KAL­LE KÜN­GAS: „Gaa­si hind mõ­ju­tab Kuu­sa­lu Soo­just pä­ris pal­ju.“

255
KALLE KÜNGAS.

Ida-Har­ju soo­ja­toot­ja­test on OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus ai­nus, kel on li­saks hakk­pui­du­kat­la­le ole­mas ja töö­tab gaa­si­ka­tel. Gaa­si ma­gist­raalt­rass jõuab Kuu­sa­lu kül­je al­la ning aas­taid on Kuu­sa­lu ale­vi­ku kor­te­re­la­muid, toot­mis- ja muid üld­ka­su­ta­ta­vaid hoo­neid köe­tud ka maa­gaa­si­ga.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Kuu­sa­lu Soo­ju­se ju­hilt Kal­le Kün­ga­selt, kas ja kui pal­ju mõ­ju­tab kii­relt kas­va­nud gaa­si­hind et­te­võt­te te­ge­vust.

Kal­le Kün­gas vas­tas, et gaa­si hind mõ­ju­tab pä­ris pal­ju: „Soo­ja toot­mi­sel ole­neb gaa­si ka­su­ta­mi­ne sel­lest, kui kül­mad ja tuu­li­sed on il­mad. Kui kül­ma on 20 kraa­di ja roh­kem ning pu­hub tu­gev tuul, pea­me li­saks hak­k­pui­du­kat­la­le käi­vi­ta­ma gaa­si­kat­la. Hil­ju­tis­te kül­ma­de il­ma­de­ga küt­si­me gaa­si­ga vä­ga vä­he­sel mää­ral. Kui suurt kah­ju­mit see mei­le aas­ta lõ­puks toob, ei os­ka prae­gu veel öel­da. Tu­le­val aas­tal on mõ­ju kind­las­ti suu­rem, sest ke­va­dest ku­ni sü­gi­se­ni töö­tab meil soo­ja vee toot­mi­seks ai­nult gaa­si­ka­tel. Kah­juks po­le põh­just loo­ta, et aas­tal 2022 tu­leb ta­ga­si maa­gaa­si sel­li­ne hin­na­ta­se, mis oli siis, kui kal­ku­lee­ri­si­me soo­ju­se­ner­gia ning soo­ja vee prae­gu­si hin­du.“

Ta li­sas, et tä­nu käe­so­le­val sü­gi­sel töö­le ha­ka­nud uue­le hakk­pui­du­kat­la­le, mil­le võim­sus on ma­da­lam, kui oli 2009. aas­tal pai­gal­da­tud hakk­pui­du­kat­lal, saab edas­pi­di küt­ta hakk­pui­du­ga ke­va­de­ti kauem ja sü­gi­sel alus­ta­da va­rem. Kuu­sa­lu kat­la­ma­ja re­no­vee­ri­mis­pro­jek­ti mak­su­mus oli vas­ta­valt Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­ga (KIK) sõl­mi­tud le­pin­gu­le 277 429 eu­rot, tööd te­gi Efi­pa OÜ. Kuu­sa­lu Soo­jus sai hakk­pui­du­kat­la väl­ja­va­he­ta­mi­seks KI­Kilt toe­tust 125 979 eu­rot, mis on ko­gu­mak­su­mu­sest 45,36 prot­sen­ti. Et­te­võ­te li­sas 55,64 prot­sen­ti ehk 151 750 eu­rot, mil­leks võt­tis pan­gast lae­nu. Täien­da­valt oma­va­hen­di­te ar­velt li­san­dus 2250 eu­rot. Kok­ku läks kat­la­ma­ja re­no­vee­ri­misp­ro­jekt maks­ma 279 979 eu­rot.

Soo­ju­se­ner­gia hinna tõst­mi­se koh­ta lau­sus Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht, et hin­na­taot­lus on koos­ta­mi­sel, plaa­nis on esi­ta­da kon­ku­rent­sia­me­ti­le veel käe­so­le­val aas­tal: „Hin­na­taot­lu­se esi­ta­mi­se ot­sus­tab et­te­võt­te ju­ha­tus vas­ta­valt kon­ku­rent­sia­me­ti soo­ju­se piir­hin­da­de koos­kõ­las­ta­mi­se ju­hen­di­le.“

Kas ja mil­li­ses ula­tu­ses peaks tu­le­val aas­tal tõst­ma ka vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­da, hak­kab es­malt aru­ta­ma Kuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas nõu­ko­gu uu­teks liik­me­teks juh­ti­va kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­lis­ti Pee­ter Na­rus­ki ja val­la­va­lit­su­sest Ran­no Poo­li ning pi­ken­das nõu­ko­gu se­nis­te liik­me­te Raul Val­gis­te, Ma­dis Prak­si, And­res Saal­maa, Ei­ki Ka­da­ja­se ja Ur­mas Mar­ki vo­li­tu­si.

Ka ot­sus­tas val­la­va­lit­sus möö­du­nud nel­ja­päe­val toi­mu­nud is­tun­gil suu­ren­da­da val­la­le kuu­lu­va OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus osa­ka­pi­ta­li 30 000 eu­ro võr­ra vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­ra­se­ma­le ot­su­se­le. Osa­ka­pi­ta­li suu­ren­da­mi­se­ga kae­tak­se käe­so­le­val aas­tal tek­ki­nud puu­du­jääk seo­ses sel­le­ga, et val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud ke­va­del Kuu­sa­lu Soo­ju­se taot­le­tud hin­na­tõu­su­ga joo­gi­vee ja reo­vee ära­juh­ti­mi­se ning pu­has­ta­mi­se tee­nu­se­le ala­tes 1. ap­ril­list. Joo­gi­vee hin­na­tõus ol­nuks 9,5 prot­sen­ti ja reo­vee­tee­nu­se pu­hul 8,53 prot­sen­ti.

Kuu­sa­lu Soo­jus osu­tab joo­gi­vee tee­nust Kuu­sa­lus, Kol­gas, Kiius, Kuu­sa­lu kü­las, Sal­mis­tul, Pä­ris­peal, Uu­ris, Ka­ber­las, Valk­las, Lee­sil, Vi­ha­soos, Vii­nis­tul ja Pu­di­sool ning reo­vee­tee­nust Kuu­sa­lus, Kol­gas, Kiius, Kuu­sa­lu kü­las, Ku­pul, Uu­ris, Valk­las, Kol­ga­kü­las, Vi­ha­soos ja Suur­peal.

Soo­ju­se­ner­giat too­dab et­te­võ­te Kuu­sa­lu ja Kol­ga kat­la­ma­jas.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ne­ma töö­ta­su ja val­la­va­lit­su­se hü­vi­tis
Järgmine artikkelJAN­NE KAL­LAK­MAA: „Jõu­dsin Roo­si Vil­la pe­re­nai­ne ol­la ne­li kuud“