Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­ge

1163
Kuusalu kooli juurdeehituse eskiis.

Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja rii­gi­han­ke Kuu­sa­lu koo­li­hoo­ne osa­li­se lam­mu­ta­mi­se ning üm­be­re­hi­tu­se ja laien­da­mi­se­ga seo­tud pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­töö­de teos­ta­ja leid­mi­seks. Töö­de ko­gu­mak­su­mu­seks on han­ke­tea­tes mär­gi­tud 2 083 334 eu­rot. Han­ge on ja­ga­tud ka­heks osaks. Esi­me­ne osa on koo­li õpilaskodu blo­ki maa­peal­se­te kor­rus­te ja vun­da­men­di lam­mu­ta­mi­ne, sel­leks pro­jek­ti te­ge­mi­ne. Tei­ne osa on lam­mu­ta­tud õpilaskodub­lo­ki ase­me­le algk­las­si­de hoo­ne pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­tööd ning koo­li söök­la, köö­gi ja gar­de­roo­bi blo­ki, ka teh­no­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mi­se pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­tööd. Tei­se osa eel­da­ta­vaks mak­su­mu­seks on han­ke­tea­tes mär­gi­tud 2 mil­jo­nit eu­rot. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas han­ke väl­ja nel­ja­päe­val, 30. aprillil. Pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 27. mai. Lam­mu­ta­mis­tööd tu­leb han­ke­tea­te jär­gi te­ha hil­je­malt veeb­rua­riks 2021, juur­dee­hi­tus peab val­mi­ma juu­niks 2022. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 10liik­me­li­ne ena­mus an­dis han­ke kor­ral­da­mi­seks val­la­va­lit­su­se­le loa 9. ap­ril­li is­tun­gil, mil­le kut­sus kok­ku vo­li­ko­gu asee­si­mees Vär­ner Loots­mann.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ot­se­kont­ser­dil „Tee­me bän­di“ oli üle 250 vaa­ta­ja
Järgmine artikkelSõnumitoojas 6. mail