Kuu­sa­lu ot­se­kont­ser­dil „Tee­me bän­di“ oli üle 250 vaa­ta­ja

756
An­sam­bel The Wild Cats Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses: AND­RUS KAN­TER, REIN T. RE­BA­NE, ELII­SA HE­LE­NE MÄE­VÄ­LI, SVEN HEND­RIK­SON, TÕ­NU TRU­BETS­KY ja MAR­TINS BRIEDS. Fo­to Rein Ka­sak

Tun­tud muu­si­kud ko­gu­sid hea­te­ge­vus­kont­ser­di­ga li­gi 300 eu­rot noor­te bän­diõp­pe eden­da­mi­seks.

Kuu­sa­lu ja Kol­ga noor­te bän­diõp­pe ju­hen­da­ja, ki­tar­rist Rein T. Re­ba­ne ning uku­le­le män­gi­ja ja sõ­na­kuns­ti­pe­da­goog Vir­ko An­nus fir­mast Band­hou­se OÜ kiit­sid, et Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses toi­mu­nud ot­se­kont­sert noor­te bän­diõp­pe toe­tu­seks oli edu­kas ja po­si­tiiv­ne sünd­mus. Osa­le­ja­te­le oli see nen­de sõ­nul ka töö­ma­hu­kas ja pin­ge­li­ne, ku­na põ­hi­nes äk­ki tek­ki­nud idee­l, mil­le teos­tu­se­ni jõu­ti ühe nä­da­la­ga. Aga sa­mas meel­dis te­gi­jai­le, võib-ol­la kor­ral­da­vad sel­li­se et­te­võt­mi­se tei­ne­kord­ki.

Kont­sert toi­mus nel­ja­päe­va, 30. ap­ril­li õh­tul kell 19 Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses, ku­na seal on kii­re in­ter­ne­tiü­hen­dus. Ot­seü­le­kan­ne teh­ti You­tu­be`i va­hen­du­sel, lin­ki ja­ga­ti Fa­ce­boo­kis. You­tu­be´i loen­du­ri and­me­tel oli vaa­ta­jaid 251. Kui­gi tu­li et­te teh­ni­li­si ap­se ja he­li­ga oli ko­ha­ti prob­lee­me, sai üle­kan­ne teh­tud. Mis ku­jul on või­ma­lik kont­ser­ti veel nä­ha ja kas pan­nak­se vaa­ta­mi­seks You­tu­be´i üles, kor­ral­da­jad esial­gu ei tea, teh­ni­lis­te prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­ne käib.

Ot­se­kont­ser­di ajal oli ek­raa­nil kon­to­num­ber, ku­hu saab te­ha an­ne­tu­si bän­diõp­pe toe­tu­seks. Prae­gu­seks on toe­ta­ja­telt saa­dud kok­ku 300 eu­rot. Sel­lest ja­gub esialg­se­te ar­vu­tus­te jär­gi töö alus­ta­mi­seks – ühe bän­di­loo va­ja­li­ke osa­de sal­ves­ta­mi­seks. Ku­na kont­sert oli Kuu­sa­lus, on an­ne­ta­jad põ­hi­li­selt Kuu­sa­lu ja Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud ini­me­sed.

Vir­ko An­nus: „Plaan on te­ha käe­so­le­val nä­da­lal et­te­val­mis­tu­sed, nä­da­la­va­he­tu­sel ja järg­mi­sel nä­da­lal tee­me vi­deo­sal­ves­tu­si, üle­järg­mi­sel nä­da­lal võiks esi­me­sed õp­pe­vi­deod ja backt­rac­kid ehk taus­ta he­li­ri­bad ol­la val­mis. Tee­me vi­deoid trum­mi­de­le, bass­ki­tar­ri­le, akus­ti­li­se­le ki­tar­ri­le, elekt­ri­ki­tar­ri­le, uku­le­le­le, klahv­pil­li­de­le ning ka teis­te­le soo­lo- ja saa­teinst­ru­men­ti­de­le. Esi­me­ne lu­gu tu­leb liht­ne, noo­red muu­si­kud saa­vad õpe­ta­da ka oma va­ne­ma­te­le, nen­de­ga koos män­gi­da. Te­gu on ko­du­mai­se igi­hal­ja ro­ki­loo­ga, mil­li­se­ga täp­se­malt, jä­ta­me sa­la­du­seks.“

Üle poo­le ot­se­kont­ser­dist esi­nes an­sam­bel Ing­li­tolm, mis esi­tab tun­tud hit­te rah­va­li­kus võt­mes. Kolm vii­mast lu­gu esi­tas Tõ­nu Tru­bets­ky oma an­samb­li­ga The Wild Cats. Tõ­nu Tru­bets­ky rää­kis lu­gu­de va­he­le en­da bänd­te­ge­mi­se al­gu­sae­ga­dest. Ta hak­kas koo­li ajal Las­na­mäe kor­te­ris koos sõb­ra­ga har­ju­ta­ma akus­ti­li­se ki­tar­ri män­gu, sel­le tu­le­mu­se­na tek­kis aas­ta­te pä­rast an­sam­bel Ven­nas­kond. Teh­ni­li­si va­hen­deid ja häid pil­le siis pol­nud, kõi­ge täht­sam oli soov luua muu­si­kat, väl­jen­da­da end muu­si­ka kau­du.

Tõ­nu Tru­bets­ky soo­vi­tas noor­te­le bän­di­te­gi­ja­te­le, et pan­gu nad oma hing muu­si­kas­se, har­ju­ta­gu, har­ju­ta­gu ja har­ju­ta­gu ning tul­gu en­da muu­si­ka­ga ka teis­te et­te.

An­samb­lis The Wild Cats män­gis see­kord viiu­lit Kuu­sa­lu kesk­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li. Ta käib mul­lu sü­gi­sest Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Rein T. Re­ba­se bän­diõp­pes, män­gib ka seal viiu­lit.

Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li rää­kis, et Tru­bets­ky bän­di viiul­da­ja on Lä­tis, erio­lu­kor­ra tõt­tu ei pää­se­nud Ees­tis­se: „Rein he­lis­tas ne­li päe­va en­ne kont­ser­ti, et kas saan tul­la ja saa­tis noo­did. Esial­gu kaht­le­sin, ei ol­nud kin­del, kas jõuan ära õp­pi­da. Har­ju­ta­sin ja kuu­la­sin neid lau­le You­tu­be´is, män­gi­sin kaa­sa. Üks proov oli Tal­lin­nas, sin­na ma ei saa­nud min­na. En­ne kont­ser­ti män­gi­si­me noor­te­kes­ku­ses lood lä­bi. Kont­sert oli to­re ko­ge­mus, sai Tru­bets­ky­ga koos män­gi­da. Pä­rast te­gi­me pil­ti ja rää­ki­si­me, kui­das häs­ti väl­ja tu­li.“

Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li on Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis õp­pi­nud viiu­lit 7 aas­tat, prae­gu on 8. li­sa-aas­ta. Ta viiu­liõ­pe­ta­ja on Va­le­ria Rju­mi­na. Muu­si­ku­te et­te­võt­mist noor­te bän­diõp­pe aren­da­mi­seks saab ra­ha­li­selt toe­ta­da üle­kan­de­ga Band­hou­se OÜ ar­ve­le EE062200221055152203.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ju­hid pi­da­sid vi­deo­kõ­ne pea­mi­nist­ri­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­ge