Kuu­sa­lu val­las on vakt­si­nee­ri­tu­te suh­tarv Har­jus kõi­ge suu­rem

414
Harjumaa kaart ter­vi­sea­me­ti ko­du­le­helt ko­roo­na­vii­ru­se and­mes­ti­kust. Oma­va­lit­su­se kon­tuu­ri­le klik­ki­des ava­ne­vad ük­si­kas­ja­li­kud üle­vaa­ted ku­ni vakt­si­nee­ri­tu­te va­nu­se­li­se jao­tu­se­ni. Vaata: https://terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik

Kuu­sa­lu val­las on Co­vid-19 vas­tu kait­se­süs­ti saa­nud 2747, Ani­ja val­las 1855, Raa­si­ku val­las 1376 ja Lok­sal 718 ela­nik­ku.

Ter­vi­sea­me­ti and­me­tel on Har­ju maa­kon­nas kõi­ge suu­rem vakt­si­nee­ri­tu­te osa­kaal ela­nik­kon­nast Kuu­sa­lu val­las. Vä­he­malt ühe doo­si ko­roo­na­vii­ru­se vas­tast vakt­sii­ni on süs­ti­tud 32,61 prot­sen­di­le ela­ni­kest, kes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi on re­gist­ree­ri­tud Kuu­sa­lu val­da. Kok­ku on Kuu­sa­lu val­las vakt­si­nee­ri­tud es­mas­päe­va, 26. ap­ril­li sei­su­ga 2747 ela­nik­ku, neist ühe doo­si on saa­nud 2091 ja kaks doo­si ehk vakt­si­nee­ri­mis­kuur on lõ­pe­ta­tud 656 ela­ni­kul.
Raa­si­ku val­las on vakt­si­nee­ri­tud 23,01 prot­sen­ti ehk 1376 ini­mest, neist 1162 on saa­nud ühe doo­si ja 241 kaks doo­si vakt­sii­ni.

Ani­ja val­las on vakt­si­nee­ri­tu­te prot­sent 22,89 – kok­ku 1855 ela­nik­ku, kel­lest 1423 on saa­nud ühe doo­si ja vakt­si­nee­ri­mi­ne on lõ­pe­ta­tud 432 ini­me­sel.
Lok­sa lin­nas on 22,20 prot­sen­ti, kok­ku 718 ela­nik­ku, neist 564 on saa­nud ühe kait­se­süs­ti ja 154 kaks süs­ti.

And­med leiab ter­vi­sea­me­ti ko­du­le­helt ko­roo­na­vii­ru­se and­­mes­ti­ku ala­jao­tu­sest, kus on ava­li­kus­ta­tud kok­ku­võt­ted vakt­si­nee­ri­mi­se koh­ta Ees­ti kõi­gis maa­kon­da­des ja val­da­des-lin­na­des. Har­ju maa­kon­nas koos Tal­lin­na lin­na­ga on vakt­si­nee­ri­tud kok­ku 12,17 prot­sen­ti – 167 091 ela­nik­ku, kel­lest 128 111 on saa­nud ühe doo­si ja kaks doosi 38 980.

Pe­rears­tid kom­men­tee­ri­vad
Keh­ra pe­rearst Mai­re Post rää­kis, et vakt­sii­ni on ha­ka­tud saa­ma vei­di roh­kem kui al­gu­ses: „Hai­ge­kas­sa teeb tar­ne­pak­ku­mi­sed nä­dal ae­ga et­te, an­nu­sed on et­te­ kir­ju­ta­tud, juur­de kü­si­da ei saa ega ta­haks­ki. Õde­del hak­kab mi­ne­ma ras­keks, sest pea­vad süs­ti­ma ka tei­se doo­si saa­jaid. Ena­mik koo­liõ­pe­ta­jad on tei­se doo­si Ast­ra­Ze­ne­cat saa­nud, sel nä­da­lal saa­vad las­teaia­töö­ta­jad, siis sot­siaal­töö­ta­jad. Kok­ku on sel nä­da­lal tei­se an­nu­se saa­jaid 100, li­saks saa­vad um­bes 120 ini­mest Pfi­ze­ri vakt­sii­ni.“

Ka tuleval nädalal peak­sid Ani­ja val­la pe­rears­tid saa­ma 130 doo­si Pfi­ze­rit. Mai­re Post mär­kis, et ini­mes­tel, kel­le­le he­lis­ta­tak­se ja kut­su­tak­se vakt­si­nee­ri­ma, on esi­me­ne kü­si­mus, mis vakt­sii­ni tal­le pa­ku­tak­se. Ris­ki­rüh­mad on enam-vä­hem vakt­si­nee­ri­tud, kut­su­tak­se ju­ba neid, kes on üle 60aas­ta­sed, ka neil on ena­mas­ti mõ­ni diag­noos. Vakt­si­nee­ri­tud on ka noo­ri ees­lii­ni­töö­ta­jaid.

Te­ma sõ­nul on pe­rears­ti­delt kü­si­tud, kas nad on nõus edas­pi­di vakt­si­nee­ri­ma kõi­ki oma ni­mis­tu pat­sien­te: „Suur osa ar­vab, et ei ole. Tun­nen ju­ba prae­gu, et olen ko­roo­na­lo­gis­tik, mit­te arst. To­hu­tu aur lä­heb ini­mes­te­le he­lis­ta­mi­se­le, kok­ku lep­pi­mis­te­le, ni­me­kir­ja­de te­ge­mi­se­le. See po­le enam pe­rears­ti töö. Ju­ba aas­ta ae­ga oo­tab ko­gu muu töö sel­le ta­ga. Meie Keh­ras ole­me se­da meelt, et vakt­si­nee­ri­me veel oma üle 60aas­ta­sed ja ris­ki­rüh­ma pat­sien­did, siis peaks riik kor­ral­da­ma eda­sist vakt­si­nee­ri­mist suur­tes vakt­si­nee­ri­mis­kes­kus­tes.“
Aru­kü­la pe­rearst Hel­gi Vain sõ­nas, et prae­gu kul­geb vakt­si­nee­ri­mi­ne ra­hu­li­kult.

„Eel­mi­sel nä­da­lal lõ­pe­ta­si­me koo­liõ­pe­ta­ja­te ning sel nä­da­lal las­teaia­töö­ta­ja­te ja ris­ki­rüh­ma ini­mes­te vakt­si­nee­ri­mi­se 100 doo­si Ast­ra­Ze­ne­ca Vax­zev­ria ja 60 doo­si Pfi­ze­ri Co­mir­na­ty vakt­sii­ni tei­se süs­ti­ga. Uu­si ko­gu­seid ole­me saa­nud Co­mir­na­tyt 12-24 an­nust nä­da­las ja ini­me­sed on sel­le vakt­sii­ni­ga ra­hul. Vakt­sii­ni­de eda­si­si ko­gu­seid ei tea et­te,“ lau­sus ta.

Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri tea­tas, et na­gu eel­mi­sel nä­da­lal, saa­vad pat­sien­did ka käe­so­le­val nä­da­lal tei­se doo­si Cor­mir­na­ty ehk Pfi­ze­ri või Vax­zev­ria ehk Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni: „Ast­ra­Ze­ne­cat saa­me pii­sa­valt, et lõ­pe­ta­da kõi­ki­de ühe doo­si saa­nud pat­sien­ti­de vakt­si­nee­ri­mist. Eda­sis­te tar­ne­te koh­ta in­fo puu­dub. Cor­mir­na­ty vakt­sii­ni saa­me järg­mi­sel nä­da­lal 36 doo­si.“

Ta mär­kis, et vä­he­malt ühe vakt­sii­ni­doo­si on saa­nud Kuu­sa­lu pe­rears­ti­de ni­mis­tu kõik 70 aas­ta­sed ja va­ne­mad pat­sien­did, kes on soo­vi­nud end vakt­si­nee­ri­da. Pat­sien­did ee­lis­ta­vad pi­gem Pfi­ze­ri vakt­sii­ni.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 28. aprillil
Järgmine artikkelILME HAA­VA­LO Ani­ja val­last on se­tu­keel­sel vakt­si­nee­ri­misp­la­ka­til