Ani­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list on MAR­TIN MÄND­LA

406
Martin Mändla

Ala­tes 20. veeb­rua­rist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti­na Mar­tin Mänd­la (pil­dil). Ta on lõ­pe­ta­nud Keht­na sov­hoos­teh­ni­ku­mi, Tal­lin­na po­lit­sei­koo­li, Kait­se­väe La­hin­gu­koo­li ning Au­den­te­se üli­koo­lis ma­jan­du­sõi­gu­se eria­la, täien­da­nud end Tal­lin­na Üli­koo­lis aja­loo- ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se ning al­ter­na­tiiv­pe­da­goo­gi­ka vald­kon­nas. Töö­ta­nud kolm aas­tat po­lit­sei­tee­nis­tu­ses ning üle 26 aas­ta te­gev­väe­la­se­na kait­se­väes eri ame­ti­koh­ta­del, alus­tas rea­me­he­na, jõu­dis kap­te­ni auk­raa­dis oh­vit­se­riks. Vii­ma­ne tee­nis­tus­koht oli Kait­se­lii­dus ta­ga­laü­lem. Pa­ral­leel­selt te­gev­tee­nis­tu­se­le kait­se­väes oli aas­ta Tal­lin­na bal­le­ti­koo­lis aja­loo- ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja. „Kait­se­väe­la­sel on või­ma­lus 50aas­ta­selt te­gev­tee­nis­tu­sest pen­sio­ni­le jää­da. Mi­na olek­sin se­da saa­nud te­ha tä­na­vu su­vel. Pi­din ot­sus­ta­ma, kas jät­kan veel ku­ni viis aas­tat vor­mi­kand­ja­na või hak­kan te­ge­ma mi­da­gi muud. Isik­li­ku aren­gu ja õp­pi­mi­se hu­vi­des ot­sus­ta­sin kan­di­dee­ri­da Ani­ja val­la­va­lit­sus­se ning pa­nus­ta­da ühis­kon­da ka ko­ha­li­kul ta­san­dil,“ rää­kis Mar­tin Mänd­la. Te­ma põ­hi­li­sed töö­vald­kon­nad val­la­va­lit­su­ses on ela­mu­ma­jan­dus, val­la va­ra ja ta­ris­tu hal­da­mi­ne, koo­li ja ühist­rans­por­di kor­ral­da­mi­ne. Mar­tin Mänd­la elab Rae val­las, ta on Kait­se­lii­du Ko­se ma­lev­kon­na va­ba­taht­lik.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­ne kuk­kus lä­bi
Järgmine artikkelKuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rühm TIIU tä­his­tas 35. sün­ni­päe­va