Kuu­sa­lu lõ­pe­tav noor­te­vo­li­ko­gu kor­ral­das abi­lis­te­le tä­nuü­ri­tu­se

89
Kuusalu noortevolikogu 1. koosseis

„Meie slo­gan „Tor­mi­ses tuu­les, mi­da me täna tee­me?“ tu­li sel­lest, et esi­me­sel kok­ku­saa­mi­sel kaks aas­tat ta­ga­si esi­ta­ti kü­si­mus, et mi­da tee­me. Me noor­te­vo­li­ko­gu on ol­nud to­re selts­kond, ole­me jõud­nud pä­ris pal­ju kor­da saa­ta. Eel­mi­sel aas­tal moo­dus­ta­si­me ka Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gu bän­di, mil­le­ga plaa­ni­me jät­ka­ta hoo­li­ma­ta sel­lest, kas 23.-25. mai­ni toi­mu­nud uu­te va­li­mis­te jä­rel ole­me noor­te­vo­li­ko­gus või mit­te. Bän­dil on ju­ba edas­pi­di­seid esi­ne­mis­kut­seid,“ üt­les Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge, Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­se­sin­du­se pre­si­dent Ma­riel­la Soom Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Te­ma ja Uku Aas­rand on bän­di laul­jad, Uku Aas­rand män­gib ka sak­so­fo­ni. Kert­tu Saag­pakk män­gib klahv­pil­le ja lau­lab, trum­ma­rid on Siim Sil­las­te ja Jar­ko Toom­vap.

Bänd esi­tas Kiiu mõi­sas möö­du­nud ree­del toe­ta­ja­te­le kor­ral­da­tud vas­tu­võ­tul ne­li lu­gu. Seal tä­na­sid nad ka bän­di lii­get Ren­no Väl­ku, kes po­le noor­te­vo­li­ko­gus.

Ma­riel­la Soom li­sas, nad on tä­nu­li­kud ko­ha­li­ke­le po­lii­ti­ku­te­le, kes ot­sus­ta­sid Kuu­sa­lu val­da asu­ta­da noor­te­vo­li­ko­gu ning on noor­te häält kuul­da võt­nud.

Noor­te­vo­li­ko­gu 9 liik­mest 6 osa­le­vad Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de töös. Noor­te­vo­li­ko­gu oli kaa­sa­tud val­la noor­soo­töö aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel ja noor­soo­töö kva­li­tee­di hin­da­mi­sel vii­di lä­bi ra­hu­lo­lu kü­sit­lus. Eel­mi­sel su­vel kor­ral­da­ti Kuu­sa­lu Muu­si­ka­fest, mis pär­ja­ti val­la aas­ta te­gu tiit­li­ga. Veel al­ga­ta­ti noor­te­le uju­mi­se väl­ja­kut­se, mil­le­ga är­gi­ta­ti või­ma­li­kult pal­ju su­ve­hooa­jal vee­ko­gu­des uju­ma.

Mul­lu sü­gi­sel ja­ga­ti koos Lok­sa noor­te­ga en­da lo­go­ga hel­ku­reid, et noo­red olek­sid pi­me­das näh­ta­vad. Ai­da­ti ka val­la tä­nu­-ü­ri­tu­se ja rii­gi­ko­gu va­li­mis­te eel Ida-Har­ju va­li­mis­de­ba­ti lä­bi­vii­mi­sel. Tä­na­vu teh­ti üliõ­pi­las­te ra­ha­li­se toe­tuse uu­ring ning esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­nek keh­tes­ta­da ühist­rans­por­di kom­pen­sat­sioon Kuu­sa­lu val­la ku­ni 26aas­tas­te­le noor­te­le.

Koos­tööd on teh­tud Rae noor­te­vo­li­ko­gu­ga ja koh­tu­tud Pär­nu noor­te­vo­li­ko­gu­ga. Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gu esi­mees San­ne Säär käis Ees­ti Noor­teü­hen­dus­te Lii­du de­le­gat­sioo­ni­ga rah­vus­va­he­lis­tel noor­teü­ri­tus­tel Riias ja Ko­pen­haa­ge­nis, asee­si­mees Klaa­ra Saar käis Pra­has.

Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik: „Noor­te­vo­li­ko­gu on ka­he te­gut­se­mi­saas­ta­ga end iga­ti õi­gus­ta­nud. Aas­taid oli aru­tu­sel, et tu­leks asu­ta­da noor­te­vo­li­ko­gu, ja mul on hea meel, et sai teoks. Noor­te­vo­li­ko­gu kor­ral­da­tud vas­tu­võtt oli to­re, kin­ki­si­me nei­le noor­te­kes­ku­selt tä­nu­tä­heks raa­ma­tud. Noor­te­vo­li­ko­gu oli abi­lis­te­le tei­nud tä­nu­kin­gi­tu­seks sa­vist mee­ned ja väi­ke­sed sü­da­med. Kae­tud oli suu­pis­te­laud.“

Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu on 9-liik­me­li­ne, sin­na kuu­lu­sid San­ne Säär, Klaa­ra Saar, Ja­rek Hein­maa, Jar­ko Toom­vap, Joo­sep Mürk, Kert­tu Saag­pakk, Ma­riel­la Soom, Siim Sil­las­te ja Uku Aas­rand. Uue noor­te­vo­li­ko­gu va­li­mis­te tu­le­mu­sed te­hak­se tea­ta­vaks käe­s­o­le­val nä­da­lal.

Eelmine artikkelAni­ja val­las tõu­seb maa­maks ku­ni 10 prot­sen­ti
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid aren­gu­ka­vas­se