Kuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka­fil­mid 2020

99

Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­helt leiab kroo­ni­ka­fil­mid 2020. aas­tal val­las toi­mu­nu koh­ta. Need fil­mis ja mon­tee­ris val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka, mil­le juht ja ope­raa­tor-mon­tee­ri­ja on Raul Val­gis­te.

Kok­ku on val­la vee­bi­le­hel 12 fil­mik­lip­pi, igaü­he pik­kus li­gi 5 mi­nu­tit. Ka­jas­ta­tud on aja­loo­kon­ve­rent­si „Kuu­sa­lu ki­hel­kond 800“, Kuu­sa­lu mul­tis­por­di­väl­ja­ku ava­mist, Eduard Ah­ren­si kee­le­kon­ve­rent­si, Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mist Kõr­veaial, Eu­roo­pa kait­sea­la­de päe­va, Ha­ra re­gat­ti ja sa­da­ma aren­dust, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li­le ni­meand­mi­se kont­sert-ak­tust, Li­set­te Mok­si kor­ral­da­tud kont­ser­ti „Len­da lin­du“ Uu­ri kü­las, Sal­mis­tu kü­la 565. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mist, La­he­maa mi­li­taar­pä­ran­di päe­vi Ha­ra sa­da­mas, Kuu­sa­lu TET-ma­ja ehi­tust ja ava­mist ning Lii­va laa­ta Ka­ha­la kü­las.

Raul Val­gis­te kom­men­tee­ris, et va­rem on val­la­va­lit­sus tel­li­nud kroo­ni­ka­fil­mide tegijatelt küm­ne­mi­nu­ti­li­sed kli­pid val­las aas­ta jook­sul toi­mu­nud 6-7 üri­tu­sest, kuid mul­lu le­pi­ti kok­ku, et epi­soo­did tu­le­vad poo­le lü­he­mad ja kok­ku 12 üri­tu­sest. Muu­de­tud on ka for­maa­ti, epi­soo­did on uu­dis­li­kud, se­ni teh­ti mee­leo­lu­ka­maid klip­pe.

„Li­sa­sin teks­ti­de juur­de tiit­rid, et oleks liht­sam jäl­gi­da ja aru­saa­dav ka vaeg­kuul­ja­te­le. Ko­roo­na­pii­ran­gu­te ja erio­lu­kor­ra pä­rast tu­li ka­jas­ta­ta­va­te üri­tus­te esialg­ses plaa­nis te­ha muu­da­tu­si, aga lõ­puks juh­tus nii, et te­gin kok­ku 15 epi­soo­di, kolm üle­jää­nut mon­tee­rin sa­mu­ti kok­ku ja aval­dan Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka klip­pi­de­na,“ üt­les Raul Val­gis­te ja li­sas, et kui­gi lu­bas es­malt kroo­ni­ka­fil­mi val­la­va­lit­su­se­le üle an­da jaa­nua­ri lõ­pus, sai need lõp­li­kult val­mis ja an­dis üle veeb­rua­ris. Val­la ko­du­le­he­le jõud­sid kli­pid seo­ses sel­le uuen­dus­töö­de­ga veel hil­jem.

„Käin sa­ge­li kaa­me­ra­ga rin­gi ja fil­min, ar­hii­vi­ma­ter­ja­li on pal­ju ja va­ja­du­sel saab epi­soo­di­de­le li­sa­da ka va­rem üles võe­tud kaad­reid,“ mär­kis ta.

Val­la kroo­ni­ka­fil­mi TET-ma­ja epi­soo­dis on pea­le Raul Val­gis­te fil­mi­tu veel Kehra pääs­te­ko­man­dolt saa­dud vi­deo­kaad­rid. Need on sal­ves­ta­tud siis, kui TET-ma­ja asu­ko­hal ol­nud va­na ka­he­kor­ru­se­li­ne puit­ma­ja süt­tis põ­le­ma ja pääst­jad se­da kus­tu­ta­sid.

Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka teeb val­la kroo­ni­ka­fil­mi ka käe­so­le­val aas­tal. Ehk­ki taas on Co­vi­di olu­kord ja riik pan­dud luk­ku, jõu­dis ta fil­mi­da Kol­ga jää­hal­li ava­mist, Ka­ha­la jär­ve jää­kat ning ka tal­vi­seid hool­dus­töid val­la tee­del.

„Olen ka tä­na­vu val­mis va­ja­du­sel plaa­ne muut­ma. Usun, et lu­ba­tud 12 klip­pi saa­me ka see­kord aas­ta pea­le kok­ku,“ loo­dab ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ta­sub käe­so­le­va aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi te­ge­mi­se eest MTÜ-le Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka 7200 eu­rot, sa­ma palju läks maks­ma ka möö­du­nud aas­ta film.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ar­hi­tekt on Reet Vii­gi­puu
Järgmine artikkel„Kät­te­mak­su­kon­to­ri“ ka­he- o­sa­li­ne lu­gu teh­ti Kol­ga mõi­sas