ILME HAA­VA­LO Ani­ja val­last on se­tu­keel­sel vakt­si­nee­ri­misp­la­ka­til

54
„Ko­he jul­gem!“ kin­ni­tab Ani­ja val­la tun­tuim se­tu IL­ME HAA­VA­LO riik­li­kul kam­paa­niap­la­ka­til.

Möö­du­nud ree­dest on Ani­ja val­la ko­du­le­hel suu­relt Ees­ti ühe tun­tui­ma se­tu, lee­loan­samb­li Sii­di­sõ­sa­rõ eest­ve­da­ja Il­me Haa­va­lo pilt. Te­gu on pla­ka­ti­ga sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi ja ter­vi­sea­me­ti kam­paa­niast, mil­le­ga tun­tud ini­me­sed an­na­vad tea­da, et on Co­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­tud ning kut­su­vad ka tei­si lask­ma end vakt­si­nee­ri­da.

Pla­kat, mil­lel on Il­me Haa­va­lo fo­to, eri­neb teis­test sel­le poo­lest, et sel­lel on se­tu­keel­ne tekst. Pla­ka­ti slo­gan on „Õk­va jul­gõp!“, mis kirjakee­les tä­hen­dab „Ko­he jul­gem!“.

„Kes võiks Ani­ja val­last veel ol­la sel­li­se pla­ka­ti kaa­ne­tüd­ruk, kui mit­te mi­na, se­tu?“ nae­rab Il­me Haa­va­lo.

Märt­sis võt­sid kam­paa­nia­kor­ral­da­jad te­ma­ga ühen­dust ja üt­le­sid, et vakt­si­nee­ri­mis­kam­paa­niast soo­vi­tak­se te­ha Se­to­maa jaoks se­tu­keel­ne pla­kat: „Ma ei tea, kust nad mind tead­sid, aga olen ju ol­nud se­tu­de an­samb­li pi­kaa­ja­li­ne juht, ole­me folk­loo­ri­nõu­ko­gult pä­ris mi­tu tun­nus­tust saa­nud. Kui­gi enam po­le kok­ku saa­nud, et laul­da. Aga ilm­selt kut­su­ti just mind see­tõt­tu, et stuu­dio, kus pil­dis­ta­ti, on Tal­lin­nas ning ega Se­tu­maalt hak­ka sel­le­pä­rast kee­gi rah­va­riie­tes ko­ha­le tu­le­ma.“

Sel ajal, kui Il­me Haa­va­lo käis Tal­lin­nas fo­tos­tuu­dios, oli te­ma ko­du­val­las na­ka­tu­mis­näit Ees­ti kõr­geim ning rää­kis seal, et elab „esi­ko­hal“ Ani­ja val­las: „Al­gu­ses ar­va­sin, et pa­ne­vad suu­re post­ri mi­nu pil­di­ga siia väl­ja, aga kuul­sin, et see pi­di ole­ma Se­to­maal.“

Mo­del­liks ole­mi­se eest ta ta­su ei saa­nud, üt­leb, et see oli hea­te­ge­vus­lik üri­tus. Li­saks pla­ka­ti jaoks po­see­ri­mi­se­le ai­tas ta mõel­da ka se­tu­keel­set teks­ti. Ku­na sel­leks ajaks oli Il­me Haa­va­lo esi­me­se vakt­sii­ni­süs­ti saa­nud, tun­dus „Õk­va jul­gõp!“ häs­ti so­bi­vat.

Esi­me­se doo­si Ast­ra­Ze­ce­ca vakt­sii­ni sai Il­me Haa­va­lo veeb­rua­ris päev pä­rast va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va, tei­se kaks nä­da­lat ta­ga­si, ap­ril­lis. Ta tun­nis­tab, et en­ne teist süs­ti oli üs­na kaht­lev, kas üld­se jul­geb las­ta se­da te­ha.

„Ne­ga­tiiv­set pro­pa­gan­dat on mee­dias vä­ga pal­ju. Aga kui oled ju­ba üle 60, siis kee­gi meist ei jää il­ma­sam­baks, kuid kas sur­ra ük­si ku­sa­gil voo­li­ku­te all või saa­da süst ja põ­de­da hai­gus ker­ge­mi­ni lä­bi? Nii et mi­na ar­van, et võiks ik­ka las­ta end vakt­si­nee­ri­da. Ma ei kut­su ke­da­gi pla­ka­til üles, üt­len liht­salt, et mi­na olen kaits­tud. Igaüks peab ise ot­sus­ta­ma. Mi­nul on nüüd õk­va kind­lap ja jul­gõp,“ rää­kis ta.

Na­gu en­ne ra­vi­mi­te võt­mist tu­leks in­fo­leht lä­bi lu­ge­da, soo­vi­tab Il­me Haa­va­lo en­ne vakt­si­nee­ri­mi­se üle ot­sus­ta­mist tut­vu­da in­fo­ga vakt­si­nee­ri.ee le­hel.

Miks ja kui­das sat­tus te­ma pil­di­ga pla­kat Ani­ja val­la ko­du­le­he­le ja Fa­ce­boo­ki le­he­le, ta ei tea: „An­ne Oruaas he­lis­tas nel­ja­päe­val, et vaa­ta val­la ko­du­leh­te, siis nä­gin ja imes­ta­sin.“
Ku­na järg­mi­sel päe­val oli Il­me Haa­va­lo sün­ni­päev, oli see just­kui sün­ni­päe­va­kink. Sa­ma kam­paa­niap­la­kat oli möö­du­nud nä­da­lal ka Ees­ti Eksp­res­si si­se­kaa­nel: „Suur vär­vi­li­ne pilt. Ost­sin sel­le­pä­rast spet­siaal­selt le­he. Naer­sin, et raa­min pil­di ära, ku­na­gi las­te­las­tel hea vaa­da­ta.“

Il­me Haa­va­lo ju­tus­tas, et Ees­ti Eksp­res­si po­le ta va­rem sat­tu­nud, küll aga on sel­le oma­ni­ku Hans H. Lui­ge­ga laul­nud ühel CD-plaa­dil: „See oli kroo­nia­jal. Luik oli abie­lus se­tu nai­se Sel­le­ga ja toe­tas meie plaa­di väl­jaand­mist. Kut­su­si­me te­ma ka laul­ma ning ta oli ühe lau­lu ees­tüt­le­ja. See oli „Kir­ma­se“ plaat, te­ma üt­les lau­lu­le „Pir­ko sõi­di Pet­se­ri­he“ eest, vä­ga so­ra­valt ja tu­ge­va hää­le­ga.“