Raa­si­ku val­las las­te- ja pe­re­de ko­mis­jon

128
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas sü­gi­sel loo­dud las­te ja pe­re­de hoo­le­kan­de ko­mis­jo­ni liik­me­teks val­la­va­ne­ma, las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti, ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja, Aru­kü­la koo­li sot­siaal­pe­da­goo­gi, val­la psüh­ho­loo­gi ja piir­kon­na noor­soo­po­lit­sei­ni­ku.

Ko­mis­jo­ni põ­hi­mää­ru­se kin­ni­tas val­la­va­lit­sus no­vemb­ris. Ko­mis­jo­ni üle­san­ne osu­ta­da abi lap­se­le, pe­re­le ning sot­siaal­vald­kon­na spet­sia­lis­ti­le sel­lis­te juh­tu­mi­te la­hen­da­mi­se pu­hul, kus se­ni­sed meet­med ei ole ol­nud pii­sa­valt efek­tiiv­sed – lap­se kor­du­vad õi­gus­rik­ku­mi­sed, koo­li­ko­hus­tu­se mit­te­täit­mi­ne, koh­tu­vä­li­sed kok­ku­lep­ped, va­ne­ma­te­va­he­li­sed vaid­lu­sed. Ko­mis­jon hak­kab ka esi­ta­ma soo­vi­tu­si abi osu­ta­mi­seks las­te­le, las­te­ga pe­re­de­le ning teis­te­le lap­si kas­va­ta­va­te­le ini­mes­te­le ja asu­tus­te­le ning teeb val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­kuid las­te ja pe­re­de heao­lu ning toi­me­tu­le­kut toe­ta­va­te te­ge­vus­te al­ga­ta­mi­seks-kor­ral­da­mi­seks.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nas, et las­te ja pe­re­de hoo­le­kan­de ko­mis­jon on sar­na­ne en­di­se alaea­lis­te ko­mis­jo­ni­ga, kuid las­te ja pe­re­de ko­mis­jon on pi­gem nõuan­dev or­gan, sel­le ot­su­sed on soo­vi­tus­li­kud: „Ko­mis­jo­ni jõua­vad konk­reet­sed juh­tu­mid, mis on las­te­kait­se­le koo­li­dest-las­teae­da­dest või noor­soo­po­lit­seist edas­ta­tud. Need on kee­ru­li­sed lood, mil­le­ga on ju­ba kool ja las­te­kaits­jad tööd tei­nud, kuid loo­de­tud tu­le­must ei ole. Aru­ta­me, mil­li­sed võik­sid ol­la järg­mi­sed sam­mud, kui­das saa­me neid lap­si ja pe­re­sid ai­da­ta.“

Eelmine artikkelÕpi­las­te­le ja­ga­ta­va­test toi­du­pak­ki­dest loo­bu­vad ük­si­kud pe­red
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus ei tõs­ta 1. ap­ril­list tee­nus­te hin­da