Kuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rühm TIIU tä­his­tas 35. sün­ni­päe­va

256
Kuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rühm Tiiu koos ju­hen­da­ja TIIU AA­SA­GA. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Ju­hen­da­ja TIIU AA­SA la­vas­ta­tud eten­du­ses esi­ne­sid tant­su­rüh­mad Tiiu, Kul­la­ket­ra­jad, Ürg­lei­ga­rid ja Vi­ha­soo mem­med.

„Pü­ha­päe­val te­gid Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas tant­sue­ten­du­sel kaa­sa ka üle 80aas­ta­sed tant­si­jad. Me kont­sert näi­tas, et lii­ku­mi­ne on või­ma­lik üks­kõik, mil­li­ses va­nu­ses,“ kom­men­tee­ris Kuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu ju­hen­da­ja ja juu­be­lie­ten­du­se la­vas­ta­ja Tiiu Aa­sa.

Tant­sue­ten­du­se­ga tä­his­ta­ti va­nae­ma­de rüh­ma Tiiu 35. sün­ni­päe­va. Rüh­ma ni­mi Tiiu tu­li sel­lest, et lä­bi ae­ga­de on sel­les tant­si­nud Tiiu ni­me­ga nai­sed, ni­me pa­ne­ku ajal oli neid rüh­mas ne­li.

Tiiu Aa­sa on Kuu­sa­lu va­nae­ma­de rüh­ma ju­hen­da­nud vii­ma­sed 25 aas­tat – pä­rast oma äm­ma Es­ter Aa­sat, kes oli nais­rüh­ma ju­hen­da­ja esi­me­sed 10 aas­tat. Tant­si­jad on aas­ta­te­ga va­he­tu­nud, vaid Lai­ne Kop­pel on rüh­mas tant­si­nud ala­tes esi­me­sest te­ge­vu­saas­tast ja esi­nes rüh­ma­ga ka pü­ha­päe­val, 19. märt­sil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud sün­ni­päe­va­kont­ser­dil.

Juu­be­lie­ten­du­se­le kaa­sas ju­hen­da­ja Tiiu Aa­sa ka Ürg­lei­ga­rid ja Kul­la­ket­ra­ja­te see­nio­ri­de tant­su­rüh­ma Tal­lin­nast, mõ­le­maid ju­hen­dab 2019. aas­tast.

Pool­teist tun­di kest­nud eten­dus al­gas näi­de­te­ga va­nae­ma­de tree­nin­gust, mis lõp­pes tree­nin­gu­test väl­ja kas­va­nud lii­ku­mi­se­ga Rai­mond Valg­re lau­lu „Veel vii­vuks jää…“ muu­si­ka­le. Esi­ta­sid Kul­la­ket­ra­ja­te see­nio­ri­de ja Tiiu tant­si­jad. Nad tõid see­jä­rel tant­sup­lat­si­le Vi­ha­soo mem­med, ke­da ju­hen­dab El­na Link­vist.

Järg­ne­sid pä­ri­mus­tant­sud ja nen­de põh­jal loo­dud tant­su­sea­ded. Pä­ri­mus­tant­se näi­ta­sid Ürg­lei­ga­rid. Tant­su­sea­deid esi­ta­sid Kuu­sa­lu koo­li fol­gi­rühm, mi­da ju­hen­da­vad Tiiu Aa­sa ja Eli­na Aa­sa, Kul­la­ket­ra­ja­te see­nio­rid ja Tiiu. Pä­ri­mus­tant­su­de muu­si­kat män­gis Lei­ga­ri­te saa­tean­sam­bel, kel­le ju­hen­da­ja ja viiu­li­män­gi­ja on Eli­na Aa­sa.

Kum­mar­du­se­na Uk­rai­na­le tant­si­sid Kul­la­ket­ra­ja­te põ­hi­rüh­ma tant­si­jad Uk­rai­nast saa­de­tud rah­va­rõi­vas­tes kaks tant­su. Kul­la­ket­ra­ja­te põ­hi­rüh­ma ju­hen­dab Vir­ve Kur­bel.

Kont­ser­dil esi­ta­ti veel va­nu sa­jan­di­va­he­tu­se selts­kon­na­tant­se. Eten­du­se lõ­pe­ta­sid ka­he rüh­ma ühis­tant­sud nais­te kol­man­dalt tant­su­peolt – „Pe­re­kon­na­valss“ ja „Va­nae­ma rei­len­der“. Eten­du­se va­he­teks­te lu­ges Too­mas Par­ra.

Kuu­sa­lu nais­rüh­ma tant­si­jad hak­ka­sid end va­nae­ma­de rüh­maks ni­me­ta­ma, kui 2004. aas­tal osa­le­sid Kae­ra-Jaa­ni võis­tu­tant­si­mi­sel ja tu­li va­li­da, kas te­gu oli nais-või mem­me­de rüh­ma­ga. Ne­mad pa­nid end kir­ja mem­me­de­na, seal imes­ta­ti, et mis mem­med nad on. Ko­du­teel aru­ta­ti ja jõu­ti kok­ku­lep­pe­le, et õi­gem oleks va­nae­ma­de rühm.

„Siis sel­list lii­gi­tust ei ek­sis­tee­ri­nud, aga vii­ma­sel nais­te­peol ju­ba oli,“ mär­kis Tiiu Aa­sa Sõ­nu­mi­too­ja­le ja ar­vas, et tä­nu sellisele ni­metuse­le lei­ti ka õi­ge­mad te­gut­se­mis­suu­nad. Pal­ju on te­ge­le­tud pä­ri­mus­tant­su­de, üle-eelmise sa­jan­di­va­he­tu­se selts­kon­na­tant­su­de ja kaa­s-
aeg­se­te see­nior­tant­su­de­ga. Rühm on osa­le­nud kõi­gil kol­mel nais­te­tant­su­peol, kus on ol­nud ka­vas ka Tiiu Aa­sa loo­dud tant­sud „Pär­lin“ ja „Kas tant­si­me kra­kov­jak­ki?“. Tiiu Aa­sa loo­dud tant­sust „Min­joon ehk lib­li­ka­lend“ sai väl­ja­ku­tants 2017. aas­tal Ka­le­vi võim­le­mis­peol.

Tiiu Aa­sa: „Osa­de tant­si­ja­te­ga ole­me ju­ba va­na­va­nae­mad, juur­de on tul­nud uu­si va­na­ema­sid. Juu­be­lie­ten­dus oli käe­so­le­val aas­tal üks olu­li­ne sünd­mus, aga osa­le­me kind­las­ti ka Har­ju­maa põlv­kon­da­de peol ja see­nior­tant­su­peol.“

Va­nae­ma­de tant­su­rühm TIIU
Ju­hen­da­ja Tiiu Aa­sa. Staažika­mad tant­si­jad: Lai­ne Kop­pel, Sil­va Si­sa, Ege Ee­sa­lu, Mar­je Laas­ma, Ju­lie Sil­lam, Sil­vi Ki­vi­sik ja Rii­ka Aun. Juur­de on tul­nud Ter­je Mu­ra­kas, Tiia Mu­ru, Tii­na Heil, Rutt Ka­sak, Aet Tii­ro­ja ja Lea Teed­la

Eelmine artikkelAni­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list on MAR­TIN MÄND­LA
Järgmine artikkelPõh­ja-Ees­ti toi­du­kul­tuu­ri di­sai­ni­se­mi­na­ri­de ärii­deed