Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis asu­ti taas­ta­ma üle 60 aas­ta va­nust pruu­di­vai­pa

233
Kuu­sa­lu ki­ri­ku pruu­di­vai­ba töö­toas osa­le­sid MA­RI­KA PÜÜ, REN­NA AGA­PUU, HEL­LE BO­RIS­SOV, HEI­DI TOO­ME, MA­RI­TA­NA GON­TAR, LY REN­TER, TATJAN­A KASK, PI­RET TÄR­NO, AG­NES-MA­RIA VARIK­SAAR ja töö­toa juht JA­NI­KA TU­RU, kel­le poeg HU­GO on esi­reas.

Ju­hen­da­ja JA­NI­KA TU­RU: „Kuu­sa­lu ki­ri­ku pruu­di­vai­ba kor­ras­ta­mi­ne te­gi sü­da­me soo­jaks.”

Muin­sus­kait­se­päe­va­de raa­mes Kuu­sa­lu va­nas pas­to­raa­dis kor­ral­da­tud töö­toa ju­hen­da­ja, kuns­ti­pä­ran­di nõu­nik ja teks­tii­li­res­tau­raa­tor Ja­ni­ka Tu­ru pi­das rist­pis­tes ti­ki­tud vär­vi­ki­re­va vai­ba alg­sel ku­jul taas­ta­mi­se star­di­kii­ren­dust kor­da­läi­nuks: „Kaks päe­va möö­du­sid vä­ga töi­selt ja häs­ti. Koos te­gut­se­mi­ne ühi­se ees­mär­gi ni­mel teeb ik­ka sü­da­me soo­jaks.”

Muinsuskaitseameti rahastatud töö­toas osa­les üle küm­ne nai­se, nen­de seas oli teks­tiil­kä­si­töö õp­pi­jaid nii Tar­tu Üli­koo­li Vil­jan­di Kul­tuu­ria­ka­dee­miast kui ka Olust­ve­re Tee­nin­dus- ja Maa­ma­jan­dus­koo­list, sa­mu­ti ko­gu­kon­na kä­si­töö­hu­vi­li­si.

Töö­toa sis­se­ju­ha­tu­seks kuns­ti­mä­les­tis­te ja va­na­de ese­me­te taas­ta­mi­se vii­si­dest loen­gu pi­da­nud Ja­ni­ka Tu­ru hin­das aas­ta ta­ga­si vai­ba sei­su­kor­da ja see­jä­rel koos­tas te­ge­vus­ka­va: „Res­tau­ree­ri­mi­se kont­sept­sioo­ni väl­ja­mõt­le­mi­ne on esi­me­ne ja võib-ol­la kõi­ge olu­li­sem samm. Vaip võe­tak­se Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis ka­su­tu­se­le, pan­nak­se kü­las­ta­ja­te­le taas nä­ha. Sel­lest läh­tu­des mõt­le­me, kui pal­ju on va­ja res­tau­ree­ri­da.”

Vai­ba pääst­mi­ne jät­kub
Aas­taid unus­tu­se­hõl­ma va­ju­nud vai­pa olid kah­jus­ta­nud niis­kus, söö­nud koid ja nä­ri­nud hii­red. Möö­du­nud aas­tal teh­ti Lau­rent­siu­se Selt­si ju­hi Su­lev Vald­maa eest­võt­tel vai­ba­le es­ma­pu­has­tus ja siis ri­pu­ta­ti pas­to­raa­di ko­ri­do­ri sei­na­le. Muin­sus­kait­sea­me­ti Har­ju­maa nõu­nik Ly Ren­ter koos Kadri Taela ja Janika Turuga tu­li idee­le, et vai­ba võiks taas­ta­da sa­ma­moo­di, na­gu se­da val­mis­ta­ti aas­ta­küm­neid ta­ga­si – ko­ha­li­ke kä­si­töö­meist­ri­te abi­ga.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel ha­ru­ta­ti mit­mest ko­hast kat­ki­ne voo­der lah­ti, vai­pa tuu­lu­ta­ti ja teh­ti mi­tu kuiv­pu­has­tust.

Ja­ni­ka Tu­ru: „Põ­hi­li­sed res­tau­ree­ri­mi­se põ­hi­mõt­ted, mi­da õp­pi­si­me ja ka­su­ta­si­me, pol­nud kee­ru­li­sed. Hii­red on söö­nud vai­pa pä­ris kor­ra­li­kult ja au­gud tu­leb pa­he­malt poolt toes­ta­da tu­gi­kan­ga­ga, mis ti­he­du­se ja koe poo­lest sar­na­neb ori­gi­naal­ma­ter­ja­li­ga. Tu­gi­kan­gas tu­leb spet­siaal­se­te pis­te­te­ga kin­ni nõe­lu­da. Õp­pi­si­me ka ka­du­de täit­mist ja ti­kan­di must­ri taas­ta­mist.”

Lõ­pe­tu­seks ke­ri­ti vaip puit­sõ­res­ti­kust rul­li­le, mil­le val­mis­tas ku­na­gi­ne ki­ri­ku­mees Vil­lem Ree­mets. Nüüd oo­da­tak­se või­ma­lust viia see paa­riks nä­da­laks muu­seu­mis­se sü­gav­kül­mu­ta­mis­se, et koi vast­sed hä­vik­sid. Siis saab jät­ka­ta va­na­le as­ja­le hin­ge sis­se­pu­hu­mist. „Sü­ga­va­mal mi­nus pei­tub pääst­mi­sins­tinkt,” lau­sus Ja­ni­ka Tu­ru.

TÜ Vil­jan­di Kul­tuu­ria­ka­dee­mia pä­rand­teh­no­loo­gia õp­pe­ka­va rah­vus­li­ku teks­tii­li eria­la 4. kur­su­se õpi­la­ne Ren­na Aga­puu läks pruu­di­vai­pa taas­ta­des õhi­nas­se: „Mul po­le koo­li lõ­pu­töö tee­ma veel va­li­tud. Lau­päe­va õh­tul Kuu­sa­lust ko­ju sõi­tes mõt­le­sin: suur töö ku­kub sül­le, kas oled pi­me, et või­ma­lu­sest kin­ni ei haa­ra! Saat­sin pä­rand­teh­no­loo­gia prog­ram­mi­ju­hi­le Ave Mat­si­ni­le kir­ja, et ta­hak­sin pruu­di­vai­ba res­tau­ree­ri­mi­sest te­ha lõ­pu­töö. Lä­hia­jal koo­li min­nes saa­me et­te­pa­ne­ku üle koos aru­ta­da.”

Vai­ba taas­ta­mi­ne peaks as­jao­sa­lis­te sõ­nul jät­ku­ma Kuu­sa­lus, see an­naks Ren­na Aga­puu sõ­nul või­ma­lu­se kaa­sa­ta ko­gu­kon­da. Ta aru­tas töö­toas osa­le­nud Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si ju­ha­ta­ja Hel­le Bo­ris­so­vi­ga, et võiks kut­su­da ap­pi ko­ha­lik­ke kä­si­töö­hu­vi­li­si.

Ly Ren­ter rõõ­mus­tas et­te­võt­mi­se käi­ma­mi­ne­ku üle: „Ku­na pruu­di­vaip po­le kuns­ti­mäes­tis, siis saa­me eset tal­gu­lis­te­ga kor­da te­ha ja see an­nab et­te­võt­mi­se­le li­sa­väär­tu­se. Ka vaip val­mis 1958. aas­tal li­gi poo­le­sa­ja nai­se ühis­töö­na. Too­na tik­ki­sid nai­sed oma kä­sit­si vär­vi­tud lõn­ga­ga, ka töö­tup­pa tu­li­jad võt­sid ko­dust lõn­ga­sid kaa­sa.”

ES­TER PAE­NURM tõi ko­dust nä­ha ki­ri­ku­tor­ni­ga vai­ba, mil­le on tei­nud Hul­da Maa­si­kas.

Ja­ni­ka Tu­ru va­lis vil­la­seid lõn­ga­sid vär­vi­too­ni­de jär­gi, et need so­bik­sid plee­ki­nud ja va­nu­nud 7 ruut­meet­ri suu­ru­se va­na vai­ba­ga.

Töö­toas tek­kis ele­vus, kui sin­na tu­li Es­ter Pae­nurm, ku­na­gi­se ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Eduard Sa­lu­mäe tü­tar, kes lõi 14aas­ta­se teh­ni­ku­miõ­pi­la­se­na nä­da­la­va­he­tus­tel vai­ba te­ge­mi­sel kaa­sa. Te­ma lau­la­tu­se ajal oli pruu­di­vaip ase­ta­tud ki­ri­ku al­ta­ri et­te.

Ly Ren­te­ri sõ­nul võiks vai­ba ka­su­ta­mi­ne lau­la­tus­tel pä­rast kor­da­te­ge­mist jät­ku­da: „Kui va­nu ese­meid ka­su­ta­da ja jär­je­pi­de­valt hool­da­da, siis säi­li­vad nad kõi­ge pa­re­mi­ni.”

Muin­sus­kait­se­päe­va­de üri­tu­sel Kol­ga mõi­sas tut­vus­tas aja­loo­la­ne Ott Sand­rak asu­la kau­ge­mat mi­ne­vik­ku, kuu­la­ti lu­gu­sid Oja­maa tsis­terts­las­te Ro­ma kloost­ri te­ge­vu­sest Kol­gas aas­ta­tel 1233-1519.

Eelmine artikkelHC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per püüab me­da­lit, Raa­si­ku/Mist­ra rü­hib üles
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 11 pro­jek­ti