Kuusalu valla vabaühenduste ümarlaud loodud

688

Koos plaanitakse käima hakata kord kvartalis.

Neljapäeva, 20. septembri pärastlõunal kogunesid Kolgaküla rahvamajja Kuusalu valla 28 MTÜ esindajad, et arutada edasist koostööd. Esmakordselt saadi kokku aasta tagasi, kui käivitus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) rahastatud projekt „Kuusalu valla vabaühenduste koostöökogu loomine ja kaasamine valla vabaaja juhtimisse“.

Projektijuht, MTÜ Kolgaküla Selts tegevjuht Kaisa Linno sõnas kohtumist sisse juhatades, et kui nüüd vaadata KÜSKi esitatud rahataotlusesse kirjutatud eesmärke, võib öelda, et nende saavutamisel on palju ära tehtud: väiksem töögrupp on kogunenud kuuel korral, vabaühenduste esindajate suuremale ringile on toimunud kolm seminari, oma valla MTÜdega tutvumiseks tehti kolm õppereisi, kus külastati 33 objekti, ning juunikuus oli kahepäevane õppereis Viljandimaale. Neis tegevustes on osalenud 175 inimest. Augustis anti välja infovoldik-kaart valla avalikes huvides tegutseva 88 MTÜ kohta. Pooleli on vabaühenduste arengukava koostamine. Kokku on Kuusalu vallas kaardistatud 140 MTÜd.

„Loodan, et me koostöö jääb käima ka minu utsitamiseta,“ märkis ta.

Pärast seda, kui Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultant Ingrid Põldemaa oli kõnelenud vabaühenduste koostöö uuringust Harjumaal, arutles Priit Adler selle üle, et ükski koostöö ei toimi ilma aktiivsete eestvedajate ehk üksikute veduriteta.

Kogu projekti vältel moderaatori ametis olnud Ivika Nõgel loetles Kuusalu valla vaba­ühenduste peamised vajadused, mis on selgunud kokkusaamistel väljaöeldu põhjal: tõsta elanike aktiivsust, tunnustada ja motiveerida eestvedajaid, luua võimalused kogemuste vahetamiseks, saada tuge projektitöös, suurendada vabaühenduste osalust valla juhtimises, tagada õiglasem ja otstarbekam ressursside jaotus, parandada tegevuste koordineeritust ja süsteemsust ning info liikumist ja omavahelist suhtlust vabaühenduste vahel, tõsta ühtsustunnet, tugevdada ühist identiteeti.

Pärast kohvipausi pidid MTÜde esindajad valima väljapakutud teemadest neile olulisema ning panema koos teistega kirja, kuidas selle raames tõhusamalt toimetada.

Teemad olid: kuidas peaks toimima vabaühenduste ümarlaua töökorraldus, millisel viisil võiks kaasata vabaühendused valla otsustusprotsessidesse, milline võiks olla valla MTÜde suur- või maineüritus, kuidas peaks toimuma vabaühenduste infovahetus vallas ning millised teemad, koolitused ja õppereisid arendaks-tugevdaks vabaühendusi.

Nelja teema juurde kogunes enamvähem sama arv inimesi, vaid valla otsustusprotsessidesse kaasamise asjus ei soovinud keegi esialgu mõtteid avaldada. Hiljem astusid mõned ka selle laua ligi ning kirjutati, et enne otsustamist peaksid volikogu komisjonid kohtuma esindajatega neist MTÜdest, keda otsus puudutab. Veel sooviti, et kooskõlastataks volikogu eelnõud MTÜdega, nagu ministeeriumid saadavad tutvumiseks oma eelnõusid asjassepuutuvatele organisatsioonidele. Taheti ka regulaarseid kohtumisi ja aruandlust ülalt alla.

Suurüritusena pakuti välja Kuusalu valla eripära – lauritsapäeva – sellele võiks anda rohkem sisu. Veel nimetati spordilaupäevakuid, külade ühist kohvikutepäeva, kihelkonnamängu, merepidu ja üldse mereteema laiemat kasutamist.

Koolituste kohta leiti, et kasutada tuleks rohkem HEAKi võimalusi, minna koos ühiselt autodega Tallinna koolitustele või kutsuda sealt lektoreid.

Infovahetuse jaoks soovitakse oma foorumilaadset kodulehte, koostööd ka valla infosüsteemide ja meediaga ning teiste maakondade/riikide vabaühendustega.

Vabaühenduste ümarlaud peaks hakkama koos käima vähemalt kord kvartalis ja soovitavalt eri kohtades, kõnealused teemad pannakse paika eelmisel kokkusaamisel.

Esialgu jäävad eestvedajatena tegutsema koostööprojekti algatusgrupi liikmed: Kaisa Linno, Melika Kindel, Anu Kirsman, Kad­ri Seeder, Asko Aug, Artur Talvik, Urmas Kirtsi, Priit Adler. Samas toonitati, et kõik vabatahtlikud abilised on teretulnud.

Päeva lõpuks moodustati vastloodud ümarlaua sümboliseerimiseks toolidel istudes ring ning lauldi sealsamas loodud regilaulu ümarlauda kogunenud vaba­ühendustest, eeslaulja oli Ivika Nõgel. 

Eelmine artikkelVargus Suurpea küla majas
Järgmine artikkelKiiu-Kuusalu kõnnitee avamisel kõlas: „Nüüd on turvalisem.“