Kol­ga muu­seum avas sa­da­de nuk­ku­de­ga näi­tu­se las­te­raa­ma­tu­te te­ge­las­test

457
Ees­ti las­te­raa­ma­tu­te te­ge­la­sed Kol­ga muu­seu­mi näi­tu­sel. Nak­sit­ral­lid ja po­kud val­mis­tas nu­ku­ko­gu oma­nik He­li Mänd. Fo­to Ul­vi Meier

Kol­ga muu­seu­mi eel­mi­sel nä­da­lal ava­tud uuel näi­tu­sel on sa­du nuk­ke, mis ku­ju­ta­vad las­te­raa­ma­tu­te te­ge­la­si – küm­me­kond Pi­pi Pikk­suk­ka, um­bes sa­ma pal­ju Karls­so­neid, ka­ru­poeg Puh­hid, muu­mit­rol­lid, Pöial-Lii­si, Lu­mi­val­ge­ke, Pu­na­müt­si­ke, va­na­ke Hot­ta­bõtš, Tom Sa­wyer ja pal­jud tei­sed. Ko­hal on ka hulk Ees­ti las­te­kir­jan­du­se kan­ge­las­test teh­tud nuk­ke.

Nu­ku­ko­gu oma­nik on He­li Mänd, kel­le nu­ku­ma­ja­de kol­lekt­sioo­ni sai imet­le­da aas­ta ta­ga­si. Nu­ku­ma­ja­de seas oli töös­tus­li­kult too­de­tuid ja kol­lekt­sio­nää­ri en­da meis­ter­da­tud komp­lek­te. Kir­jan­dus­te­ge­la­si ku­ju­ta­va­te nuk­ku­de­ga on sa­ma­moo­di. Eri­ti vä­he on too­de­tud Ees­ti las­te­raa­ma­tu­te te­ge­la­si, poest saab os­ta Lot­te oma sõp­ra­de­ga ja Sip­si­ku. Nak­sit­ral­lid, po­kud, Kunks­moo­ri, kap­ten Trum­mi on He­li Mänd val­mis­ta­nud ise. Te­ge­la­sed on tõet­ruud, ot­se­kui raa­ma­tu­test või nen­de põh­jal teh­tud mul­ti­fil­mi­dest väl­ja as­tu­nud. Ka­su­ta­tud on voo­li­mis­sa­vi, lõn­ga, kan­gaid. Nak­sit­ral­lid on peh­me­te ke­ha­de­ga, po­ku­de ke­haks ka­su­ta­tud WC-pa­be­ri papp­rul­li.

Nu­kud on eks­po­nee­ri­tud koos raa­ma­tu­te­ga, kok­ku on näi­tu­sel 60 las­te­raa­ma­tut ja li­gi 200 nuk­ku-raa­ma­tu­te­ge­last. Raa­ma­tud an­dis Kol­ga raa­ma­tu­ko­gu.

Ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier rää­kis, et aas­ta ta­ga­si oli es­malt soov saa­da Kol­ga muu­seu­mi prae­gu­ne näi­tus, kuid siis olid nu­kud mu­jal ja võe­ti He­li Män­ni nu­ku­ma­jad: „Kir­jan­dus­te­ge­las­te näi­tu­sel on ka te­maa­ti­li­si pus­le­sid, laua­män­ge, pä­ka­pik­ku­de-ku­ju­li­si lõh­naõ­li­pu­de­leid. Hak­ka­si­me koos He­li Män­ni­ga näi­tust hom­mi­kul üles sead­ma ja lõ­pe­ta­si­me õh­tul. Ta kom­men­tee­ris, et saab näi­tu­si sea­des taas lap­se­meel­ne ol­la ja nuk­ku­de­ga ot­se­kui män­gi­da.“

Ju­ha­ta­ja kut­sub muu­seu­mis­se näi­tust vaa­ta­ma. Lii­ku­da saab ha­ju­ta­tult, kü­las­ta­ja­tel pa­lu­tak­se kan­da mas­ke. Kel­lel mask on unu­ne­nud, saab sel­le muu­seu­mist.

Kõr­val­saa­li on muu­seu­mis sea­tud koo­li­tu­ba va­na­de koo­li­pin­ki­de, tahv­li, koo­li­vor­mi­de ja õp­pe­va­hen­di­te­ga Nõu­ko­gu­de ajast ku­ni 1990nda­te aas­ta­te al­gu­se­ni. See­gi on uus väl­ja­pa­nek.
Va­nad töö­riis­tad ja muud ta­lue­lu ka­jas­ta­vad eks­po­naa­did on pai­gu­ta­tud muu­seu­mi keld­ri ruu­mi­des­se. Sin­na üh­te tup­pa tu­leb ta­lis­por­di eks­po­sit­sioon, an­ne­ta­tud on suus­ki ja uis­ke, muu­seum ot­sib juur­de va­ne­mat tüü­pi Sal­vo-kel­ku. Ul­vi Meier mär­gib, et muu­seu­mi töö­ta­jad on vä­ga tä­nu­li­kud, kui saak­sid ka tõu­ke- ehk pot­ku­kel­gu.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­ti ko­roo­na­le­vi­ku tõt­tu ta­ga­si­hoid­li­kult
Järgmine artikkelSõnumitoojas 25. novembril