Kuu­sa­lu val­la­tee­de pin­da­mi­ne

124
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja liht­han­ke val­la­tee­de pin­da­ja leid­mi­seks, pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 7. juu­ni. Plaa­nis on tel­li­da 2,5kord­ne pin­da­mi­ne ehk uue mus­ta kat­te pa­nek osa­le Uu­ri-Mus­ta­met­sa teest ja Kal­da-Sõit­me tee­le. Ühe­kord­selt on ka­vas üle pin­na­ta Rau­do­ja-Ko­su, Kuu­sa­lu-Kur­si, Lee­si-Tam­mis­tu, Joa­ves­ki, Vi­ha­soo-Tam­mis­pea, Ko­da­soo-Sood­la, Sõit­me-Kal­da ja Vi­ha­soo-Ris­tik­hei­na teed ja suu­rem osa Uu­ri-Mus­ta­met­sa teest. Va­llateid oli plaa­nis roh­kem pin­na­ta, kuid seoses talvise lumelükkamise suurenenud kuludega on ka­vas li­saee­lar­ve­ga vä­hen­da­da val­la tä­na­vu­ses eel­ar­ves tee­de in­ves­tee­rin­gu­te sum­mat 150 000 eu­ro võr­ra. Val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel kom­men­tee­ris, et ka­he­kord­selt pin­na­tak­se need teed, mis möö­du­nud tal­ve­ga eri­ti la­gu­ne­sid ja seal sõi­dab koo­li­buss. Ühe­kord­set pin­da­mist oleks te­ma sõ­nul tar­vis te­ha pal­ju roh­kem, kuid ra­ha­puu­du­sel on va­li­tud kõi­ge keh­ve­mas sei­sus tee­lõi­gud. Uu­ri-Mus­ta­met­sa teel on soov 2,5kord­selt pin­na­ta 300 meet­rit ja ühe­kord­selt 700 meet­rit.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu jät­tis opo­sit­sioo­ni ko­mis­jo­nist väl­ja
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­nem tut­vus Soo­me jäät­me­ma­jan­du­se­ga