Kuu­sa­lu Soo­jus ei tõs­ta 1. ap­ril­list tee­nus­te hin­da

118
KALLE KÜNGAS.

Ehk­ki Kuu­sa­lu val­la­le kuu­luv kom­mu­naa­let­te­võ­te Kuu­sa­lu Soo­jus saa­tis 26. veeb­rua­ril klien­ti­de­le tea­te, et tõs­tab 1. ap­ril­list vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­da, jääb hin­na­tõus ära, sest 1. märt­sil tü­his­tas val­la­va­lit­sus hin­na­tõu­su koos­kõ­las­ta­mi­se ot­su­se, mil­le oli vas­tu võt­nud mõ­ni päev va­rem, 25. veeb­rua­ril.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tee­nus­te hin­da on va­ja tõs­ta kü­la­de pum­ba­ma­ja­des ja bio­pu­has­ti­tes teh­tud in­ves­tee­rin­gu­te tõt­tu, sest kät­te on jõud­nud aeg ha­ka­ta fon­di­dest saa­dud toe­tus­te­le omao­sa­lu­se­na li­sa­tud lae­nu­sum­ma­sid ta­ga­si maks­ma.

„Sel­gi­ta­sin vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni­le hin­na­tõu­su põh­ju­seid. Ku­ni aru­te­lu po­le lä­bi, me hin­na­tõu­su ära­jää­mi­sest klien­ti­de­le ei tea­ta­nud, aga nüüd hak­kab märts lõp­pe­ma, uu­si ot­su­seid po­le ja pa­ne­me sel­le­ko­ha­se in­fo et­te­võt­te ko­du­le­he­le,“ sõ­nas ta.

Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioon ei ole jõud­nud kok­ku­lep­pe­le, kas ja kui pal­ju toe­ta­da val­laee­lar­vest Kuu­sa­lu Soo­ju­se lae­nu­de ta­ga­si­maks­mist, et hin­na­tõu­su väl­ti­da või vä­hen­da­da.
Kuu­sa­lu Soo­jus on ka­he vii­ma­se aas­ta ja tä­na­vus­te esi­mes­te kuu­de­ga in­ves­tee­ri­nud kok­ku 1,85 mil­jo­nit eu­rot. KIK toe­tas sel­lest 1,23 mil­jo­ni eu­ro­ga, Kuu­sa­lu vald 95 000 eu­ro­ga. Kuu­sa­lu Soo­jus võt­tis omao­sa­lu­seks lae­nu 520 910 eu­rot.

Et­te­võ­te soo­vis hin­na­tõu­su joo­gi­vee pu­hul 9,5 prot­sen­ti – joo­gi­vee prae­gu­ne hind on koos käi­be­mak­su­ga 2,21, uus hind oleks 2,42 eu­rot/m3. Reo­vee hin­na­tõu­su ka­van­da­ti 8,53 prot­sen­ti – prae­gu­ne on koos käi­be­mak­su­ga 2,93 ja uus 3,18 eu­rot/m3. Kuu­sa­lu Soo­jus osu­tab joo­gi­vee tee­nust Kuu­sa­lus, Kol­gas, Kiius, Kuu­sa­lu kü­las, Sal­mis­tul, Pä­ris­peal, Uu­ris, Ka­ber­las, Valk­las, Lee­sil, Vi­ha­soos, Vii­nis­tul ja Pu­di­sool ning reo­vee­tee­nust Kuu­sa­lus, Kol­gas, Kiius, Kuu­sa­lu kü­las, Ku­pul, Uu­ris, Valk­las, Kol­ga­kü­las, Vi­ha­soos ja Suur­peal.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se hin­na­tõu­su tee­mal on pi­ke­mad lood il­mu­nud 3. ja 10. märt­si Sõ­nu­mi­too­jas.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las las­te- ja pe­re­de ko­mis­jon
Järgmine artikkelAni­ja val­la toe­tus mees­koo­ri­le