Kuu­sa­lu koo­li­ma­jas kõ­la­sid RAI­MOND VALG­RE lau­lud

273
Lau­päe­val Kuu­sa­lu kesk­koo­li saa­lis. Val­ge­tes esi­ne­mis­kos­tüü­mi­des on ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev, esi­reas so­lis­tid ja näit­le­jad. Ees va­sa­kul di­ri­gent KAI PE­TER­SON. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

„Uh­ke tun­ne oli vaa­da­ta üli­malt pro­fes­sio­naal­set teh­tud kont­sert-eten­dust, la­val nä­gi­me pal­ju ta­len­di­kaid ini­me­si. Vä­ga meel­dis, kui häs­ti toi­mis ker­ge­muu­si­ka­koo­ri ja meie koo­li õpi­las­te koos­lus. Rai­mond Valg­re kuu­lub ka mi­nu lem­mik­he­li­loo­ja­te hul­ka. Suur tä­nu ime­li­se, sü­dam­li­ku, us­ku­ma­tult to­re­da eten­du­se eest kõi­gi­le te­gi­ja­te­le, ka nei­le, kes ai­ta­sid la­va ta­ga,“ kii­tis Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik lau­päe­va, 26. no­vemb­ril koo­li­ma­ja saa­lis toi­mu­nud „Rai­mond Valg­re muu­si­kaõh­tut“.

Kont­sert-eten­du­se muu­si­ka­li­ne juht ja di­ri­gent oli Kuu­sa­lu kesk­koo­li ing­li­se kee­le õpe­ta­ja, ker­ge­muu­si­ka­koo­li Hea Tu­ju Es­mas­päev ju­hen­da­ja Kai Pe­ter­son. La­vas­tas ja st­se­naa­riu­mi Rai­mond Valg­re elust kir­ju­tas Kuu­sa­lu koo­li näi­te­rin­gi­de Kõik Kor­dub ja Päi­kes­lap­sed ju­hen­da­ja, koo­li hu­vi­juht Sai­ma Kal­lion­si­vu.

Koos ker­ge­muu­si­ka­koo­ri­ga Hea Tu­ju Es­mas­päev esi­ta­sid Valg­re lau­le Kai Pe­ter­so­ni muu­si­ka­sõp­ra­de rin­gi õpi­la­sed: An­na­bel Al­met, Jo­han­na Ma­rie Mäe­vä­li, Uku Aas­rand, Jan Phi­lip Ki­vi­maa ja Ren­no Välk. Lau­lu „Si­ni­lind“ esi­tas ker­ge­muu­si­ka­koo­ri laul­ja Ur­mas Nik­ka­ri­nen.

Kuu­sa­lu koo­li näi­tet­ru­pist Kõik Kor­dub män­gis Au­gust Okk Rai­mond Valg­ret, Karl To­bias Vald­mann he­li­loo­ja ven­da Ku­no-En­nu, Eli­se Tek­ko te­ma õde Evit. An­na­bel Al­met oli Ali­ce Foil­let`, Ca­ro­ly Kiik Valg­re vii­ma­se ar­mas­tu­se Nii­na Vas­sil­je­va, No­ra Me­ri­voo Hel­mi ja Vik­to­ria Ein­pa­lu Hel­mi sõb­ran­na rol­lis. Jutustaja oli Jarek Heinmaa.

Kla­ve­ril saa­tis Kül­li-Kat­ri Es­ken ja trum­mi­del Eke­bert Es­ken. He­li­me­hed olid Ar­go Laa­ne­mets ja Kas­par Rün­ge­nen.

Kont­sert-eten­du­se idee pak­kus Sai­ma Kal­lion­si­vu tä­na­vu ke­va­del. Ta rää­kis, et la­vas­tas mul­lu sü­gi­sel ITL (Ees­ti In­fo­teh­no­loo­gia ja Te­le­kom­mu­ni­kat­sioo­ni Lii­du) Se­ga­koo­ri kut­sel koo­ri juu­be­liks tel­li­tud muu­si­ka­li „Maail­ma pa­rim lau­lu­koor“, mil­le muu­si­ka au­tor on Priit Pa­ju­saar, teks­ti kir­ju­tas Aa­po Il­ves. Muu­si­ka­li män­gi­ti sü­gi­sel Tal­lin­na rah­vus­raa­ma­tu­ko­gus ja tä­na­vu ke­va­del ka­hel kor­ral kul­tuu­ri­kes­ku­ses Ka­ja.

„Mõt­le­sin, et meil on oma ker­ge­muu­si­ka­koor, võiks sa­mu­ti te­ha koos mi­da­gi. Rää­ki­sin Kai Pe­ter­so­ni­le, ta aru­tas koo­ri­ga ja hak­ka­sin st­se­naa­riu­mi kir­ju­ta­ma. Va­li­si­me Valg­re tee­ma, sest koor on laul­nud te­ma lau­le ning tegime koos Kai Petersoni ja õpi­las­te­ga küm­me­kond aas­tat ta­ga­si ta elust väi­ke­se la­vas­tu­se. Nüüd uu­ri­sin raa­ma­tu­test ja ar­tik­li­test Rai­mond Valg­re elu­loo koh­ta palju juur­de. Dia­loo­gid on mi­nu mõel­dud, ku­ju­ta­sin et­te, et kui­das ja mil­lest rää­gi­ti. Te­gin teat­raal­se­maks, et oleks nal­ja ja lõ­bu­sam, Valg­re elu­saa­tus on ju te­ge­li­kult vä­ga kurb,“ kir­jel­das Sai­ma Kal­lion­si­vu.

Kai Pe­ter­son kõ­ne­les, et koor võt­tis idee rõõ­mu­ga vas­tu, sest ko­roo­na tõt­tu on esi­ne­mi­si ol­nud vä­he: „Õp­pi­si­me Valg­re lau­le juur­de, ka vä­hem tun­tud „Aeg­vii­du val­si“. Kont­sert-eten­dus õn­nes­tus, mil­le üle on vä­ga hea meel, sest nii oo­ta­si­me ja ela­si­me sel­le ni­mel. To­re, et kaa­sa­tud olid õpe­ta­jad ja lap­se­va­ne­mad meie koo­rist ning õpi­la­sed koo­list. Tä­his­ta­si­me kont­sert-eten­du­se­ga ka koo­ri 8. sün­ni­päe­va. Sün­ni­päe­va­tor­di kau­nis­tu­seks oli num­ber 8 pan­dud kü­li­li, mis tä­hen­dab lõp­ma­tust, sest Valg­re lau­lud puu­du­ta­vad ini­me­si üle mit­me põlv­kon­na.“

Osad laul­jad ja tei­sed­ki ko­ha­li­kud on uu­ri­nud, kas tu­leb kor­du­se­ten­dus. Kai Pe­ter­son ja Sai­ma Kal­lion­si­vu on se­da meelt, et kind­las­ti võiks muu­si­kaõh­tut kor­ra­ta.

Eelmine artikkelKa Ani­ja vo­li­ko­gu kii­tis Vel­ko AV ja Ra­ve­ni ühi­ne­mi­se heaks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses