Raa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid aren­gu­ka­vas­se

35
Raasiku val­la­va­nem RAUL SIEM.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sub ela­nik­ke esi­ta­ma et­te­pa­ne­kuid val­la aas­ta­te 2019-2028 aren­gu­ka­va täien­da­mi­seks.

Val­la­va­nem Raul Siem sõ­nas, ku­na val­la keh­tiv aren­gu­ka­va, mil­le val­la­vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu 2019. aas­ta al­gu­ses, on peaae­gu poo­le peal ning suur osa pla­nee­ri­tust el­lu vii­dud, ha­ka­tak­se aren­gu­ka­va üle vaa­ta­ma ja uuen­da­ma.

„Ta­ha­me ha­ka­ta aren­gu­ka­va kaa­sa­jas­ta­ma igal aas­tal. See on va­ja­lik, et aren­gu­ka­va käiks ee­lar­vest­ra­tee­gia­ga üh­te sam­mu,“ rää­kis val­la­va­nem.

Ta li­sas, et Ani­ja val­las on aren­gu­ka­va iga-aas­tast täien­da­mist prak­ti­see­ri­tud ning kü­si­tak­se ka ela­ni­kelt et­te­pa­ne­kuid: „Võik­si­me ka Raa­si­ku val­las ko­ha­lik­ke ela­nik­ke sel­lis­tesse arute­lu­des­se roh­kem kaa­sa­ta.“

Raul Siem sel­gi­tas, et aren­gu­ka­va on alus val­laee­lar­ve koos­ta­mi­se­le ja in­ves­tee­rin­gu­te ka­van­da­mi­se­le.

„Aren­gu­ka­va kaa­sa­jas­ta­mi­se käi­gus uuen­dab val­la­va­lit­sus kind­las­ti baa­sand­meid. Ela­ni­kelt oo­ta­me eel­kõi­ge et­te­pa­ne­kuid, mis võik­sid ko­ha­lik­ku elu reaal­selt muu­ta ehk mi­da võik­si­me ini­mes­te ar­va­tes val­la aren­guks ka­van­da­da.“

Ta lau­sus, mi­da roh­kem et­te­pa­ne­kuid esi­ta­tak­se, se­da pa­rem: „Head et­te­pa­ne­kud saa­me li­sa­da aren­gu­ka­va te­ge­vus­kav­va ning ha­ka­ta nen­de el­lu­vii­mi­seks pla­nee­ri­ma in­ves­tee­rin­guid.“

Ela­ni­ke et­te­pa­ne­kuid märk­sõ­na­ga „Aren­gu­ka­va 2023“ oo­da­tak­se 5. juu­ni­ni val­la­va­lit­su­se e-pos­ti­le, juur­de tu­leks li­sa­da ka et­te­pa­ne­ku esi­ta­ja ni­mi.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu lõ­pe­tav noor­te­vo­li­ko­gu kor­ral­das abi­lis­te­le tä­nuü­ri­tu­se
Järgmine artikkelRaa­si­ku, Aru­kü­la ja Keh­ra las­teaia­lap­sed osa­le­sid ühi­sel spor­di­päe­val