Kuusalu ujumise meistrivõistlustel otsustas sajandik

482
Kuu­sa­lu lah­tis­tel uju­mi­se meist­ri­võist­lus­tel olid 14–25aas­tas­te kon­ku­rent­sis kaks pa­re­mat MIKK KIR­SI­MAA ja AR­TI HEIN­MAA. Fo­to Ma­rian­ne Sei­man

Lau­päe­val Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses pee­tud Kuu­sa­lu val­la lah­tis­te uju­mis­meist­ri­võist­lus­te võit­jad sel­gi­ta­ti viie dis­tant­si põh­jal. Va­li­da sai 50 meet­rit lib­li­kat, 50 meet­rit kroo­li, 50 meet­rit rin­nu­li, 50 meet­rit se­li­li ja 100 meet­rit komp­lek­si. Pa­re­mus­jär­jes­tus mää­ra­ti esi­koh­ta­de ar­vu jär­gi. Kui esi­koh­ti oli võrd­selt, võr­rel­di, kes sai roh­kem tei­si koh­ti.

Kõi­ge ta­sa­vä­gi­se­maks ku­ju­nes Ma­rian­ne Sei­ma­ni hoo­le­alus­te, 9. klassi õpilaste Mikk Kir­si­maa ja Ar­ti Hein­maa kon­ku­ree­ri­mi­ne 14–25aas­tas­te võist­lusk­las­sis. Mikk Kir­si­maa või­tis lib­lik- ja kroo­liu­ju­mi­se. Rin­nu­li­dis­tant­si fi­ni­šis la­hu­tas te­da klas­si­ven­nast üks sa­jan­dik.

Ar­ti Hein­maa pöö­ras pa­re­mu­se en­da ka­suks se­li­liu­ju­mi­ses ja komp­lek­su­ju­mi­ses, kus 25 meet­ri kau­pa tu­leb uju­da lib­li­kat, se­li­li, rin­nu­li ja kroo­li.

Ku­ni 13aas­tas­te tüd­ru­ku­te­seas või­tis Jo­han­na Lee Ee­rik­soo, kes oli pa­rim nel­jal dis­tant­sil. Pois­te võit­ja Maik Hein­rich Mai­berg sai esi­ko­ha kol­mel dis­tant­sil.

14–25aas­tas­te nei­du­de/nais­te seas oli üle­kaa­lu­kalt pa­rim Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, ke­da saa­tis täi­se­du viis või­tu. Kõik kolm noort uju­jat har­ju­ta­vad Ma­rian­ne Sei­ma­ni käe all.

26–45aas­tas­te kon­ku­rent­sis väl­ju­sid võit­ja­na Pi­ret Vil­lum-Sa­lak ja Mar­gus Hein­ta­lu, 45–65aas­tas­te seas Tiia Riis ja Alek­sandr Krõ­lov­ ning üle 66aas­tas­te seas Sir­je Vool­maa ja Os­si Val­le­maa.

Indrek Sei ujumiskooli Kuusalu rühma treener Ma­rian­ne Sei­man ot­sus­tas üle pi­ka aja ka ise võis­tel­da. Ta oli pa­rim kroo­li- ja se­li­liu­ju­mi­ses 46–65aas­tas­te seas.

Lau­päe­va­se jõup­roo­vi noo­rim osa­le­ja, 2012. aas­tal sün­di­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li 3. klas­si õpi­la­ne­ Ric­hard Ki­vi­rand võist­les pü­ha­päe­val ju­ba noo­ri­ma­te­le uju­ja­te­le kor­ral­da­tud see­ria­võist­lu­se „Kõik meie par­di­ke­sed” avae­ta­pil Kei­las, kus saa­vu­tas 50 m va­bau­ju­mi­ses isik­li­ku re­kor­di­ga 37,65 kol­man­da ­ja 50 m se­li­liu­ju­mi­ses aja­ga 47,14 kuuen­da ko­ha, mil­le eest tee­nis sa­mu­ti au­hin­na. No­vemb­ri al­gu­ses Tar­tus toi­mu­nud mõõ­du­võt­mi­sel Spee­do räi­me­ral­lil püs­ti­tas ta isik­li­ku re­kor­di 50 m kroo­lis aja­ga 37,79 ja 50 m se­li­li­dis­tant­sil aja­ga 45,69, mis and­sid vas­ta­valt nel­jan­da ja viien­da ko­ha.

Eelmine artikkelPresident ALAR KARIS kohtus Valklas Kuusalu kooli õpilastega
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald tun­nus­tas tub­li­sid noo­ri