnõud on menetletud kolm kuud, miks alles vahetult enne istungit tulid hoolekogudelt ettepanekud: „Iseküsimus on, miks pole vallas kümne aasta jooksul osalustasu tõstetud mõistlikult ja vähehaaval. Selge, et enne valimisi ei tahetud teha ebapopulaarseid otsuseid. Kuusalu vald peaks tegelema hariduskorraldusega üleüldisemalt, mitte olema seisukohal, et kui kool on, siis peab see jääma – sealt tuleks vahendeid juurde.“

Ka Andres Paomees sõnas, et talle jääb arusaamatuks, kui komisjonid arutasid, miks siis ei esitanud hoolekogud oma ettepanekuid.

Hoolekogudel polnud infot
Istungil osalesid Kuusalu lasteaia hoolekogu esimees Triin Lõhmus.

Ta palus sõna ning lausus, et eelnõu kolmandast lugemisest saadi teada alles hiljuti: „Hoolekogus on valla esindajana Madis Praks, kes vastas veel 6. mail, et arutelud käivad. Kutsusime lastevanemate üldkoos­olekule vallavanema, kes ütles, et tuleb alles teine lugemine.“

Ta tõdes, et hoolekogu ei ole jälginud volikogu istungite päevakordi ega eelnõusid ja lisas, et edaspidi tuleks hoolekogu liikmete vahel jagada töökohustused, valida inimene, kes jälgib vallavalitsuse ning volikogu tegevust, ja pärida aru vallavalitsuse esindajalt.

Madis Praks kommenteeris Sõnumitoojale hiljem, vallavalitsus ei lisanud eelnõud komisjonidesse saates, et tuleks arutelusse kaasata lasteaedade hoolekogud: „Vallavalitsuse esindaja tegeleb valla huvide kaitsmisega ning on täiesti selge, et osalustasu tuleb tõsta. On mõistetav, et iga hinnatõus pahandab inimesi, aga osalustasu jääb ju ikkagi allapoole Eesti keskmist.“

Ettepanek – 9 protsenti alampalgast
Triin Lõhmus tutvustas Kuusalu lasteaia hoolekogu ettepanekuid. Osalustasu võiks ka Kuusalu vallas sätestada protsendina alampalgast, siis oleks see automaatselt muutuv suurus. Hoolekogu pakub selle suuruseks 9 protsenti töötasu alammäärast ning soovib, et see rakenduks 2012. ja 2013. aasta jooksul järkjärgult: 2011 jaanuarist oleks 6 ja septembrist 7 protsenti ning 2013 jaanuarist 8 ja septembrist 9 protsenti. Ka soovitatakse määrata osalustasus õppe- ja kohatasu määr, õppetasu võiks moodustada osalustasust 25 ja kohatasu 75 protsenti.

„Me ei toeta kellegi lausdoteerimist, igaüks peaks tarbitava teenuse eest maksma. Miks jätkatakse nelja ja enama lapsega perede lausdoteerimist, kõiki pakutavaid soodustusi tuleks vaadata kompleksselt. Kolme- ja enamalapseliste perede soodustus võiks olla 50 protsenti osalustasust. Me ei pea õigeks ka, et kõigile koolieelikutele on vabastus, neile võiks olla 30prot­sendiline soodustus.“

Veel sõnas ta, et edaspidi, kui hakatakse muutma osalustasusid, kaasata arutamisele ka hoolekogude esindajad.

Kuusalu lasteaia hoolekogu pöördumises on kirjas: „Kuusalu valla elanikud ei ole praegu ja arvatavasti ka lähitulevikus nii jõukad, et võiks rakendada maksimummäära, kuigi riiklikult on see eesmärgiks seatud.“

Kolga lasteaia hoolekogu palus oma pöördumises samuti eelnõu vastuvõtmine edasi lükata, töötada mõistlikud osalustasud ning soodustused välja koos hoolekogude esindajatega. Paljulapseliste perede puhul rakendada astmelist maksustamist. Hinnatõus lükata edasi 1. jaanuarini 2012.

Ettepanekud esitada 10. juuniks
Urmas Kirtsi: „Kavandatud osalustasu on allpool vabariigi keskmist. Ma ei suuda uskuda, et Kuusalu valla lapsevanemad oleksid väiksema maksujõuga, kui Eestis ollakse keskmiselt.“

Sulev Valdmaa: „Kui info ei liikunud osalustasu muutmise kohta, siis see on probleem, puudus läbipaistvus.“

Herko Sunts meenutas endise vallavanemana, et 2001. aastal oli riigil plaan alampalka tõsta ja tookord otsustati osalustasu sellega mitte siduda: „Õigem oleks siduda lasteaedade tegelike kohamaksumustega, see oleks loogilisem. Et kui kulutused kasvavad, siis tõuseks ka kohamaks.“

Henn Pärn: „Kui mõnda maksu hoitakse kaua kinni, tekib probleem, kuidas sellest välja tulla. Tuleks paika panna kontseptuaalsed alused.“

Eelnõu suunati teisele lugemisele, parandusettepanekute esitamise tähtaeg on 10. juuni.


Lasteaedade kohamaksumused Kuusalu vallas

Kuusalu lasteaed Jussike – aastas 1896,60 eurot (29 675,34 krooni), ühes kuus 158,05 eurot (2472,95 krooni).

Kolga lasteaed – aastas 2070,54 eurot (32 396,91 krooni), ühes kuus 172,55 eurot (2699,82 krooni).

Vihasoo lasteaed-algkool – 2085,33 eurot (32 628,32 krooni), ühes kuus 179,78 eurot 2812,95 krooni).

Lapsevanemate osalustasu praegu 14,06 eurot (220 krooni), uus oleks 21 eurot (328,58 krooni). Lapsevanemad osalevad keskmiselt 4-5 protsendi ulatuses, sest ligi pooled saavad osalustasu katteks vallalt sotsiaaltoetust. Kohamaksumusse ei arvestata lasteaiahoonete kapitalikulu.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kiiu alevikus
Järgmine artikkelHarju maavanem ÜLLE RAJASALU külastas Raasiku valda