Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­ti ko­roo­na­le­vi­ku tõt­tu ta­ga­si­hoid­li­kult

391
Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu sün­ni­päe­va­peol: di­rek­tor ÕN­NE PAIM­RE ning raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad RII­NA ROO­TA­LU ja UVE PÄRN. Fo­to Ing­rid Pär­na

Di­rek­tor Õn­ne Paim­re tea­tas aas­ta al­gu­ses, et Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu juu­be­li­pi­du tu­leb sü­gi­sel, 20. no­vemb­ril. Nii ka teh­ti, kuid ka­van­da­tud esi­ne­jad ja suu­re­ma selts­kon­na­ga tä­his­ta­mi­ne jäid ko­roo­na­vii­ru­se kas­va­va le­vi­ku pä­rast ära.

Kül­la kut­su­ti kol­lee­ge naa­ber­raa­ma­tu­ko­gu­dest, toe­ta­jaid, ak­tiiv­seid ja kauaaeg­seid lu­ge­jaid. Kü­la­li­si võe­ti vas­tu päe­val nel­ja tun­ni jook­sul ning kel­la 15st ko­gu­ne­sid raa­ma­tu­ko­gu prae­gu­sed ja en­di­sed töö­ta­jad.

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu­le on jää­nud nüüd­seks ne­li fi­liaa­li: Kol­gas, Vi­ha­soos, Joa­ves­kil ja Kõn­nus. Aas­ta­te jook­sul on su­le­tud va­ra­se­mad fi­liaa­lid Vii­nis­tul, Hirv­lis ja Ko­da­sool.

Peokutsel olnud öökullist on kavas kujundada raamatukogu logo.

Õn­ne Paim­re: „Mul­jed on sün­ni­päe­va pi­da­mi­sest vä­ga head. Kü­la­li­sed tu­lid ha­ju­ta­tult. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt käis meid ju­ba hom­mi­kul õn­nit­le­mas. Kü­la­li­si oli Har­ju maa­kon­na­raa­ma­tu­ko­gust, las­teaiast Jus­si­ke, Kuu­sa­lu rah­va­ma­jast, Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gust. Tä­na­si­me koos­töö­part­ne­reid ja ak­tiiv­seid lu­ge­jaid tä­nu­kir­ja, juu­be­li pu­huks ku­jun­da­tud jär­je­hoid­ja ja pas­ta­pliiatsi­ga. Lõ­puks oli to­re koh­tu­mi­ne meie oma asu­tu­se töö­ta­ja­te­ga.“

Sün­ni­päe­va pu­hul saab Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus vaa­da­ta mi­tut näi­tust. Kõi­ge lõ­bu­sam on väl­ja­pa­nek ese­me­test, mi­da on unus­ta­tud raa­ma­tu­ko­gus­se ta­gas­ta­tud teos­te va­he­le – jär­je­hoid­jaid, post­kaar­te, va­le­ra­ha, kamm, pil­did, märk­med ja pal­ju muud. Veel on näi­tu­sed „Raa­ma­tud raa­ma­tu­test“, „Au­tog­ram­mi­ga raa­ma­tud“, „Raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sed raa­ma­tud“, „Kuu­sa­lu val­la raa­ma­tu­ko­gud kroo­ni­ka­tes“ ja „Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu lä­bi aas­ta­sa­ja“.

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus on koos fi­liaa­li­de­ga kok­ku 8 töö­ta­jat. Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se tei­sel kor­ru­sel asu­vas raa­ma­tu­ko­gus töö­ta­vad koos di­rek­to­ri­ga raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad Rii­na Roo­ta­lu ja Uve Pärn. Kol­gas on ame­tis raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad Le­lo Paa­di­meis­ter, kes on Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge staažikam, ja Kai­di Kes­küll. Vi­ha­soos töö­tab raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Õie Alt, Joa­ves­kil Kül­li Ta­li­ve­re ning Kõn­nus Lei­li Leht­me.

Kuu­sa­lus sa­da aas­tat te­gut­se­nud raa­ma­tu­ko­gus on prae­gu kok­ku 26 400 raa­ma­tut. Sel aas­tal re­gist­ree­ri­tud lu­ge­jaid 1021, kok­ku on lu­ge­jaid ni­me­kir­jas 2859.

Käe­so­le­va aas­ta kõi­ge loe­tu­mad raa­ma­tud on Ni­co­la May „Väi­ke nur­ga­pood“, Pi­ret Koo­li „Rai­vo Jär­vi. Kõi­ke muud kui ku­ku­pai“, Ind­rek Harg­la „Ap­tee­ker Melc­hior ja Pi­laa­tu­se Evan­gee­lium“, Olav Oso­li­ni „Mi­nu esi­me­ne elu“ ning De­lia Owen­si „Kus lau­la­vad lan­gus­tid“.

Raa­ma­tu­ko­gu al­gus jaa­nua­ris 1920
Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu sün­nia­jaks võib pi­da­da 6. jaa­nua­ri 1920, kui Üle­maa­li­se Ees­ti Noor­soo Ühen­du­se (ÜE­NÜ) kaks päe­va va­rem asu­ta­tud Kuu­sa­lu osa­kond moo­dus­tas lu­ge­mis­rin­gi, alus­ta­ti ühis­lu­ge­mis­te ja kir­jan­du­sõh­tu­te­ga. Raa­ma­tu­ko­gu ot­sus­ta­ti asu­ta­da ju­ha­tu­se 2. juu­nil 1920 toi­mu­nud koo­so­le­kul. Esi­me­ne raa­ma­tu­ko­gu oli Odu­li ta­lus, 100 raa­ma­tut mah­tu­sid üh­te kap­pi. Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja oli Au­gust Mik­kiv.

Aas­ta­tel 1923-1941 asus raa­ma­tu­ko­gu kars­kus­selt­si See­me ma­jas Kesk­väl­jak 4 ehk en­di­ses tee­ma­jas. Aas­ta­tel 1941-1954 oli ro­hu­poe ruu­mi­des Kesk­väl­jak 2, mis nüüd on lam­mu­ta­tud ja ase­me­le ehi­ta­tud TET-ma­ja.

Ka aas­ta­tel 1954-1964 oli raa­ma­tu­ko­gu Kesk­väl­ja­kul, ma­jas nr 10 – rah­va­ma­jas. Aas­ta­tel 1964-1979 te­gut­ses raa­ma­tu­ko­gu Kuu­sa­lu va­nas pas­to­raa­dis. Aas­ta­tel 1979-1994 oli taas Kesk­väl­ja­kul, en­di­ses kü­la­nõu­ko­gu hoo­nes. Aas­tal 1994 ko­lis raa­ma­tu­ko­gu prae­gu­ses­se asu­koh­ta, ter­vi­se­kes­ku­se ma­ja 2. kor­ru­se osa­des­se ruu­mi­des­se.

Kiiu mõi­sa re­mon­di ajal ja­ga­ti tei­se kor­ru­se ruu­me val­la­va­lit­su­se­ga. Kui ruu­mid va­ba­ne­sid, sai raa­ma­tu­ko­gu või­ma­lu­se laie­ne­da ja si­sus­ta­da las­teo­sa­kond-las­te­tu­ba. Kor­ras­ta­mist oo­ta­vad ar­hii­vi­ruu­mid.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­list on JAAN VAR­TER
Järgmine artikkelKol­ga muu­seum avas sa­da­de nuk­ku­de­ga näi­tu­se las­te­raa­ma­tu­te te­ge­las­test