Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri 150. sün­ni­päe­va kont­sert

217
Juu­bi­lar Kuu­sa­lu pa­su­na­koor 21. mail Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Fo­to Ras­mus Me­ri­voo

Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri 150. sün­ni­päe­va kont­sert al­gas lau­päe­val, 21. mail Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ül­la­tu­se­ga. Sei­na­le ku­va­tud vi­deok­li­pis ter­vi­ta­sid pa­su­na­koo­ri ja pub­li­kut Kuu­sa­lu kolm pil­li­meest aas­tast 1895 pä­rit fo­tolt – Jaan Toom­berg, Ja­kob Prii­mann ja Mih­kel Kreek. Pa­su­na­koor loo­di aas­tal 1870 ta­lu­mees Ja­kob Prii­man­ni eest­ve­da­mi­se.

Vi­deok­li­pis olid mees­te suud pan­dud lii­ku­ma, nad mee­nu­ta­sid, kui­das käi­sid lau­lu­peol ja pä­rast se­da asu­ta­sid oma pa­su­na­koo­ri, Ja­kob os­tis pil­lid. Ku­na­gi­sed pil­li­me­hed said sõ­na ka juu­be­li­kont­ser­di tei­se osa al­gu­ses, kui kiit­sid, mil­li­seks suu­reks or­kest­riks on väi­ke pa­su­na­koor kas­va­nud.

Kont­ser­di lõ­pus näi­da­tud kli­pis tä­na­sid nad, et on hoi­tud se­da, mis ku­na­gi sai ida­ne­ma pan­dud, ning kin­ki­sid pi­du­lis­te­le sün­ni­päe­va­lau­lu „Pu­hu­ge pa­su­nad sir­geks Kuu­sa­lu pa­su­na­koor“. Jaan Toom­berg lööb vi­deok­li­pis trum­mi, Ja­kob Prii­mann ja Mih­kel Kreek män­gi­vad ki­tar­ri. Klip­pi­de ja laulu au­tor on Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ris löök­pil­le män­gi­nud fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo.

Sa­mad ku­na­gi­sed pil­li­me­hed on ka skulp­tor Ai­var Sim­so­ni val­mis­ta­tud rel­jeef­sel pronk­sist skulp­tuu­ril „Ja­kob Prii­man­ni mee­nu­tis“, mil­le­ga pa­su­na­koor tä­nab ini­me­si, kes on and­nud oma pa­nu­se Kuu­sa­lu piir­kon­na kul­tuu­rie­lu eden­da­mis­se. Kol­man­da mee­nu­ti­se and­sid üle esi­me­se mee­nu­ti­se päl­vi­nud Ma­re Rus­sak, kes oli or­kest­ri eel­mi­ne di­ri­gent, ning tei­se mee­nu­ti­se saa­nud koo­ri­ju­hid Nii­na ja Taa­vi Es­ko.

Kol­man­da mee­nu­ti­se­ga ot­sus­tas pa­su­na­koor tun­nus­ta­da oma staažikat pil­li­meest Rein Loo­tust ja süm­bool­selt ko­gu Loo­tus­te pe­ret, kel­le mi­tu põlv­kon­da on män­gi­nud Kuu­sa­lu puhk­pil­lior­kest­ris: isa Val­ter, po­jad Lem­bit, Rein ja Val­do ning nen­de lap­sed. Mee­nu­ti­se võt­tis vas­tu Rein Loo­tu­se tü­tar Kül­li Ra­hu.

Ma­re Rus­sak mee­nu­tas, kui Ar­no Lep­nur­me käe all te­gut­se­nud or­kes­ter lõ­pe­tas, jät­ka­sid Loo­tu­sed nel­ja­ke­si, aas­ta pä­rast hak­ka­sid uued pil­li­me­hed juur­de tu­le­ma. Or­kes­ter sai Ees­tis tun­tuks, tä­nu sel­le­le oli na­tu­ke ker­gem saa­da lu­ba Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li asu­ta­mi­seks.
See­kord ot­sus­ta­sid pa­su­na­koo­ri pil­li­me­hed tun­nus­ta­da hõ­be­da­se sa­ma­su­gu­se mee­nu­ti­se­ga ka oma pi­kaaeg­set di­ri­gen­ti, roh­kem kui 30 aas­tat or­kest­rit ju­ha­ta­nud Ott Kas­ke. Sel­le and­sid üle Ma­re Rus­sak, Nii­na ja Taa­vi Es­ko ning or­kest­rist Jü­ri Re­ba­ne.

Juu­be­li­kont­ser­di esi­me­ne pil­li­lu­gu oli sa­ma, mi­da Kuu­sa­lu me­hed män­gi­sid roh­kem kui 150 aas­tat ta­ga­si – Jo­hann Crü­ge­ri „Oh võt­kem Ju­ma­lat“.

Kont­ser­dil te­gid kaa­sa Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­li noo­re­ma­te õpi­las­te puhk­pil­lior­kes­ter, an­sam­bel Uu­ri­kad ja Va­ba­riik­lik Or­kest­ri­juh­ti­de Puhk­pil­lior­kes­ter. So­lis­tid olid laul­jad Ai­ri All­vee ja Lin­da Kan­ter, trom­pe­tis­tid Sa­muel Ja­la­kas ja Al­lan Jär­ve, Va­le­ri Rju­mi­na viiu­lil, Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter akor­dio­nil ning klar­ne­tist Min­na Ol­li. Di­ri­gee­ri­sid Ott Kask, Bert Lan­ge­ler ja Han­do Põld­mäe.

Ott Kask mär­kis, et juu­be­li­kont­sert lü­ka­ti kol­mel kor­ral ko­roo­na­pan­dee­mia pä­rast eda­si – 7. no­vemb­ril 2020, 17. ap­ril­lil 2021 ja 30. Ok­toob­ril 2021.

„Kont­sert oli kum­mar­dus meie aja­loo ja kul­tuu­ria­ja­loo juur­te­le, in­nus­ta­des tu­le­vi­ku­täh­ti, so­lis­te ja an­samb­leid, kes on seo­tud ko­ha­li­ku muu­si­ka­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se­jär­je­pi­de­vu­se kand­ja Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li ja Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri­ga. Tõi­me pub­li­ku et­te ko­ha­li­ku taus­ta­ga või Kuu­sa­lu si­de­me­te­ga tipp­muu­si­kud. Prog­ramm oli mit­me­ke­si­ne ja põ­nev, li­saks aka­dee­mi­li­se­le re­per­tuaa­ri­le esi­ta­si­me pä­ri­mus- ja jazz­muu­si­ka juur­te­ga teo­seid eri koos­lus­tes so­lis­ti­de­le-an­samb­li­te­le, or­kest­ri­koos­sei­su­de­le,“ üt­les di­ri­gent Ott Kask.
Juu­be­li­kont­ser­dil esi­ne­ti koos or­kest­ri­juh­ti­de­ga, kok­ku oli la­val 60 muu­si­kut. „See on Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja jaoks vä­ga suur koos­seis,“ tõ­des ta.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koor 21. mail 2022
Juu­be­li­kont­ser­dil män­gi­sid Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ris An­ne Ja­la­kas, Kris­ti­na Ad­ler, Ka­ro­li­na Ad­ler, Min­na Ol­li, Lau­ri Me­tus, Ero Es­ko, Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li, Ind­rek Va­rend, Jo­han­nes Pae­nurm, Sand­ra Vi­li­mäe, Uku Aas­rand, Mar­ko Kask, Georg Raud­la, San­der Vald­maa, Al­lan Jär­ve, Sa­muel Ja­la­kas, Mii­kael Mart­ti Va­tu­nen, Jü­ri Re­ba­ne, Mar­gus Frei­berg, Ree­dik Raud­la, Ric­hard Raud­la, Os­kar Ol­li, Sten Vald­maa, Kül­li-Kat­ri Es­ken, Pär­tel Sa­rap, And­rei Sed­ler, Rai­mond Mä­gi, Kat­ri Man­gel­soo, Vam­bo­la Ved­del, Val­lo Vil­dak, Ger­da Triin Hääl, Jaak Saar­ma, Kai­do Roht­mets. Di­ri­gee­ris Ott Kask.

Eelmine artikkelRaasiku vallas jagati rahatarkust
Järgmine artikkelANTS AA­MAN esit­leb Kuu­sa­lus oma jut­tu­de ja mä­les­tus­te ko­gu­mik­ku