„Kät­te­mak­su­kon­to­ri“ ka­he- o­sa­li­ne lu­gu teh­ti Kol­ga mõi­sas

858
Näit­le­ja TÕ­NU TAMM ja „Kät­te­mak­su­kon­to­ri“ režis­söö­ri as­sis­tent LAU­RA LAA­SI Kol­ga mõi­sa ees. Fo­to Mee­lis Ron­do

Nel­ja­päe­va, 29. ap­ril­li õh­tul lä­heb TV3 eet­ris­se se­riaa­li „Kät­te­mak­su­kon­tor“ ka­he­osa­li­se loo „Peeg­li ta­ga“ esi­me­ne osa. Teist osa näeb nä­dal hil­jem. „Peeg­li ta­ga“ on kir­ju­ta­tud Kol­ga mõi­sa­le mõel­des ja seal olid pea­mi­sed võt­te­pai­gad. Võt­ted al­ga­sid eel­mi­se aas­ta ke­va­del, töö­ta­da jõu­ti kol­mel päe­val, siis tu­lid ko­roo­na­pii­ran­gud ja erio­lu­kord, se­riaa­li hooaeg jäi poo­le­li.

Ting­li­kult kes­tis võt­te­pe­riood üle aas­ta, sest üle­jää­nud st­see­nid sal­ves­ta­ti Kol­gas tä­na­vu ke­va­del kol­me päe­va­ga, kom­men­tee­ris režis­söö­ri as­sis­tent Lau­ra Laa­si. Et saaks aas­ta­ta­gu­seid st­see­ne ära ka­su­ta­da, kir­ju­tas st­se­na­rist Mih­kel Ul­man lu­gu vei­di üm­ber.

Lau­ra Laa­si: „Ole­me ka va­rem käi­nud Kol­gas võt­tel, sel­lest on head ko­ge­mu­sed ja mä­les­tu­sed. Kol­ga mõis so­bib oma efekt­se vä­li­mu­se ja põ­ne­va­te ruu­mi­de­ga häs­ti „Kät­te­mak­su­kon­to­ri“ müs­ti­lis­te lu­gu­de sünd­mus­ko­haks. Suur osa on ka Mee­lis Ron­dol, kes meid ala­ti abi­val­milt vas­tu võ­tab ja sa­mas ke­has­tab mõi­sa osa­des lä­bi­vat te­ge­last Voo­te­le Von­kat.“

Esi­mest kor­da fil­mi­ti se­riaa­li jaoks Kol­gas 2016. aas­ta lõ­pus ning 2017. aas­ta su­vel sal­ves­ta­ti seal Kol­ga mõi­sa koh­ta kir­ju­ta­tud lu­gu „Vin­dic­ta“ kum­mi­ta­va­test tsis­terts­las­test ja mõi­sas le­gen­di jär­gi te­gut­se­nud pu­na­päi­sest nõiast.

Ku­na se­riaa­li esi­me­ne kunst­nik Kris­to Jür­man elab Ani­jal, on Ani­ja mõi­sas käi­dud fil­mi­mas üle küm­ne kor­ra. 2012. aas­tal fil­mi­ti seal pi­ke­malt sa­mu­ti üht kum­mi­tus­lu­gu.

Ida-Har­jus on Lau­ra Laa­si sõ­nul se­riaa­li st­see­ne fil­mi­tud veel pal­ju­des pai­ka­des, ka Keh­ras ja Sood­las, Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu val­la eri koh­ta­des. Su­vi­ti on üks mee­lis­paik Nee­me kü­la.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka­fil­mid 2020
Järgmine artikkelSõnumitoojas 28. aprillil