Põh­ja-Ees­ti toi­du­kul­tuu­ri di­sai­ni­se­mi­na­ri­de ärii­deed

149
Ärii­dee tut­vus­ta­mi­ne Ani­ja mõi­sas. Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pik­ni­ku­pak­ki­de te­ge­mi­se ideed tut­vus­ta­sid La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge KAI­SA LIN­NO ja Sa­ga­di res­to­ra­ni pea­kokk MA­REN RITS.

Star­di­toe­tust saa­vad Põh­ja-Ees­ti pik­ni­ku­pa­kid, Kun­da ko­gu­kon­na pop-up-pood ning toi­du­kin­gi­tus­te ja vee­bi­poe aren­dus.


Põh­ja-Ees­ti toi­du­vald­kon­na et­te­võt­jad, tu­ris­mia­ren­da­jad ja ka ko­gu­kon­na esin­da­jad osa­le­sid käe­so­le­va aas­ta jaa­nua­ris ja veeb­rua­ris di­sai­ni­se­mi­na­ri­del. Osa­le­jaid oli Har­ju­maalt ja Lää­ne-Vi­ru­maalt kok­ku li­gi 30. Hä­ka­to­ni stii­lis se­mi­na­ri­del töö­ta­ti väl­ja äri­li­si la­hen­du­si Põh­ja-Ees­ti toi­du pa­re­maks jõud­mi­seks tar­bi­ja­ni. Hä­ka­ton on fo­kus­see­ri­tud rüh­ma­töö, kus ot­si­tak­se prob­lee­mi­de­le in­no­vaa­ti­li­si la­hen­du­si ja või­ma­lu­si uuen­dus­te te­ge­mi­seks tipp­ta­se­mel ju­hen­da­ja ehk men­to­ri kaa­sa­bil. Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du­vald­kon­na di­sai­ni­se­mi­na­ri­del ju­hen­das Tar­tu Üli­koo­li Pär­nu kol­ledži lek­tor, tee­nus­te di­sai­ni ja juh­ti­mi­se ma­gist­ri­ka­va prog­ram­mi­juht Ger­da Mih­hai­lo­va.

Di­sai­ni­se­mi­na­rid toi­mu­sid MTÜ Aren­dus­ko­da al­ga­tu­sel ja eest­ve­da­mi­sel lä­bi­vii­da­va Lea­der-pro­jek­ti „Põh­ja-Ees­ti toi­du­kul­tuur – pae­peal­sed mait­sed“ raa­mes. Osa­le­jad va­li­ti se­mi­na­ri­de­le mul­lu sü­gi­sel kor­ral­da­tud idee­kor­je tu­le­mu­se­na – pa­lu­ti esi­ta­da ideid toi­du­pak­ki­de, pik­ni­ku­pak­ki­de, toi­du­kin­gi­tus­te pak­ku­mi­seks, ka ta­lu­poe­le või tu­ris­mi­punk­ti­le li­sa­väär­tu­se loo­mi­seks või mõ­ne muu te­ge­vu­se juur­de piir­kon­na toi­du­pak­ku­mi­se li­sa­mi­seks.

Esi­ta­tud 8 idee­dest va­li­ti 6. Idee­de au­to­rid pi­did kok­ku pa­ne­ma ku­ni viie­liik­me­li­se mees­kon­na, et aren­da­da se­mi­na­ri­del oma ideed. Ka tu­li mees­kon­da­del te­ha ko­du­tööd.

Se­mi­na­ri­del osa­le­nu­te kol­mas kok­ku­saa­mi­ne oli 1. märt­sil Ani­ja mõi­sas, kus mees­kon­nad esi­ta­sid koos­ta­tud äri­la­hen­du­si. Esit­lu­si hin­das Põh­ja-Ees­ti toi­du­kul­tuu­ri ühisp­ro­jek­tis osa­le­va­te Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma­de esin­da­ja­test moo­dus­ta­tud ko­mis­jon. Pä­rast aru­te­lu ot­sus­ta­ti an­da toe­tust ehk seem­ne­ra­ha te­ge­vus­te käi­vi­ta­mi­seks kol­me­le idee­le. Toe­tus­ra­ha on kok­ku 13 000 eu­rot, mil­lest 10 000 pa­nus­tas Aren­dus­ko­da, üle­jää­nu li­sa­sid part­ne­rid.

Põh­ja-Ees­ti toi­du­kul­tuu­ri ühis­pro­jek­tis osa­le­vad pea­le juht­part­ne­ri Aren­dus­ko­ja veel MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, MTÜ Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu ning Lää­ne-Vi­ru­maalt MTÜ Part­ne­rid ja MTÜ PAIK.

Võit­nud ärii­deed kaa­sa­vad ko­ha­lik­ke toi­du­toot­jaid
Põh­ja-Ees­ti toi­du­kul­tuu­ri pro­jek­ti­juht Eha Paas kom­men­tee­ris, et toe­tus­ra­ha saa­ja­teks va­li­tud Põh­ja-Ees­ti pik­ni­ku­pa­kid, vee­bi­poe ja toi­du­kin­gi­tus­te aren­da­mi­ne ning ka Kun­da ko­gu­kon­na pop-up-poe idee haa­ku­vad laie­malt ja häs­ti ko­ha­li­ku toi­du­võr­gus­ti­ku te­ge­vu­se­ga: „Need kaa­sa­vad eri osa­poo­li, ai­ta­vad luua eel­du­si ko­ha­li­ku toi­du pa­re­maks jõud­mi­seks tar­bi­ja­te­ni. Mees­kon­nad olid tei­nud põh­ja­li­ku eel­töö. Nüüd täp­sus­ta­me nen­de ideed el­lu­vii­mi­seks va­ja­lik­ke te­ge­vu­si ja toe­tu­se ee­lar­vet. Aru­ta­me nen­de mees­kon­da­de­ga edas­pi­di­seid plaa­ne ka 13. ap­ril­lil, kui toi­mub Põh­ja-Ees­ti toidu mär­gi­se­kand­ja­te kok­ku­saa­mi­ne.“

„Pak­ni­kud – Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pik­ni­ku­pa­kid“ ideed esit­le­sid MTÜst La­he­maa Tu­ris­miü­hin­g ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no ja Sa­ga­di res­to­ra­ni pea­kokk Ma­ren Rits. Kai­sa Lin­no rää­kis, kui­das mul­lu su­vel Lok­sa bus­si­jaa­mas te­gut­se­nud in­fo­punk­ti ja pann­koo­gi­koh­vi­ku ko­ge­mus oli, et La­he­maa­le saa­bu­nud mat­ka­jad või tu­ris­tid ot­si­sid li­saks pann­koo­ki­de söö­mi­se­le või­ma­lust os­ta toi­tu loo­du­ses­se kaa­sa. Ena­mas­ti min­di poo­di pi­ru­kaid ost­ma. Sel­lest tek­kis idee ha­ka­ta pak­ku­ma mat­ka­ja­te­le või­ma­lust os­ta kaa­sa ko­ha­li­ke toi­du­toot­ja­te teh­tud pik­ni­ku­pak­ke. Neid saaks te­ha et­te­tel­li­mi­sel ning vas­ta­valt tel­li­ja soo­vi­de­le, si­su oleks eri­nev, sa­mas tu­run­dus ja pa­kend oleks ühe­su­gu­ne, pa­ken­di­le li­sa­tud Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gis.

Pea­kokk Ma­ren Rits üt­les, et Sa­ga­di res­to­ra­nis on pik­ni­ku­toi­tu pa­ku­tud mit­mel vii­ma­sel aas­tal, saab te­ha liht­sa­maid või­lei­bu, aga ka komp­lek­te näi­teks põd­ra­li­ha­ga või ve­gan­toi­du va­li­kut. Koos­töös tu­ris­miü­hin­gu­ga saaks töö­le pan­na et­te­tel­li­mi­se süs­tee­mi, sest igaks ju­huks ei ole mõt­te­kas sel­li­seid toi­du­pak­ke koos­ta­da.

Kai­sa Lin­no li­sas, et pik­ni­ku­pak­ki­de te­ge­mi­sest ja müü­mi­sest hu­vi­ta­tud ko­ha­li­kud toi­du­toot­jad on oo­da­tud 28. märt­sil Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las­se La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu koo­so­le­ku­le, et aru­ta­da koos­tööd. La­he­maa Tu­ris­miü­hing kor­ral­dab 20. mail La­he­maa pik­ni­ku­päe­va, kus on plaa­nis osa­le­ja­te­le pak­ku­da ko­ha­li­ku toi­du pik­ni­ku­pak­ke. La­he­maa pik­ni­ku­päev te­hak­se koos­töös Vi­sit Tal­linn eest­ve­da­ja­te­ga ning osa­le­ma on te­ma sõ­nul oo­da­tud kõik, kes ta­ha­vad sel päe­val kor­ral­da­da rah­vus­par­gis tal­lin­las­te­le ja teis­te­le kü­la­lis­te­le mat­ku koos toit­lus­ta­mi­se­ga või oo­ta­vad mat­ka­jalt tu­li­jaid en­da juur­de pik­ni­ku­le.

Põh­ja-Ees­ti toi­du e-poe loo­mi­sest kõ­ne­les Ani­ja mõi­sa kok­ku­saa­mi­sel Aru Mõi­sa pe­re­nai­ne ja vei­ni­meis­ter Kat­rin Kull. E-pood on ka­vas luua koos­töös Väi­ke-Maar­ja Ta­lu­tu­ru­ga, kus on ole­mas la­du, pa­ken­da­mis- ja pos­ti­müü­gi­ko­ge­mus.

Kun­da ko­gu­kon­na­poe loo­mi­se ideed tut­vus­tas seal­se ko­gu­kon­nae­lu eest­ve­da­ja Kai­do Ves­ki. Üks esi­me­si sam­me oleks kat­se­ta­da ko­ha­li­ke too­de­te müü­ki väi­ke­se pop-up-kaup­lu­sau­to­ga. See ai­tab koon­da­da Kun­da kan­di ko­ha­li­kud toi­du­toot­jad ning tut­vu­da või­ma­li­ku ost­jas­kon­na ja nen­de kau­ba­soo­vi­de­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rühm TIIU tä­his­tas 35. sün­ni­päe­va
Järgmine artikkelSõnumitoojas 22. märtsil