Ooda­tak­se kan­di­daa­te Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se

44
KRISTA ALLIK.

Noortevolikogu valimised toimuvad reedel ja laupäeval, 4. ja 5. juunil.

Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu esi­me­se koos­sei­su va­li­mi­sed toi­mu­vad 4. ja 5. juu­nil. Kan­di­dee­ri­mi­sa­val­du­si saab esi­ta­da ku­ni 5. mai­ni.

Kuu­sa­lu val­las ei ole noor­te­vo­li­ko­gu se­ni ol­nud, sel­leks puu­dus ka sea­dus­lik alus. Mul­lu sü­gi­sel, 4. no­vemb­ril võt­tis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu vas­tu noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­ru­se, mil­les on sä­tes­ta­tud noor­te­vo­li­ko­gu ees­märk ja põ­hi­te­ge­vu­sed, va­li­mis­te kord ning eda­si­ne töö­kor­ral­dus, õi­gu­sed ja ko­hus­tu­sed.

Noortevolikogu on Kuu-salu vallavolikogu juures tegutsev esinduskogu. Eesmärk on kaasata noori ühiskondliku elu korraldamisse. Noor­te­vo­li­ko­gus­se va­li­tak­se vas­ta­valt põ­hi­mää­ru­se­le 5-9 lii­get ka­heks aas­taks. Kan­di­dee­ri­da saa­vad 14-26aas­ta­sed ja hää­le­ta­da 11-26 aas­ta­sed noo­red, kes ela­vad või õpi­vad Kuu­sa­lu val­las. Va­li­mi­sed on sa­la­ja­sed. Noo­ri puu­du­ta­va­tes vald­kon­da­des ha­ka­tak­se kon­sul­tee­ri­ma noor­te­vo­li­ko­gu­ga, kel­le et­te­pa­ne­kud on val­la­vo­li­ko­gu­le ja val­la­va­lit­su­se­le soo­vi­tus­li­kud.

Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik üt­les, et se­ni ei ole noor­te­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­mi­seks aval­du­si esi­ta­tud, kuid ae­ga veel on: „Pä­rast 5. maid hak­ka­me kõi­ki kan­di­daa­te tut­vus­ta­ma Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö ko­du­le­hel, mil­le sai­me val­mis ap­ril­li al­gu­ses. Li­saks sel­le­le on igal kan­di­daa­dil või­ma­lus te­ha va­li­mis­kam­paa­niat ja end tut­vus­ta­da nii, kui­das os­kab ja saab.“

Noor­te­vo­li­ko­gu va­li­mis­ko­mis­jo­ni liik­me­teks on kin­ni­ta­tud Kris­ta Al­lik, Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­se­sin­du­se juht Kärt Kir­si­maa, Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­du­se juht Gre­te Tuur, Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esin­da­ja­na Kris­ti Ve­te­maa ja val­lavalitsuse esindajana Ve­ro­ni­ka Laen­de.

Kris­ta Al­li­ku sõ­nul on noor­te­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­ma ja kan­di­daa­ti­de poolt hää­le­ta­ma oo­da­tud ka Lok­sa güm­naa­siu­mis õp­pi­vad noo­red, kel­le elu­koht on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu vald. Sa­mu­ti oo­da­tak­se kan­di­dee­ri­ma ja va­li­mis­tel osa­le­ma neid Kuu­sa­lu val­la noo­ri, kes õpi­vad mu­jal või ju­ba töö­ta­vad.

Kui­das täp­selt va­li­mi­sed kor­ral­da­tak­se, po­le ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu veel ot­sus­ta­tud, kuid va­li­mi­sed on ka­vas lä­bi viia nii Kol­gas, Kuu­sa­lus kui ka Lok­sal.