Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si koh­ta teh­ti 131 et­te­pa­ne­kut

44
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la uue üld­pla­nee­rin­gu es­kii­si ava­lik väl­ja­pa­nek kes­tis ku­ni 2. veeb­rua­ri­ni, sel­le aja­ni sai es­kii­si koh­ta esi­ta­da ar­va­mu­si, et­te­pa­ne­kuid ja vas­tu­väi­teid. Täh­ta­jaks jõu­dis val­la­maj­ja 131 et­te­pa­ne­kut, esi­ta­jaid oli kok­ku sa­da­kond.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas möö­du­nud nel­ja­päe­val pi­ken­da­da esi­ta­tud ar­va­mus­te­le vas­ta­mi­se täh­tae­ga ku­ni 31. märt­si­ni. Ala­tes eel­mi­se nä­da­la lõ­pust saa­de­tak­se et­te­pa­ne­kuid esi­ta­nud isi­ku­te­le kir­jad, et nen­de et­te­pa­nek on lae­ku­nud ja vas­ta­mi­se täh­tae­ga pi­ken­da­tud.

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la sel­gi­tab, ku­na lae­ku­nud on hul­ga­li­selt ar­va­mu­si ning need tu­leb lä­bi aru­ta­da val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke ja eri­ne­va­te töö­rüh­ma­de­ga, siis see võ­tab ae­ga: „Ka on vas­ta­mi­se täh­tae­ga pi­ken­da­nud kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium, kel­le kir­jas too­du võib puu­du­ta­da osa­de­le kir­ja­de­le vas­ta­mist. See­tõt­tu pi­ken­das ka val­la­va­lit­sus täh­tae­ga, mis ei tä­hen­da, et vas­ta­me et­te­pa­ne­ku­te te­gi­jai­le al­les sel­leks ajaks, vaid püüa­me vas­ta­ta ik­ka või­ma­li­kult rut­tu.“

Ta li­sab, et pa­ral­leel­selt val­la­va­lit­su­se töö­ga an­nab oma­pool­se sei­su­ko­ha et­te­pa­ne­ku­te koh­ta ka üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se kon­sul­tant-koos­ta­ja Hend­rik­son ja Ko OÜ.

Käe­so­le­val nä­da­lal on plaa­nis moo­dus­ta­da üldp­la­nee­rin­gu ko­mis­jon, ku­hu kuu­luk­sid val­la­va­lit­su­se ja -vo­li­ko­gu liik­med ning va­ba­taht­li­kud eks­per­did. Ko­mis­jo­ni töös osa­le­mi­seks on kut­se edas­ta­tud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kõi­gi­le liik­me­te­le.

„Ees­märk on, et vo­li­ko­gu oleks üldp­la­nee­rin­gu ma­ter­ja­li­de ning isi­ku­te ar­va­mus­te­ga kur­sis en­ne pla­nee­rin­gu vas­tu­võt­mist ja saaks ko­he ak­tiiv­selt osa­le­da üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel pers­pek­tiiv­se­te aren­gu­te suu­na­mi­sel,“ põh­jen­dab pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list.

Kõi­ge enam on et­te­pa­ne­kuid teh­tud tee­de koh­ta – üle 60. Osad kin­nis­tuo­ma­ni­kud ei soo­vi, et nen­de maad lä­biks ava­lik li­gi­pääs kal­las­ra­ja­le. Osad on vas­tu, et nen­de maad lä­biv tee mää­ra­tak­se ava­li­kuks teeks, aga on ka vas­tu­pi­di­seid et­te­pa­ne­kuid – et tee li­sa­da ava­li­ku ka­su­tu­se­ga tee­de loe­te­lus­se.

Ka­di Raud­la kom­men­tee­rib, et sea­dus on pan­nud ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le ko­hus­tu­se mää­ra­ta pla­nee­rin­gu­te­ga ava­li­kud juur­de­pää­sud kal­las­ra­ja­le: „ Juur­de­pää­sud kal­las­ra­ja­le peaks ole­ma ka­van­da­tud mõist­li­ku va­he­maa­ga. Mil­li­ne on mõist­lik va­he­maa, tu­leb meil eral­di kaa­lu­da ja ot­sus­ta­da. On ka soo­vi­tud, et li­gi­pääs võiks ol­la ta­ga­tud ai­nult ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le, aga kah­juks me sel­li­seid eri­su­si ei saa ka­van­da­da. Tee­de tee­mal esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud vaa­tab es­malt lä­bi val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud tee­de töö­rühm.“

Ka on saa­de­tud üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si koh­ta et­te­pa­ne­kuid maa­ka­su­tu­se osas. Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list kom­men­tee­rib, et osa­des kir­ja­des soo­vi­tak­se roh­kem ehi­tu­sa­la­sid, teis­tes ro­hea­la­sid. La­he­maal ta­he­tak­se täien­da­vaid hoo­nes­tu­sa­la­sid kü­la­des­se. Ka neid et­te­pa­ne­kuid aru­tab üldp­la­nee­rin­gu ko­mis­jon ning rää­gi­tak­se lä­bi kesk­kon­naa­me­ti­ga. On ka et­te­pa­ne­kuid ehi­tus­kee­lu­vöön­di­te ja ehi­tus­tin­gi­mus­te muut­mi­seks ning üleu­ju­tu­sa­la­de koh­ta.

Üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si ava­li­kud aru­te­lud on ka­vas kor­ral­da­da Kol­ga­kü­las, Kol­gas ja Kiius. Mil­lal need toi­mu­vad, sõl­tub sel­lest, kui kii­relt jõuab lae­ku­nud kir­jad lä­bi töö­ta­da ja ko­mis­jo­ni­des aru­ta­da, mär­gib pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list.

Ava­li­ke era­tee­de tee­ma
Kü­si­mu­se­le, kas era­tee­de ava­li­keks tee­deks ni­me­ta­mi­ne mää­rab, kus te­hak­se tal­vist tee­hool­dust, vas­tab Ka­di Raud­la, et need on se­ni ol­nud Kuu­sa­lu val­las kaks eral­di­seis­vat tee­mat: „Se­da, et Kuu­sa­lu val­la tel­li­mu­sel lü­ka­tak­se kõik teed lu­mest lah­ti val­la­ko­da­ni­ke õue­vä­ra­va­ni, on ot­sus­ta­nud val­la­vo­li­ko­gu. Üldp­la­nee­rin­gus­se mär­gi­tak­se ava­li­kud teed, mil­le hool­dus peab ole­ma val­la ko­hus­tus ning neil tee­del on kõi­gil õi­gus lii­ku­da. Era­tee­del pea­vad teed ka­su­ta­vad isi­kud aga oma­va­hel ise kok­ku­lep­ped sõl­mi­ma.“

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Aru­te­lud ava­li­ke tee­de ka­su­ta­mi­se ta­ga­mi­se üle on sel­les faa­sis, et nen­de maao­ma­ni­ke­ga, kes on nõus, püüa­me sõl­mi­da ava­li­ku ka­su­tu­se no­ta­riaal­se le­pin­gu. Soo­vi­me jõu­du­möö­da sel­le tee­ma­ga eda­si min­na ja ha­ka­ta le­pin­guid sõl­mi­ma.“

Eelmine artikkelElekt­ri­hin­na hü­vi­ti­se taot­lus­test
Järgmine artikkelRaa­si­ku las­teaia moo­dul­rüh­ma le­ping jäi jõus­se