Raa­si­ku val­la ar­hi­tekt on Reet Vii­gi­puu

860
REET VIIGIPUU.

Es­mas­päe­vast, 19. ap­ril­list töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ar­hi­tek­ti­na Reet Vii­gi­puu (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, õp­pi­nud Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­lis ja Ees­ti Kuns­ti­aka­dee­mias ar­hi­tek­tuu­ri, töö­ta­nud üle 20 aas­ta ar­hi­tek­ti­na eraet­te­võ­te­tes, paar aas­tat ka toot­mi­set­te­võ­te­tes di­sai­ne­ri või pro­jek­tee­ri­ja­na. Reet Vii­gi­puu sõ­nas, et tal­le meel­dib elus nä­ha as­ju eri nur­ka­de alt, see­tõt­tu mõt­les proo­vi­da tööd ava­li­kus sek­to­ris: „Näen Raa­si­ku val­da na­gu kom­pakt­set mu­de­lit, kus vald­kon­na­ga saab te­ge­le­da kui ter­vi­ku­ga.“

Eelmine artikkelVee­bi­leht „Ran­na­kie­le ko­du“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka­fil­mid 2020