Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu jät­tis opo­sit­sioo­ni ko­mis­jo­nist väl­ja

132
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 25. mai is­tun­gil olid päe­va­kor­ras sot­siaal­ko­mis­jo­ni uue esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ning koos­sei­su kin­ni­ta­mi­ne, sest asee­si­mees Hel­ges Mänd­mets on pea­ta­nud oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na. Va­li­mi­ne jäi ära. Koa­lit­sioon pak­kus esi­me­he kan­di­daa­diks Mart Rei­man­ni, opo­sit­sioon teist kan­di­daa­ti ei esi­ta­nud. Sea­dus nõuab, et esi­mees ja asee­si­mees va­li­tak­se koos.

Opo­sit­sioo­ni kuu­lu­vad vo­li­ko­gu­liik­med va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja Re­for­mie­ra­kon­nast lah­ku­sid 25. mai is­tun­gilt, kui sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees Enn Kirs­man te­gi et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da ko­mis­jo­ni sa­ma koos­seis, ent il­ma va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald sinna kuulunud Mih­kel Tik­si, Ta­nel Tom­so­ni, Ker­li Pa­ju ja Kris­tii­na Raid­la-Puh­mi­ta ning Re­for­mie­ra­kon­da esin­da­nud Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li­ta. Is­tun­gi­le jää­nud vo­li­ni­kud kin­ni­ta­sid sot­siaal­ko­mis­jo­ni muu­de­tud koos­sei­su 7 poolt ja 2 era­poo­le­tu hää­le­ga. Ot­su­ses on mär­gi­tud, et nen­de ase­mel tu­leb 10. juu­niks sot­siaal­ko­mis­jo­ni liik­me kan­di­daa­ti­deks Re­for­mie­ra­kon­nal esi­ta­da 1 esin­da­ja ja va­li­mis­lii­dul Üks Kuu­sa­lu Vald 4 esin­da­jat.

Sot­siaal­ko­mis­jo­ni koos­sei­sus jät­ka­vad pea­le esi­me­he Mart Rei­mann, Kau­po Par­ve, Tii­na Viir­na, Kris­ti Ve­te­maa ja Kai­do Tsel­ler va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, San­der Vald­maa EK­REst, Lai­vi Kir­si­puu Kes­k­era­kon­nast ning eks­per­ti­de­na Kert­tu Saag­pakk, Jaa­na Ränk, Su­san­na Ka­ri ja Kül­li Luuk.

Kui muu­de­tud koos­seis oli kin­ni­ta­tud, esi­tas Enn Kirs­man aval­du­se va­bas­ta­da end sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­halt ala­tes 14. juu­nist.

Sot­siaal­ko­mis­jo­ni töö tee­ma tõs­ta­tus ko­he is­tun­gi al­gu­ses, kui Mih­kel Tiks aval­das soo­vi, et vo­li­ko­gu aru­taks Enn Kirs­ma­ni so­bi­vust ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­ha­le. Et­te­pa­ne­ku sel­gi­ta­mi­seks oli Mih­kel Tiks saat­nud vo­li­ko­gu liik­me­te­le kir­ja­li­ku üle­vaa­te ko­mis­jo­ni tä­na­vu­sest te­ge­vu­sest. Viie kuu jooksul on olnud kaks koosolekut, kahel korral on esimees koosoleku ära jätnud või määranud komisjoniliikmetele sobimatu töise aja, keeldunud koostamast komisjoni tööplaani ja võtmast arutusele olulisi küsimusi nagu arutelu Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­vald­kon­na aren­gu­ka­va 2014-2020 täitmisest, sot­siaal­toe­tus­te piir­mää­ra­de üle vaa­ta­mi­ne ja muut­mi­set­te­pa­ne­kud, val­la eel­ar­ve pro­jek­ti sot­siaa­lo­sa analüüs ja sot­siaal­ko­mis­jo­ni tä­na­vu­ne tööp­laan. Ent neid päe­va­kor­da ei võe­tud.

Ap­ril­lis taot­le­tud era­kor­ra­li­seks koo­so­le­kuks soo­vi­sid opo­sit­sioo­ni kuu­lu­vad ko­mis­jo­ni­liik­med ka val­la­va­lit­su­se esin­da­jalt val­la aren­gu­ka­va 2013-2032 sot­siaal­vald­kon­na osa tut­vus­ta­mist. Era­kor­ra­list koo­so­le­kut nõud­nud opo­sit­sio­nää­ri­de­le tegi Enn Kirs­man üle­san­deks soo­vi­tud päe­va­kor­ra­punk­ti­de me­net­le­mi­seks va­ja­li­kud do­ku­men­did koos­ta­da neil en­dil.

Era­kor­ra­li­se koo­so­le­ku­ni jäi siis ae­ga 2 ja pool päe­va. Era­kor­ra­li­sel koo­so­le­kul osa­le­sid vaid Enn Kirs­man ja Mih­kel Tiks. Soo­vi­tud tee­ma­de kä­sit­le­mi­ne jäi ära. Ko­mis­jo­ni esi­mees sel­gi­tas koh­tu­mi­sel Mih­kel Tik­si­le, et ko­mis­jon on val­la­va­lit­su­se­le nõuan­dev or­gan, kuid opo­sit­sioo­ni pa­ku­tud tee­ma­del nõu ei ole kü­si­tud.

Mih­kel Tiks on teist meelt ja loet­les vo­li­ni­ke­le saa­de­tud kir­jas sot­siaal­ko­mis­jo­ni põ­hi­mää­ru­ses mär­gi­tud üle­san­ded: koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga sel­gi­ta­da väl­ja val­las la­hen­da­mist va­ja­vad prob­lee­mid sot­siaal­vald­kon­nas ja et­te­pa­ne­kud nen­de la­hen­da­mi­seks, töö­ta­da väl­ja sot­siaal­vald­kon­na te­ge­vus­ka­vad ja -po­lii­ti­ka, al­ga­ta­da mää­rus­te ja ot­sus­te eel­nõu­sid ja jäl­gi­da nen­de täit­mist, te­ha et­te­pa­ne­kuid vo­li­ko­gus aru­ta­ta­va­tes kü­si­mus­tes.

„Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­he obst­ruk­tiiv­se te­ge­vu­se tu­le­mu­se­na on ko­mis­jon kao­ta­nud mõt­te,“ kir­ju­tas Mih­kel Tiks.

Enn Kirs­man pa­lus oma­kor­da 25. mai is­tun­gil et­te loe­tud aval­du­ses, et opo­sit­sioon esi­taks sot­siaal­ko­mis­jo­ni liik­me­teks kan­di­daa­te, kes li­saks oma õi­gus­te­le tea­vad ka ko­hus­tu­si ega ku­ju­ta et­te, et ko­mis­jo­ni liik­meks ni­me­ta­mi­sel saa­vad neist suu­red val­la­ju­hid, kes hak­ka­vad amet­ni­ke­le töö­kor­ral­du­si ja­ga­ma. Ta soo­vis ka, et kan­di­daa­did saak­sid aru – vo­li­ko­gu ko­mis­jon toe­tab val­la­va­lit­su­se ja amet­ni­ke te­ge­vust, mit­te ei te­ki­ta prob­lee­me juur­de.

Enn Kirs­man sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la sot­siaal­vald­kon­na kolm töö­ta­jat on töö­ga üle­koor­ma­tud seo­ses kol­me krii­si­ga – Co­vid, ener­gia­hin­na tõus ja sõ­ja­põ­ge­ni­kud Uk­rai­nast: „Po­le õi­ge koor­ma­ta neid prae­gu tee­ma­de­ga, mil­le­ga saab te­ge­le­da edas­pi­di. Opo­sit­sioo­ni kuu­lu­nud ko­mis­jo­ni­liik­med ei saa­nud aru ka sel­lest, et neil puu­dub õi­gus ja­ga­da val­la amet­ni­ke­le töö­kor­ral­du­si.“

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, mi­da opo­sit­sioon ar­vab oma esin­da­ja­te sot­siaal­ko­mis­jo­nist väl­jaar­va­mi­sest, vas­tas Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald: „Toi­mu­nu näi­tas, mil­li­ne po­lii­ti­li­ne kul­tuu­ri­tus ning või­muih­nu­se men­ta­li­teet Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­nis va­lit­seb. Sot­siaal­ko­mis­jo­nist opo­sit­sioo­ni liik­me­te väl­ja­vis­ka­mi­ne kät­te­mak­suks sel­le eest, et nad soo­vi­sid si­su­list tööd ko­mis­jo­nis te­ha, ja see­jä­rel sot­siaal­ko­mis­jon hin­gu­se­le saa­ta, ku­na koa­lit­sioo­nil en­dal puu­dub või­me­kus nii­võrd olu­list vald­kond­lik­ku ko­mis­jo­ni juh­ti­da, näi­tas, kui nõrk on te­ge­li­kult koa­lit­sioo­ni pink ning pal­ju­de nen­de vo­li­ni­ke roll on vaid et­tean­tud ju­his­te jär­gi kord kuus kätt tõst­mas käia. Kah­juks jät­tis sel­li­ne jõu­de­monst­rat­sioon vä­ga ne­ga­tiiv­se jäl­je edas­pi­di­seks suht­lu­seks pool­te va­hel.“

Enn Kirs­man üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on tei­nud koa­lit­sioo­ni­kaas­las­te­le et­te­pa­ne­ku lõ­pe­ta­da koos­töö opo­sit­sioo­ni­ga, kui­gi koa­lit­sioo­ni­le­ping näeb opo­sit­sioo­ni­le et­te val­la­va­lit­su­ses üht koh­ta, mis on täi­de­tud, ning paa­ri ko­mis­jo­nie­si­me­he koh­ta, mis se­ni täit­ma­ta: „Loot­si­me konst­ruk­tiiv­set opo­sit­sioo­ni, aga sai­me dest­ruk­tiiv­se.“

Eelmine artikkelAru­kü­la koo­li hu­vi­rin­gis val­mis e-rol­ler
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­tee­de pin­da­mi­ne