Lahe­maa pil­li­päe­val mee­nu­ta­ti muu­si­kuid

108
1970. aas­ta­tel Kol­ga-Aab­las te­gut­se­nud las­te lau­lu- ja tant­su­ring. Fo­to Ka­ja Hin­ni era­ko­gu

Lau­päe­val, 7. au­gus­til Lee­si rah­va­ma­jas toi­mu­nud La­he­maa pil­li­päe­val mee­nu­ta­ti muu­si­ka­list te­ge­vust Ju­min­da pool­saa­rel ja kuu­la­ti an­samb­lit Uu­ri­kad.

Pil­li­päe­va ühe eest­ve­da­ja, Vir­ve kü­la ela­ni­ku Mai­la Velst­rö­mi sõ­nul oli La­he­maa rah­vus­par­gi 50. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks kor­ral­da­tud et­te­võt­mi­se üks ees­mär­ke mee­nu­ta­da va­baa­ja te­ge­mi­si möö­du­nud sa­jan­di 70-80nda­tel aas­ta­tel. Tol ajal te­gut­se­sid ka­pell Vo­ki­ra­tas, mees­te pil­li­män­gu- ja lau­luan­sam­bel Ves­ki­poi­sid, so­list Il­me Laag­ri­küll. Koos käisid ka nai­san­sam­bel ja C-duur. Kolga-Aabla lasteaia laulu- ja tantsuringi juhendasid Inge Saarestik ja Eve Roosipuu (neiupõlvenimi Lall), hiljem Leesi rahvamajas Anu Randmaa. Leesil tegutses ka laste näitering Lea Ruusi ja Tiina Viirna eestvedamisel.

Päe­va et­te­val­mis­tu­si alus­tas Maila Velström kolm kuud ta­ga­si: „Ot­si­sin ini­me­si, kes ni­me­ta­tud muu­si­ka­lis­tes kol­lek­tii­vi­des kaa­sa olid löö­nud. Pa­lu­sin saa­ta an­samb­li­test fo­to­sid, mil­le põh­jal Tii­na Viir­na koos­tas näi­tu­se Lee­si rah­va­ma­jas.”

Vest­lus­rin­gis mee­nu­ta­ti möö­du­nud aja muu­si­ka­list te­ge­vust ja kuu­la­ti he­li­sal­ves­ti­si. Mee­li Le­his rää­kis 1950nda­tel ja 1960nda­tel teh­tud pil­ti­dest, Lee­si lau­lu­koo­rist ja tant­su­rüh­mast, sa­mu­ti kom­men­tee­ris 60nda­tel Kiiu-Aab­las üles­võe­tud fil­mi mar­di­päe­vast, kus ta ise lap­se­na osa­les.

Päe­va tei­sel poo­lel esi­nes noor­tean­sam­bel Uu­ri­kad Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni ju­ha­ta­mi­sel. Mee­li Le­hi­se akor­dio­ni­män­gu saa­tel lauldi ko­du- ja me­re­lau­le ühis­laul­mi­ne. Tantsuks män­gis pillimees Val­vo. Pil­li­päe­va juh­tis Väi­no Es­ken, kor­ral­das MTÜ Po­hi­ran­na ja toe­tas kesk­kon­naa­met.

Eelmine artikkelAnija mõisakultuuri-festivali tänavu ei toimu
Järgmine artikkelPii­ran­gu­te tõt­tu on Kuu­sa­lu lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ka­vas muu­da­tu­si