Raa­si­ku kal­mis­tu prü­gi­kas­ti­des­se viiak­se ol­mep­rü­gi

111
Kalmistu segaolmejäätmete konteineri sisu.

Raa­si­ku ka­he kal­mis­tu ol­me­jäät­me­kon­tei­ne­rid, mi­da tüh­jen­da­tak­se kaks kor­da kuus, saa­vad sa­ge­li paa­ri päe­va­ga täis.

„Kal­mis­tu kon­tei­ne­ri­tes­se viiak­se suur­te ki­le­kot­ti­de­ga ol­mep­rü­gi,“ tõ­deb val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Kris­tii­na Lõ­bus.

Ta sel­gi­tab, et see prü­gi on spet­siaal­selt sin­na too­dud – va­nad rii­ded, kon­to­ri­tar­bed ja va­na­pa­ber, ko­du­sed ol­me­jäät­med: „Kal­mis­tu prü­gi­kas­tid on mõel­dud seal tek­ki­nud prü­gi jaoks, ko­dust kaa­sa­võe­tud prü­gi­kot­te sin­na pres­si­da ei to­hi.“

Raa­si­ku kal­mis­tu kon­tei­ne­ri­tes­se so­ku­ta­vad kaa­sa too­dud prü­gi nii need, kes sõi­da­vad ku­sa­gilt kau­ge­malt lä­he­da­se haua­le, kui ka ko­ha­li­kud ela­ni­kud.

Val­la en­di­ne kesk­kon­nas­pet­sia­list Kat­rin Ve­ne, kes hil­ju­ti asen­das Raa­si­ku kal­mis­tu­vah­ti, mär­gib, et te­gu on aas­ta­te­pik­ku­se prob­lee­mi­ga. Ta rää­kis, prü­gi­kas­ti­de­le sai tel­li­tud sil­did, kus on trü­ki­täh­te­de­ga kir­jas, et sin­na võib pan­na kal­mis­tu­jäät­meid.

Ta loet­leb, et sur­nuaia prü­gi­kas­ti­des­se on too­dud kot­te lap­se­mähk­me­te ja koe­ra­ka­ka­ga, ka­su­ta­tud gril­le, ka va­na­mööb­lit ja ehi­tusp­rah­ti: „Üks vii­ma­ti­ne ju­hus oli ini­me­se­ga, kes elab kor­ter­ma­jas, mil­le juu­res on nii se­gaol­me­jäät­me­te kui pa­ken­di­kon­tei­ner. Ku­na sel ini­me­sel oli suh­tu­mi­ne, et te­ma prü­gi ei sor­di, ja ilm­selt olid oma ma­ja kon­tei­ne­rid täis, tõi mit­me­sa­ja­liit­ri­ses ki­le­ko­tis kõik­või­ma­li­ku so­di kal­mis­tu juur­de.“

Raasiku uue kalmistu kõrvale haljastusjäätmete kogumiskasti kõrvale sokutatakse prügikottide viisi koduseid aiajäätmeid. Fotod Katrin Vene

Hal­jas­tus­jäät­me­te jaoks on Raa­si­ku kal­mis­tu­tel pui­dust ko­gu­mis­kas­tid. Nen­de kõr­va­le on ha­ka­tud ki­le­kot­ti­de­ga poe­ta­ma ko­du­seid aia­jäät­meid – nii­de­tud mu­ru, ok­si, mä­da­ne­nud puu­vil­ju. Kal­mis­tu­va­hil tu­leb need kä­sit­si rin­gi tõs­ta lä­bi­paist­va­tes­se kot­ti­des­se, et oleks või­ma­lik ve­da­ja­le ära an­da. Kat­rin Ve­ne sõ­nul tu­leb sa­ge­li ka ol­me­jäät­me­te kon­tei­ne­rist sin­na vi­sa­tud hal­jas­tus­jäät­meid väl­ja sor­tee­ri­da, mui­du ei pruu­gi prü­gi­ve­da­ja jäät­meid vas­tu võt­ta.

Kal­mis­tu kon­tei­ne­ri­te mõ­ni ri­sus­ta­ja on ka ta­ba­tud, prü­gi­ko­tist on lei­tud oma­ni­ku and­me­te­ga pa­be­reid. Se­ni on jä­re­le­val­ves­pet­sia­list ini­me­se­ga ves­tel­nud, püüd­nud pan­na mõist­ma, et sel­li­ne te­gu­viis ei ole akt­sep­tee­ri­tav.

„Kui rik­ku­mi­ne on kor­duv, tu­leb alus­ta­da väär­teo­me­net­lust,“ sõ­nab ta.

Val­la jäät­me­hool­du­sees­kir­ja nõue­te rik­ku­mi­se eest saab rik­ku­jat ka­ris­ta­da ku­ni 800 eu­ro­ga. Jä­re­le­val­ves­pet­sia­list pa­neb kõi­gi­le sü­da­me­le: „Kui mär­ka­te ini­mest, kes tas­sib prü­gi­kot­ti sur­nuaia juu­res asu­vas­se kon­tei­ne­ris­se, kut­su­ge kor­ra­le ning juh­ti­ge tä­he­le­pa­nu, et sel­li­ne te­gu­viis po­le õi­ge, kal­mis­tuid tu­leb aus­ta­da. Kui ei jul­ge öel­da, tea­ta­ge sel­li­sest ko­da­ni­kust val­la­va­lit­su­se­le.“