Kuu­sa­lu val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 11 pro­jek­ti

89

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 19. au­gus­til ha­jaa­su­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se­saa­ja­te uue ni­me­kir­ja. Esi­mest kor­da ot­sus­ta­ti prog­ram­mist ra­has­ta­tud pro­jek­tid juu­nis, kuid siis esi­ta­ti vaie ning val­la­va­lit­sus tü­his­tas kor­ral­du­se ra­ha­jao­tu­se koh­ta. Vaid­lus­ta­ja lei­dis, et hin­da­misp­rot­se­duur peab ole­ma kõi­gi taot­le­ja­te osas ühe­tao­li­ne ja kor­rekt­selt pro­to­kol­li­tud, kuid hin­da­mis­ko­mis­jon pol­nud iga taot­le­ja juu­res koht­vaat­lust tei­nud. Li­saks sel­gus, et kolm taot­lust olid jää­nud mär­ka­ma­ta, ku­na esi­ta­ti eel­mi­se­le kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­le.

Kok­ku lae­kus val­la­va­lit­su­se­le 46 taot­lust, neist 21 olid ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi, 22 vee­süs­tee­mi­de ja 3 juur­de­pää­su­tee­de ra­ja­mi­seks. Kok­ku taot­le­ti 164 386,48 eu­rot, ja­ga­da oli 40 000 eu­rot – Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest eral­da­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi­le 20 000 eu­rot, riik an­nab sa­mu­ti 20 000 eu­rot.

Ku­na kolm taot­le­jat tea­ta­sid toe­tu­se loo­bu­mi­se soo­vist, kaks taot­lust ei vas­ta­nud nõue­te­le, hin­das ko­mis­jon 41 taot­lust.

„See­kord toi­mu­sid koht­vaat­lu­sed kõi­ki­de taot­le­ja­te juu­res, kel­le taot­lu­sed vas­ta­sid tin­gi­mus­te­le,“ lau­sus kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss.

Val­la­va­lit­su­se ko­mis­jon ot­sus­tas toe­ta­da 11, ra­has­ta­ma­ta jäid 35 pro­jek­ti. Võr­rel­des eel­mi­se hin­da­mis­tu­le­mus­te pin­ge­rea­ga on toe­tu­se­saa­ja­te hul­gas kaks uut taot­le­jat, kel­le taot­lu­si esi­me­sel kor­ral ei hin­na­tud.

Mar­gus Kirss: „Ku­na val­la­va­lit­sus leiab, et joo­gi­vee puu­du­mi­ne on tõ­si­ne prob­leem ning on ee­lis­ta­tud ka­te­goo­ria, said sel­lest vald­kon­nast toe­tust 10 taot­le­jat. Li­saks sai üks taot­le­ja toe­tust ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks. Toe­tu­si ja­ga­si­me Al­li­ka, Ka­sis­pea, Kem­ba, Kol­ga­kü­la, Kot­ka, Kõn­nu, Va­na­kü­la, Mus­ta­met­sa, Muuk­si ja Soo­rin­na kül­la.“

Age All­mä­gi saab puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 2826,06 eu­rot, va­ja­lik oma­fi­nant­see­ring on 1391,94 eu­rot.

Lem­bit Ots­man­ni­le an­tak­se bio­pu­has­ti ra­ja­mi­seks 6500 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 3970 eu­rot.

Re­mo Kirs­si toe­ta­tak­se puur­kae­vu ja veet­ras­si ra­ja­mi­sel 4000 eu­ro­ga, nõu­tav oma­fi­nant­see­ring on 5714 eu­rot.

Leo Ki­vi­berg saab bio­pu­has­ti ra­ja­mi­seks 3453,18 eu­rot, omao­sa­lus on 1700,82 eu­rot.
Pir­git ja Va­lur Pa­ju­mäe­le an­tak­se puur­kae­vu ja to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks 3288,36 eu­rot, oma­fi­nant­see­rin­gu suu­rus on 1619,64 eu­rot.
Ilo­na Al­la saab puur­kae­vu­le uue filt­ri pai­gal­da­mi­seks 1206 eu­rot, en­dal tu­leb li­sa­da 594 eu­rot.

Ma­dis ja Ain Link­vis­ti toe­ta­tak­se sa­mu­ti puur­kae­vu­le uue filt­ri pai­gal­da­mi­sel 1624,15 eu­ro­ga, omao­sa­lus on 799,95 eu­rot.

Mikk Mä­gi saab puur­kae­vu ja to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks 3035,10 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma 1494,90 eu­rot.

Maar­ja Püü­le an­tak­se puur­kae­vu ja to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks 4727,52 eu­rot, en­dal tu­leb li­sa­da 2328,48 eu­rot.

Kert­tu Mõ­tus saab puur­kae­vu ja to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks 4241,10 eu­rot, omao­sa­lus on 2088,90 eu­rot.

Mai­re Ki­vis­tut toe­ta­tak­se puur­kae­vu ja veet­ras­si ra­ja­mi­sel 5098,53 eu­ro­ga, oma­fi­nant­see­ring on 6946,47 eu­rot, ku­na ko­gu taot­le­tud sum­mas toe­tus­ra­ha ei ja­gu­nud.

Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid li­saks kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kir­si­le veel val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots, ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir ja OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus juht Kal­le Kün­gas.