Lahe­maa Tu­ris­miü­hing hak­kab tu­ris­ti­de­le jalg­rat­taid lae­nu­ta­ma

61
La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge KAI­SA LIN­NO kat­se­tab, kui­das on sõi­ta La­he­maa jaoks os­te­tud ren­di­jalg­rat­ta­ga.

La­he­maa Tu­ris­miü­hing, mis koon­dab rah­vus­par­gi ja sel­le mõ­ju­piir­kon­na tu­ris­miet­te­võt­jaid, os­tis pro­jek­ti „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­du­se loo­mi­ne“ raa­mes 25 jalg­ra­tast. Rat­tad on plaa­nis viia Lee­si poe juur­de ja Lok­sa­le, kus tu­ris­tid saa­vad neid ren­ti­da. Jalg­ra­tas­te­le pan­nak­se Vi­sit La­he­maa lo­go, mis on tu­ris­miü­hin­gu kau­ba­märk.

Tu­ris­miü­hin­gu asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no üt­les, et oo­da­tak­se veel et­te­pa­ne­kuid, ku­hu võiks jalg­rat­taid väl­ja­ren­ti­mi­seks pai­gu­ta­da: „Ost­si­me jalg­rat­tad fir­ma Ci­ty Bi­ke va­hen­du­sel, et olek­sid vas­tu­pi­da­vad. Ciy Bi­ke on aas­taid te­ge­le­nud rat­ta­ren­di­ga.“

Pro­jekt „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­du­se loo­mi­ne“ sai EA­Silt tu­ris­mi äri­mu­de­li­te aren­da­mi­se­le suu­na­tud prog­ram­mi eel­mi­se aas­ta ke­vad­voo­rust toe­tust 200 000 eu­rot. La­he­maa piir­kon­na ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed toe­ta­vad pro­jek­ti kok­ku 45 000 eu­ro­ga: Kuu­sa­lu vald 20 000, Hal­ja­la vald 12 000, Ta­pa vald 5000 ja Lok­sa linn 8000 eu­ro­ga.

MTÜ La­he­maa Tu­ris­mi­ühing asu­ta­ti kaks aas­tat ta­ga­si, 12. märt­sil. Nüüd­seks on liik­meid 55. Kai­sa Lin­no sõ­nas, et liik­meid on jär­jest juur­de tul­nud, mis näi­tab, et tu­ris­miet­te­võt­jad soo­vi­vad te­ha koos­tööd.

Märt­si al­gu­ses tä­his­tas ühing Vii­nis­tu kuns­ti­sa­da­mas teist sün­ni­päe­va. Rää­gi­ti se­ni teh­tust, eda­sis­test plaa­ni­dest ning tut­vus­ta­ti kon­kur­si­ga tu­run­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi ame­tis­se va­li­tud Kadri Ot­si­ve­ri.

Töö­le on ha­ka­nud ja jär­jest täie­neb vee­bi­leht Vi­sit La­he­maa, kus leiab in­fot La­he­maa ning sel­le mõ­ju­piir­kon­na toit­lus­tus- ja ma­ju­tu­set­te­võ­te­te ning trans­por­di­või­ma­lus­te koh­ta. Vee­bi­leh­te koos­tab In­geld­rin Aug Pä­ris­pealt.

Mai­kuust hak­kab Vi­sit La­he­maa ko­du­le­hel töö­le üri­tus­te ka­len­der, ku­hu pan­nak­se in­fo Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Kad­ri­na ja Ta­pa val­las ning Lok­sal toi­mu­va­te üri­tus­te koh­ta.

Eu­roo­pa tu­den­gid pa­ku­vad ideid
Kai­sa Lin­no sõ­nul jät­ka­tak­se koos­tööd Ees­ti Maaü­li­koo­li­ga. Mai tei­sel nä­da­lal võõ­rus­ta­tak­se taas Eu­roo­pa kõrg­koo­li­de tu­den­geid ja nen­de õp­pe­jõu­de, kes ma­ju­ta­tak­se Lok­sa kül­je all asu­vas­se Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­ses­se. Üliõ­pi­la­sed hak­ka­vad pak­ku­ma ideid piir­kon­na tu­ris­miet­te­võt­lu­se aren­da­mi­seks. Paar­küm­mend tu­den­git ja­ga­tak­se kol­me rüh­ma, üks grupp tut­vub Pä­ris­pea pool­saa­re, tei­ne Ju­min­da pool­saa­re ja kol­mas Kol­ga piir­kon­na­ga. Tu­den­gid sõi­da­vad rin­gi ren­di­jalg­ra­tas­te­ga.

Oma ideid ja või­ma­lik­ke äri­la­hen­du­si tut­vus­ta­vad nad ree­del, 13. mail Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­ses, kus siis toi­mub La­he­maa tu­ris­mi­foo­rum.

Kai­sa Lin­no: „Oo­ta­me tu­ris­mi­foo­ru­mi­le La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu liik­meid, aga ka kõi­ki tei­si tu­ris­mist hu­vi­ta­tuid. Rää­gi­me su­vep­laa­ni­dest ja tut­vu­me üliõ­pi­las­te pa­ku­ta­va­te la­hen­dus­te­ga.“

La­he­maa gii­di­kur­sus
Teist kor­da on La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu eest­ve­da­mi­sel käi­mas La­he­maa gii­di­kur­sus. Osa­le­jaid on 30. Nen­de ates­tee­ri­mi­ne tu­leb 27. mail. Koo­li­tu­sel on ko­ha­lik­ke ela­nik­ke, hu­vi­li­si mu­jalt Har­ju­maalt ja Lää­ne-Vi­ru­maalt, ka sak­sa keelt os­ka­vad gii­did Tal­lin­nast.

„Tun­dub, et eelmisel aas­tal teh­tud koo­li­tu­se jä­rel po­le meil ik­ka pii­sa­valt gii­de, sest nõud­lus on suur. Meie eda­si­jõud­nud ja ing­li­se­keel­sed gii­did saa­vad nüüd ke­va­del osa­le­da rah­vus­va­he­li­sel gii­di­kur­su­sel,“ lau­sus Kai­sa Lin­no.

Tu­run­dus sot­siaal­mee­dias

Veeb­rua­ris töö­le asu­nud tu­run­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Kadri Ot­si­ver on Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne. Ta lap­se­põl­ve­ko­du on Kiius, ko­roo­na ajal ko­lis va­nae­ma­le kuu­lu­nud Tur­sa­põl­lu tal­lu Liia­pek­si kü­las ning on ha­ka­nud te­ge­le­ma ma­ju­tu­se­ga.

Vi­sit La­he­maa tu­run­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht KAD­RI OT­SI­VER Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis.

Kadri Ot­si­ver on õp­pi­nud fo­tog­raaf, eel­mi­sel aas­tal alus­tas õpin­guid Tal­lin­na Ma­jan­dus­kõrg­koo­lis di­gi­tu­run­dust spet­sia­li­see­ru­mi­se­ga sot­siaal­mee­dia­le.

Ta on asu­nud La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu liik­meid tu­run­da­ma Vi­sit La­he­maa Fa­ce­boo­kis ja Ins­tag­ra­mis. Käib ko­ha­peal, pil­dis­tab, koos­tab teks­tid. Ka on ha­ka­nud ta La­he­maa tut­vus­ta­mi­seks pos­ti­ta­ma fo­to­see­riat „La­he­maa ini­me­sed“.

Kadri Ot­si­ver: „Mi­nu üle­s-an­ne on ai­da­ta Vi­sit La­he­maa kau­ba­mär­gi al­la koon­du­nud La­he­maa et­te­võt­jail end pa­re­mi­ni tu­run­da­da. Mõ­te on luua ka La­he­maa pil­di­pank ning ole­me alus­ta­nud La­he­maa va­na­de fo­to­de tut­vus­ta­mi­se­ga.“

Eelmine artikkelÜKS KÜSIMUS: Miks on Raa­si­ku val­la­va­lit­sus alus­ta­nud hä­dao­lu­kor­ra plaa­ni koos­ta­mist?
Järgmine artikkelSõnumitoojas 20. aprillil