Raa­si­ku val­la ju­hid pi­da­sid vi­deo­kõ­ne pea­mi­nist­ri­ga

677
Vi­deo­sil­la va­hen­du­sel koh­tu­sid pea­mi­nis­ter JÜ­RI RA­TA­SE­GA (üle­val va­sa­kul) Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees TII­NA RÜH­KA, ha­ri­dus- ja sot­siaal­vald­kon­na JU­TA ASU­JA (üle­mi­ses reas) ning val­la fi­nants­juht EVE­LYN VEL­BERK ja val­la­va­nem AND­RE SEPP (alu­mi­ses reas).

Möö­du­nud tei­si­päe­val, 26. ap­ril­lil pi­das erio­lu­kor­ra juht, pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas um­bes 20mi­nu­ti­li­se vi­deo­vest­lu­se Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­ga. Sky­pe´i kau­du toi­mu­nud koh­tu­mi­sel osa­le­sid Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka, val­la­va­nem And­re Sepp, ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja ning ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk.

And­re Se­pa sõ­nul ves­tel­di Jü­ri Ra­ta­se­ga pea­mi­selt kol­mel tee­mal – sot­siaal­tee­nus­te ta­ga­mi­sest, rii­gi­pool­sest ra­hae­ral­di­sest oma­va­lit­sus­te­le ning ava­li­kest üri­tus­test.

„Pea­mi­nist­ri hu­vi oli saa­da tea­da, kui­das ole­me prae­gu­se krii­si ajal saa­nud hak­ka­ma sot­siaal­vald­kon­na töö kor­ral­da­mi­se­ga,“ sõ­nas And­re Sepp.

Ju­ta Asu­ja li­sas, et Jü­ri Ra­tas kü­sis, kas ja kui pal­ju on töö­tu­te ja abi­va­ja­ja­te arv prae­gu­se krii­si ajal kas­va­nud ning kui­das oma­va­lit­sus saab uu­test abi­va­ja­ja­test tea­da: „Rää­ki­si­me, et abi­va­ja­jaid tu­leb iga päev juur­de, kuid prae­gu ei ole neid pal­ju, saa­me nen­de ai­ta­mi­se­ga oma jõu­du­de­ga hak­ka­ma. Suurt krii­si meie val­las veel tun­da po­le, et­te­võt­ted, kel on ras­ke, püüa­vad esial­gu hak­ka­ma saa­da. Küll aga ole­me val­mis sel­leks, et abi­va­ja­ja­te arv võib nüüd edas­pi­di jär­jest kas­va­da, sest koon­da­mi­sed ja kär­ped hak­ka­vad al­les tu­le­ma. Meie jaoks on prae­gu kõi­ge pa­rem in­di­kaa­tor toi­du­pakk – kui se­da va­ja­vad ini­me­sed tee­vad val­la­va­lit­su­se­le aval­du­se, saa­me tea­da, kes on kao­ta­nud töö või sat­tu­nud muul põh­ju­sel hät­ta.“

Ku­na pea­mi­nist­ri ja Raa­si­ku val­la juh­ti­de vi­deo­koh­tu­mi­ne toi­mus sa­mal päe­val, mil va­lit­sus kin­ni­tas rii­gi­pool­sed toe­tu­sed oma­va­lit­sus­te­le, kõ­nel­di ka sel­lest.

„Raa­si­ku val­la­le eral­da­ti üle 741 000 eu­ro, pea­mi­nist­rit hu­vi­tas, kas sel­lest on abi. Olin tä­nu­lik, et riik on ope­ra­tiiv­selt te­gut­se­nud ja toe­tus­sum­mad an­ti oma­va­lit­sus­te­le kii­res­ti tea­da, kui­gi in­ves­tee­rin­guid puu­du­tav pool va­jab veel täp­sus­ta­mist,“ lau­sus val­la­va­nem.

Ta sel­gi­tas, et kü­sis Jü­ri Ra­ta­selt, kas in­ves­tee­rin­gu­teks eral­da­tud ra­ha on mõel­dud ai­nult uu­teks pro­jek­ti­deks või võib ka­su­ta­da ka tä­na­vu ka­van­da­tud te­ge­vus­teks, mil­leks erio­lu­kor­ra tõt­tu enam ra­ha ei pruu­gi jät­ku­da: „Pea­mi­nis­ter üt­les, et va­lit­sus soo­vis toe­tus­te eral­da­mi­sel, et see ra­ha ei jääks tu­le­vik­ku ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gu­te jaoks ko­gu­mi­seks, vaid suu­na­taks kii­res­ti ma­jan­dus­se. See on loo­gi­li­ne ja mõist­lik, kui alus­ta­da prae­gu uu­te in­ves­tee­rin­gu­te pla­nee­ri­mist, võib nen­de et­te­val­mis­ta­mi­ne võt­ta aas­ta-pool­teist.“

Kol­man­da suu­re­ma tee­ma­na oli vi­deo­koh­tu­mi­sel kõ­ne al­l ava­li­ke üri­tus­te kor­ral­da­mi­ne. Raa­si­ku val­la­s suu­ri rah­vaü­ri­tu­si sel su­vel ei toi­mu. And­re Se­pa sõ­nul an­ti Jü­ri Ra­ta­se­le tea­da, et oma­va­lit­su­sed oo­ta­vad va­lit­su­selt ava­li­ke üri­tus­te koh­ta konk­reet­se­mat ju­hist, prae­gu on sel­les osas pal­ju eba­mää­rast: „Pea­mi­nis­ter mõis­tis mu­ret, kui­gi on sel­ge, et konk­reet­set kuu­päe­va, mil­lal võib kul­tuu­riü­ri­tu­si uues­ti te­ge­ma ha­ka­ta, po­le prae­gu või­ma­lik öel­da.“

Jü­ri Ra­tas peab oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­te­ga vi­deo­kõ­ne­lu­si ala­tes ap­ril­li al­gu­sest. Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ning Lok­sa lin­na esin­da­ja­te­ga vest­les pea­mi­nis­ter 17. ap­ril­lil.

Eelmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ehitaja riigihange
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ot­se­kont­ser­dil „Tee­me bän­di“ oli üle 250 vaa­ta­ja