Kuu­sa­lu vald tun­nus­tas tub­li­sid noo­ri

198
Kuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re no­mi­nen­did es­mas­päe­val val­la­ma­jas: UKU AAS­RAND, JOO­SEP MÜRK ja SO­FIA RU­TI­KU. Fo­to Me­ri­lin Luks

Kuu­sa­lu val­la aas­ta noor va­li­tak­se kol­me kan­di­daa­di seast.

Kuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re tiit­li kan­di­daa­did So­fia Ru­ti­ku, Uku Aas­rand ja Joo­sep Mürk käi­sid es­mas­päe­val, 29. no­vemb­ril Kuu­sa­lu val­la­ma­jas, kus nei­le kor­ral­da­ti val­la­va­ne­ma pi­du­lik vas­tu­võtt. Kuu­sa­lu val­la aas­ta noor kuu­lu­ta­tak­se väl­ja val­la tä­nu­peol Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Tra­dit­sioo­ni­li­selt on tä­nu­pi­du toi­mu­nud jaa­nua­ri al­gu­ses, see­kord tu­leb kuu lõ­pus.
Kuu­sa­lu val­la aas­ta noor va­li­tak­se nel­jan­dat kor­da. Val­la­va­ne­ma vas­tu­võtt kor­ral­da­ti aas­ta noo­re no­mi­nen­ti­de­le kol­man­dat kor­da.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt an­dis es­mas­päe­val val­la­ma­ja saa­lis noor­te­le üle tä­nu­tahv­lid, mil­le ku­jun­das Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja Els­beth Link.

Kae­tud oi suu­pis­te­laud. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man ja noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik arut­le­sid li­gi tund ae­ga kest­nud vas­tu­võ­tul koos noor­te­ga päe­va­ka­ja­li­si tee­ma­sid, ka prü­gi­veo kor­ral­da­mi­sest val­las ning raa­ma­tu­te lu­ge­mi­sest. Noo­red tut­vus­ta­sid, mil­le­ga nad te­ge­le­vad.

So­fia Ru­ti­ku Uu­ri kü­last õpib Kol­ga koo­li 9. klas­sis. Ta on fol­k-an­samb­li Uu­ri­kad lii­ge, lau­lab ja män­gib viiu­lit. Te­ma kan­di­da­tuu­ri esi­ta­ja on kir­ju­ta­nud et­te­pa­ne­kus, et eel­mi­sel sü­gi­sel sai ta Kuu­sa­lu val­la Lau­lu­lap­se kon­kur­sil oma va­nu­sek­las­sis esi­ko­ha ja Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­sel tei­se ko­ha. Tä­na­vu ke­va­del osa­les ta luu­le­kon­kur­sil, kus sai kol­man­da ko­ha. So­fia Ru­ti­ku õpib teist aas­tat Tal­lin­nas Ot­sa-koo­li ee­lõp­pes, möö­du­nud aas­tal õp­pis klas­si­ka­list muu­si­kat, tä­na­vu maail­ma­muu­si­kat. „So­fia on sil­ma­pais­tev ja an­de­kas Kuu­sa­lu val­la noor,“ on mär­gi­tud tut­vus­tu­ses.

Uku Aas­rand Kol­ga­kü­last on Kuu­sa­lu kesk­koo­li 11. klas­si õpi­la­ne ja õpi­la­se­sin­du­se lii­ge. Ku­ni 9. klas­si lõ­pu­ni käis Lok­sa güm­naa­siu­mis, kus kuu­lus sa­mu­ti õpi­la­se­sin­dus­se. Ta on va­li­tud Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se. Uku Aas­rand on jalg­pal­lik­lu­bi Ka­lev män­gi­ja ning edu­kas sport­la­ne mit­mel spor­dia­lal. Ta on ka Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ris. Te­da on aas­ta noo­re kan­di­daa­di­na ise­loo­mus­ta­tud kir­ja­li­kus et­te­pa­ne­kus kui as­ja­lik­ku, tub­lit ja ak­tiiv­set Kuu­sa­lu val­la noort.

Joo­sep Mürk on Kuu­sa­lu kesk­koo­li abi­tu­rient, aas­taid ol­nud koo­li õpi­la­se­sin­du­ses. Ta kuu­lub sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se ning jalg­pal­lik­lu­bis­se Kuu­sa­lu Ka­lev, võist­leb ka korv­pal­lis ja võrk­pal­lis. Te­ma koh­ta kir­ju­ta­tud et­te­pa­ne­kus on öel­dud: „Mi­tu aas­tat ju­ba kir­ju­tab Joo­sep ka luu­le­tu­si, mi­da käi­nud luu­leõh­tu­tel esi­ta­mas, ning rä­pib. Joo­sep on liht­salt vä­ga sar­mi­kas, to­re ja edu­kas noor­mees, kes on tub­lis­ti esin­da­nud Kuu­sa­lu noo­ri ning jät­nud oma jäl­je noor­te elu eden­da­mis­se.“

Eelmine artikkelKuusalu ujumise meistrivõistlustel otsustas sajandik
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gus 4 frakt­sioo­ni