Aru­kü­la koo­li hu­vi­rin­gis val­mis e-rol­ler

410
Aru­kü­la põ­hi­koo­li teh­no­loo­gia­rin­gis ehitatud elekt­ri­sõi­duk.

Paar nä­da­lat ta­ga­si sai val­mis Aru­kü­la põ­hi­koo­li teh­no­loo­gia­rin­gis kol­me õp­peaas­ta jook­sul ehi­ta­tud elekt­ri­li­ne sõi­duk ehk e-rol­ler. Teh­no­loo­giaõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Aron Lips üt­les, et esial­gu oli ehi­ta­mas 6-7 põ­hi­koo­li noor­meest 7.-9. klas­sist ning ma­sin loo­de­ti val­mis ehitada ku­ni ka­he õp­peaas­ta­ga, kuid tu­li Co­vid ning ka­dus ka et­te­võ­te, kes pi­di tar­ni­ma va­ja­li­kud de­tai­lid. Se­ni on Ees­tis 2019. aas­ta sü­gi­sel ehi­ta­ma ha­ka­tud 10 e-rol­le­rist val­mis kaks, üks Vin­nis, tei­ne Aru­kü­las.

„Esi­me­sel aas­tal pa­ni­me kok­ku vi­nee­rist ke­re­kar­kas­si, tei­sel aas­tal te­gi­me sil­lad ning plas­ti­kust ot­sad. Ke­re oli peaae­gu koos, puu­dus aku. Akue­le­men­did sai­me ük­si­kult, käi­sin neid ühe me­he ju­hen­da­mi­sel kok­ku kee­vi­ta­mas. Ku­na poi­sid, kel­le­ga kolm aas­tat ta­ga­si alus­ta­si­me, olid ju­ba koo­li lõ­pe­ta­nud, ehi­ta­si­me vii­ma­sel aas­tal paa­ri poi­si­ga,“ rää­kis Aron Lips.

Vi­nee­rist ja na­ha­ga kae­tud rool teh­ti ise, is­te on ühest va­nast au­tost. Ma­si­nal on kaks 500va­tist elekt­ri­moo­to­rit, sõi­du­kii­rus on li­gi 40 ki­lo­meet­rit tun­nis. Ehi­ta­mist on ka­vas jät­ka­ta järg­mi­sel õp­peaas­tal: „Puu­du on tu­led, peeg­lid, või­b­ol­la li­sa­me ka po­ri­lauad, ehi­ta­me kül­jeuk­sed.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li­ma­ja lä­he­da­le ra­ja­ta­va päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma pro­jekt
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu jät­tis opo­sit­sioo­ni ko­mis­jo­nist väl­ja