Raa­si­ku las­teaia moo­dul­rüh­ma le­ping jäi jõus­se

69

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 8. veeb­rua­ri päe­va­kor­ras oli eel­nõu vo­li­ta­da val­la­va­ne­mat lõ­pe­ta­ma mul­lu au­gus­tis sõl­mi­tud töö­võ­tu­le­ping Cra­mo Es­to­nia ASi­ga. Cra­mo Es­to­nia võitis Raa­si­ku las­teaia­le moo­dul­rüh­ma ost­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke ning peaks le­pin­gu­ko­ha­selt 24. veeb­rua­riks pai­gal­da­ma Raa­si­ku las­teaia ja koo­li va­he­li­se­le ala­le 308 209,20 eu­ro eest moo­dul­hoo­ne 24ko­ha­li­se­le las­teaia­rüh­ma­le. Uus val­la­va­lit­sus ei pea moo­dul­la­hen­dust las­teaia­koh­ta­de loo­mi­seks mõist­li­kuks.

Vo­li­ko­gus oli pä­rast pik­ka aru­te­lu ja vaid­lu­si toi­mu­nud hää­le­tu­sel Cra­mo Es­to­nia le­pin­gu lõ­pe­ta­mi­se poolt 8 volikogulii­get, vas­tu sa­mu­ti 8. See­ga jäi le­ping jõus­se.

Val­la­va­lit­sus moo­dul­rüh­ma ei soo­vi
Vo­li­ko­gu is­tun­gi al­gu­ses soo­vis val­la­va­nem Raul Siem sel­gi­ta­da, miks ta­hab val­la­va­lit­sus Cra­mo Es­to­nia­ga le­pin­gut lõ­pe­ta­da. Ta rää­kis, et pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te me­net­le­mi­se käi­gus sel­gus, moo­du­li pai­gal­da­mi­ne ka­van­da­tud asu­koh­ta ei ole õi­gus­pä­ra­ne, sest ei vas­ta keh­ti­va­le de­tailp­la­nee­rin­gu­le, moo­dul on pla­nee­ri­tud pai­gal­da­da trans­por­di­maa­le ja ehi­tus­kee­lua­las­se, de­tailp­la­nee­rin­gu­järg­ne krun­di ehi­tu­sa­lu­ne pind on üle­ta­tud ning moo­du­lit ei ole või­ma­lik soo­vi­tud asu­koh­ta pai­gu­ta­da il­ma, et näh­ta­vus­kolm­nur­gal te­kiks prob­lee­me liik­lu­so­hu­tu­se­ga. Ta li­sas, et val­laar­hi­tek­ti hin­nan­gul on tek­ki­nud prob­lee­mid lik­vi­dee­ri­ta­vad, kuid pi­ken­da­vad pro­jek­ti val­mi­mist kaks-kolm kuud. Li­saks lä­heb moo­dul­rüh­ma lõpp­hind te­ma hin­nan­gul eba­mõist­li­kult kal­liks, ar­ves­tus­li­kult 400 000 eu­rot.

Val­la­va­nem lau­sus ka, et moo­du­li näol on te­gu aju­ti­se hoo­ne­ga ning sel­le fi­nant­see­ri­mi­seks ei ole või­ma­lik ka­su­ta­da rii­gilt saa­dud 150 000 eu­ro suu­rust in­ves­tee­rin­gu­toe­tust.

Raul Siem pak­kus tei­se la­hen­du­se­na, et või­ma­lik on luua li­sa­koh­ti Raa­si­ku las­teaia prae­gus­te ruu­mi­de baa­sil – ühen­da­da koo­li ja las­teaia söök­lad, las­teaia söök­la ase­me­le saab te­ha rüh­ma li­gi 20 lap­se­le. Ta li­sas, et küm­me­kond koh­ta on Pi­ka­ve­re las­teaias. Raa­si­ku lap­se­va­ne­mai­le, kes oma lap­sed sin­na vii­vad, näeb val­la­va­lit­sus et­te mo­ti­vee­ri­vaid soo­dus­tu­si, sa­mu­ti toe­ta­tak­se lap­se­va­ne­maid, kel­le lap­sed käi­vad era­hoi­du­des.

Val­la­va­nem aval­das ka­het­sust, et Raa­si­ku las­teaia­koh­ta­de tee­mast on teh­tud po­lii­ti­li­ne kü­si­mus ning ka val­la­va­lit­su­se­le on et­te hei­de­tud, et te­gut­se­tak­se kel­le­gi hu­vi­des: „Val­la­va­lit­sus ee­lis­tab ai­nult val­lae­la­nik­ke ja esin­dab nen­de hu­ve. On täies­ti alu­se­tu, kui kee­gi püüab luua teist­su­gust ku­van­dit.“

Kü­si­mu­sed ja aru­pä­ri­mi­ne
Vo­li­ko­gu lii­ge Ivar Vil­berg mär­kis, kui kui eelmisel kevadel otsustas volikogu moo­dul­rüh­ma ra­ja­da, oli see pa­rim la­hen­dus, sest las­teaia­koh­ti oli va­ja või­ma­li­kult kii­res­ti ning ka hind oli või­ma­li­kest va­rian­ti­dest sood­saim. Ta li­sas, et vo­li­ko­gu võib ot­sust muu­ta, kuid sel ju­hul peab ko­he ole­ma „plaan B“, mi­da peak­sid tead­ma ka vo­li­ko­gu ning ini­me­sed, kes las­teaia­koh­ta oo­ta­vad. Se­ni po­le konk­reet­set uut la­hen­dust pa­ku­tud, tead­ma­ta on al­ter­na­tii­vi­de aja­li­ne kulg ja mak­su­mus.

And­re Sepp nen­tis, et val­la­va­ne­ma esi­ta­tud prob­lee­mid, miks ei saa moo­dul­rüh­ma te­ha, on la­hen­da­ta­vad. Ta sel­gi­tas, et kui val­la­le eral­da­ti Co­vid-19 krii­si­ga seo­tud in­ves­tee­rin­gu­toe­tus, pöör­dus eel­mi­ne val­la­va­lit­sus ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi poo­le kü­si­mu­se­ga, kas se­da võib ka­su­ta­da moo­dul­las­teaia ost­mi­seks, vas­tus oli jaa­tav. And­re Sepp mär­kis, et kui val­lal po­le moo­du­lit enam las­teaia juu­res va­ja, saab se­da ka­su­ta­da mu­jal, näi­teks koo­li­de juu­res, ning kui enam va­ja po­le, saab sel­le müüa.

Nii Ivar Vil­berg kui And­re Sepp ar­va­sid, et moo­dul­rüh­ma ra­ja­mi­sest loo­bu­mi­se eel­nõu tul­nuks en­ne vo­li­ko­gu istungi päe­va­kor­da li­sa­mist saa­ta aru­ta­mi­seks ko­mis­jo­ni­des­se. Kui in­fot ei ole, te­ki­vad­ki ole­tu­sed, tõ­de­sid nad. And­re Sepp esi­tas val­la­va­ne­ma­le va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald 7 liik­me all­kir­ja­ga aru­pä­ri­mi­se, mil­les soo­vi­tak­se in­fot Raa­si­ku las­teaia moo­dul­rüh­mast loo­bu­mi­se, sel­leks ka­van­da­tud ra­ha ka­su­ta­mi­se ja las­teaia­koh­ta­de prob­lee­mi la­hen­da­mi­se koh­ta.

Lap­se­va­ne­ma­te pöör­du­mi­ne
Vo­li­ko­gu is­tun­gil pa­lu­sid sõ­na ka lap­se­va­ne­mad Ma­rian­ne Põld, kes on val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, ja An­ni­ka Kink Raa­si­kult. Nad and­sid is­tun­gil val­la­va­ne­ma­le üle 91 lap­se­va­ne­ma all­kir­ja­ga pöör­du­mi­se, mil­les soo­vi­tak­se, et lei­taks ta­he ja la­hen­du­sed te­ha Raa­si­ku las­teaia juur­de moo­dul­rühm. See an­nab lap­se­va­ne­ma­te­le las­teaia­koh­ta­de osas reaal­se kind­lus­tun­de, on pöör­du­mi­ses.

Sõ­na­võ­tus sel­gi­ta­sid lap­se­va­ne­mad, et all­kir­ja­de ko­gu­mi­se ajend on suur las­teaia­koh­ta­de puu­dus Raa­si­kul. Ku­na ale­vik­ku on ju­ba teh­tud ja ka­van­da­tud uu­si aren­du­si, tu­leks
uu­te las­teaia­koh­ta­de loo­mi­ne nen­de hin­nan­gul tõs­ta olu­li­seks prio­ri­tee­diks ju­ba nüüd.

Prae­gu las­teaia­koh­ta oo­ta­va­te va­ne­ma­te jaoks on nen­de kin­ni­tu­sel olu­li­sed nii aeg, ruum kui koht. See tä­hen­dab, osa va­ne­maid on ar­ves­ta­nud, et saa­vad las­teaia­ko­ha ke­va­del, ja tei­nud sel­lest läh­tu­valt kok­ku­lep­ped oma tööand­ja­te­ga, lap­se­va­ne­ma­te jaoks on olu­li­ne, et uu­si rüh­ma­ruu­me ei teh­taks las­teaia õp­pe­te­ge­vu­seks ka­su­ta­ta­va­te ruu­mi­de ar­velt ning et kõik rüh­mad asuk­sid prae­gu­se las­teaia ter­ri­too­riu­mil.

An­ni­ka Kink tõ­des, et se­ni on val­la­va­lit­sus moo­dul­rüh­ma­le ain­sa või­ma­li­ku al­ter­na­tii­vi­na pak­ku­nud ole­ma­so­le­vaid las­te­hoiu­koh­ti, kuid las­te­hoid ei ole las­teaia­ga sa­ma­väär­ne õp­pe­te­ge­vu­se, töö­ta­ja­te kva­li­fi­kat­sioo­ni poo­lest: „All­kir­jad sel­le­l pöör­du­mi­sel näi­ta­vad, et lap­se­va­ne­mad ee­lis­ta­vad las­teaia­rüh­mi.“

Ma­rian­ne Põld kin­ni­tas, et moo­dul­rüh­ma on vä­ga va­ja, sest prae­gu puu­du­vad sa­ma­väär­sed või pa­re­mad al­ter­na­tiiv­sed la­hen­du­sed: „Lap­se­va­ne­ma­te­le on se­da lu­ba­tud, nad on se­da oo­da­nud. Prae­gu va­lit­seb meie jaoks kind­lus­tun­de puu­du­mi­ne ja meil on usal­da­ma­tus, sest üh­te­gi teist la­hen­dust ei ol­nud meie jaoks laual ega ole ka val­mis.“

Val­la­va­lit­sus ot­sib al­ter­na­tii­ve
Val­la­va­nem Raul Siem üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus aru­tab las­teaia­tee­mat taas järg­mi­se nä­da­la is­tun­gil. Li­saks söök­la­ruu­mi­de ühen­da­mi­se­le on te­ma sõ­nul idee te­ha Raa­si­ku las­teaia kesk­mi­se­le osa­le juur­dee­hi­tus, et ma­hu­ta­da las­teaia­hoo­nes­se sü­gi­sel veel roh­kem lap­si kui üks rüh­ma­täis.

„Kui plaan on pii­sa­valt küps, tut­vus­ta­me ko­mis­jo­ni­des,“ sõnas val­la­va­nem.

Cra­mo Es­to­nialt moo­dul­rüh­ma ost­mi­se le­pin­gu lõ­pe­ta­mi­se eel­nõu ka­vat­seb ta uues­ti vo­li­ko­gu­le esi­ta­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si koh­ta teh­ti 131 et­te­pa­ne­kut
Järgmine artikkelKaha­la Jär­ve Jää­kas toi­mus hoo­li­ma­ta tu­ge­vast tuu­lest