Kuu­sa­lu val­la 4 väi­keet­te­võt­te­le an­tak­se kok­ku 28 260 eu­rot Lea­der-toe­tust

48

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi ju­ha­tus kin­ni­tas tä­na­vu­se taot­lus­voo­ru pro­jek­ti­de ra­has­tu­se, mil­le­ga toe­ta­tak­se mik­ro- ja väi­keet­te­võt­teid. Kuu­sa­lu, Ta­pa, Hal­ja­la ja Kar­di­na val­la ning Lok­sa linna et­te­võt­jad said meet­mes­se 2.1 „Mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne“ ra­ha­taot­lu­si esi­ta­da märt­si al­gu­ses. Toe­tust ja­gub piir­kon­na 9 et­te­võt­te­le, neist 4 on Kuu­sa­lu val­last.

Ja­ga­mi­se­le lä­heb kok­ku 65 058 eu­rot, mis on ko­gu­ne­nud Aren­dus­ko­ja va­ra­se­ma­te taot­lus­voo­ru­de el­lu­vii­ma­ta pro­jek­ti­dest. Aren­dus­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jon on märt­si­kuu taot­lus­voo­ru pro­jek­ti­de­le hin­de­punk­tid and­nud, ju­ha­tus ra­ha­jao­tu­se kin­ni­ta­nud ning taot­le­jad või­vad ha­ka­ta ra­has­ta­ta­vaid pro­jek­te oma vas­tu­tu­sel el­lu vii­ma. Lõp­li­ku kin­ni­tu­se saa­vad toe­tus­sum­mad um­bes ka­he kuu pä­rast, kui PRIAs on pro­jek­tid üle kont­rol­li­tud. Toe­tus­sum­mad maks­tak­se väl­ja ta­gant­jä­re­le.

Täien­da­vas­se taot­lus­voo­ru esi­ta­ti see­kord 15 ra­ha­taot­lus­pro­jek­ti, mil­lest hin­da­mi­se­le suu­na­ti 14, üks pro­jekt ei vas­ta­nud nõue­te­le. Pro­jek­ti­de­ga taot­le­ti kok­ku 104 723,61 eu­rot. Et­te­võt­lus­meet­me­te pu­hul peab toe­tus­sum­ma moo­dus­ta­ma ku­ni 60 prot­sen­ti ning taot­le­ja omao­sa­lus ole­ma vä­he­malt 40 prot­sen­ti ko­gu­mak­su­mu­sest. See­kord­ses voo­rus oli toe­tu­se mii­ni­mum­määr 5000 eu­rot ning mak­si­maal­selt sai kü­si­da 10 000 eu­rot.

Hin­da­mis­tu­le­mus­te põh­jal pa­re­mus­jär­jes­tus­se sea­tud ta­be­lis on esi­ko­hal Kuu­sa­lu val­la fir­ma A.A.Idee OÜ. Et­te­võ­te saab mööb­li val­mis­ta­mi­seks va­ja­li­ku serv­pea­lis­tus­ma­si­na jaoks 6678,49 eu­rot, omao­sa­lus on 7999,51 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 14 678 eu­rot.
OÜ-le Vei­ni­mõis­nik an­tak­se Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la pas­tö­ri­see­ri­mi­se, kar­bo­ni­see­ri­mi­se ja filt­ree­ri­mi­se va­hen­di soe­ta­mi­seks 5197,74 eu­rot, omao­sa­lus on 34,18 6eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 8662,92 eu­rot.

FIE Prii­du Veer­sa­lu toe­tus 6720 eu­rot lä­heb Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lu söö­da­toot­mi­se teh­ni­ka­par­gi uuen­da­mi­seks. Omao­sa­lus on 4480 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 11 200 eu­rot.

Vel­di ja Po­jad OÜ saab pro­jek­ti­le „Pa­ga­ri-söö­gi­ko­da La­he­maa­le. La­he­dad pa­ga­rid La­he­maalt Lee­si kü­las küp­se­ta­vad eri­ne­vaid pa­ga­ri­too­teid“ 9663 eu­rot, omao­sa­lus on 6442 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 16 105 eu­rot.

Aren­dus­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kai­sa Lin­no Kuu­sa­lu val­las, Lai­vi Kir­si­puu Lok­sa lin­nas, An­ne­li Ki­vi­saar Hal­ja­la val­last, Ann Lõh­mus Kad­ri­na val­last, Ind­rek Jurt­šen­ko Ta­pa val­last ja ko­mis­jo­ni esi­mees Ala­ri Kirt, kes on va­rem ol­nud Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se esi­mees.
Ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu ei saa­nud hin­da­mis­ko­mis­jon ka tä­na­vu taot­le­ja­te­ga tut­vu­mi­seks ühist ring­sõi­tu te­ha. Ko­mis­jo­ni koo­so­lek toi­mus in­ter­ne­tis Zoom kesk­kon­nas, taot­le­ja­tel oli või­ma­lik soo­vi kor­ral oma te­ge­vust ja pro­jek­ti tut­vus­ta­da.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus: „Kõi­gi taot­lus­te kesk­mi­ne hin­ne oli üle 5 punk­ti, mis tä­hen­dab, et olek­sid saa­nud ra­has­tu­se, kui toe­tus­ra­ha oleks ol­nud roh­kem.“

Eu­roo­pa Lii­du maae­lu aren­da­mi­se toe­tu­seks loo­dud Lea­der-prog­ram­mi vii­ma­ne pe­riood kes­tis aas­ta­tel 2014-2020. Ta­va­pä­ra­selt pi­da­nuks pe­rioo­di lõ­pus al­ga­ma uue pe­rioo­di jaoks st­ra­tee­gia koos­ta­mi­ne. Kui st­ra­tee­gia ja uueks pe­rioo­diks lu­ba­ta­vad sum­mad kin­ni­ta­tud, al­les siis saab ha­ka­ta kor­ral­da­ma järg­mi­si taot­lus­voo­ru­sid. Ent Co­vi­di tõt­tu on et­te­val­mis­ta­vad te­ge­vu­sed lük­ku­nud eda­si. Lõp­lik­ke ot­su­seid po­le Brüs­se­lis ega ka Ees­tis lan­ge­ta­tud, aga plaa­nis on jät­ka­ta toe­tus­voo­ru­de­ga se­ni­se, kuid täien­dus­te­ga st­ra­tee­gia alu­sel, et Lea­der-te­ge­vus ei jääks seis­ma, rää­kis te­gev­juht.

Eelmine artikkelAeg­vii­dust kii­re in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­seks 100 soo­vi­jat
Järgmine artikkelOoda­tak­se kan­di­daa­te Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se