Kol­ga­kü­la kok­ku­tu­lek tip­nes ka­he lau­lu es­maet­te­kan­de­ga

87
Kolgaküla kokkutulekul esines noorte lauluansambel, akordionit mängis RAUNO KOORTS. Foto Toomas Olli

Juu­li lõ­pus toi­mus Kol­ga­kü­la 11. kok­ku­tu­lek, mis on ai­nu­laad­se­maid tra­dit­sioo­ni­li­si üri­tu­si Ees­ti kü­la­ko­gu­kon­nas.

Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no rää­kis, et 2020. aas­ta ke­va­del kuu­lu­ta­ti väl­ja lau­lu­sõ­na­de te­ge­mi­se kon­kurss, so­bi­vaks pee­ti ka­he me­he loo­min­gut, nii Män­ni­ku ta­lu­ga seo­tud Mih­kel Tik­si „Kol­ga­kü­la vals­si” kui ka Val­la­ma­ja ta­lu pe­re­me­he Peep Lin­no „Ko­du­kü­la”. Vii­vi Voo­rand Ka­sis­pealt te­gi vii­si mõ­le­ma me­he lau­lu­sõ­na­de­le. Lau­lud esi­ta­sid Kol­ga­kü­la noo­red, akor­dio­nil ja ki­tar­ril saa­tis Rau­no Koorts Käid­ra­põl­lult.

Õh­tu ju­ha­ta­sid sis­se rong­käik rah­va­ma­ja hoo­vis, li­pu heis­ka­mi­ne ja ühis­pil­di te­ge­mi­ne, ter­vi­tas Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Män­gis Kuu­sa­lu puhk­pil­lior­kes­ter Ott Ka­se ju­ha­ta­mi­sel, kaa­sa te­gi Uku Aas­rand Ka­da­pi­ku ta­lust.

Kuu­sa­lu rah­va­tant­suan­samb­lis Ka­bu­ja­la­ke tant­si­sid ka Glai­di ja Kal­le Aas­rand Ka­da­pi­kult. Esi­ne­sid veel Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid ja an­sam­bel Tuu­le­bant ee­sot­sas akor­dio­nist Kert Krüs­ba­ni­ga Vi­ha­soost.

Rah­va­ma­ja saa­lis ava­ti Va­na-Pu­ki ta­lust pä­rit noo­re kunst­ni­ku Ma­dis Oru maal. Lap­sed rõõ­mus­ta­sid rah­va­ma­ja õue­le too­dud Leo­na tal­li ho­bus­te üle ja sõit­sid po­ni­de­ga. Õh­tut juh­tis Paul Laa­sik Va­na-Pu­ki ta­lust. Ke­ha­kin­ni­tust pak­kus Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba.

„Kok­ku­tu­le­kul osa­le­sid nii noo­red kui va­nad, tra­dit­sioon ühen­dab kõi­ki põlv­kon­di. Ühis­fo­tot rah­va­ma­ja ees on teh­tud 1990. aas­tast ala­tes, rah­va­maj­ja sei­na­le pan­nak­se seits­mes ühis­pilt,” rää­kis Kai­sa Lin­no.

1970. aas­tal esi­me­st kok­ku­tu­le­kut korralda­nud 95aas­ta­ne Nel­li Lu­me see­kord tul­la ei saa­nud, te­da aus­ta­ti 10. kok­ku­tu­le­kul 2015. aas­tal. 11. kok­ku­tu­lek oli ka­van­da­tud lä­bi viia 2020. aas­tal, kuid tu­li ko­roo­na­vii­ru­se pii­ran­gu­te tõt­tu eda­si lü­ka­ta.